Mr. F. (Fred) Teeven MPM

foto Mr. F. (Fred) Teeven MPMvergrootglas Fred Teeven (1958) is sinds 26 maart 2015 lid van de Tweede Kamerfractie van de VVD. Hij was van 14 oktober 2010 tot en met 9 maart 2015 staatssecretaris van Veiligheid en Justitie. Eerder was hij van november 2006 tot oktober 2010 en in september-november 2012 Tweede Kamerlid voor de VVD en daarvoor, van 23 mei 2002 tot 30 januari 2003 voor Leefbaar Nederland. Hij was toen tevens fractievoorzitter. De heer Teeven was officier van justitie en was laatstelijk belast met de leiding van het parket-Schiphol. Als Tweede Kamerlid houdt hij zich bezig met defensiepersoneel en buitenlandse handel.

Leefbaar Nederland, VVD
in de periode 2002-heden: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK, staatssecretaris

voornaam (roepnaam)

Fredrik (Fred)

personalia

geboorteplaats en -datum
Haarlem, 5 augustus 1958

partij/stroming

partij(en)
 • VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie) 
 • Leefbaar Nederland, van 2002 tot 2003 
 • VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie), vanaf 2005 

hoofdfuncties en beroepen

 • rechercheur FIOD (Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst) te Haarlem, van 1980 tot 1990 
 • teamleider douanerecherche, FIOD (Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst) te Rotterdam, van 1990 tot 1992 
 • officier van justitie (unit zware georganiseerde criminaliteit), Arrondissementsrechtbank te Amsterdam, van 1993 tot 1999 
 • teamleider-officier van justitie voor Amsterdam-Zuid-Oost, Arrondissementsrechtbank te Amsterdam, van 1999 tot 2001 
 • fractievoorzitter Leefbaar Nederland, Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 16 mei 2002 tot 30 januari 2003 
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 23 mei 2002 tot 30 januari 2003 
 • officier van justitie, Landelijk Parket (o.m. belast met de vervolging van oorlogsmisdrijven) te Rotterdam, van 2003 tot maart 2004 
 • teamleider-officier van justitie, belast met de leiding van het parket-Schiphol, van maart 2004 tot 1 oktober 2006 
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 30 november 2006 tot 14 oktober 2010 
 • staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (belast met onder meer preventie, personen- en familierecht, justitieel jeugdbeleid, auteursrecht, kansspelen en rechtsbijstand, vanaf november 2012 tevens asiel en migratie), van 14 oktober 2010 tot 9 maart 2015 
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 20 september 2012 tot 5 november 2012 
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, vanaf 26 maart 2015 

takenpakket (bewindspersoon)
 • Was als staatssecretaris in het kabinet-Rutte I binnen de grenzen van het door de minister vastgestelde beleid in het bijzonder belast met: a. preventie (persoonsgericht en preventief); b. reclassering; c. personen- en familierecht; d. justitieel jeugdbeleid incl. internationale kinderontvoering; e. adolescentenstrafrecht; f. Juridische beroepen inclusief rechtsbijstand; g. Project herijking executie; h. College Bescherming Persoonsgegevens inclusief Wbp; i. sanctiebeleid; j. adoptie; k. beleid FL; l. auteursrecht; m. Dienst Justis; n. Dienst Justitiële Inrichtingen; o. Raad voor de Kinderbescherming; p. Raad voor Strafrechttoepassing en Jeugdbescherming; q. slachtofferhulp inclusief schadefonds geweldsmisdrijven; r. erkenningscommissie Gedragsinterventies; s. kansspelen; t. andere aangelegenheden waarvan behartiging door de minister aan hem wordt toevertrouwd. 

partijpolitieke functies

lijsttrekkerschap etc.
 • lijsttrekker Leefbaar Nederland, Tweede Kamerverkiezingen 2002, van 10 maart 2002 tot 15 mei 2002 
 • Was in 2010 bij de Tweede Kamerverkiezingen nummer 3 op de VVD-kandidatenlijst 

nevenfuncties

vorige
 • nam deel in de Raad van Advies van het Comité ter vervolging van oorlogsmisdadigers 
 • voorzitter Max Euwe Centrum te Amsterdam, van juni 2009 tot oktober 2010 

afgeleide functies, presidia etc.
lid werkgroep 'verwevenheid van onder- en bovenwereld' uit de vaste commissie voor Justitie (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van januari 2008 tot oktober 2008

opleiding

voortgezet onderwijs
 • h.a.v.o., "Spaarne Scholengemeenschap" te Haarlem, van 1970 tot 1977 

academische studie
 • Nederlands recht en notarieel recht, Universiteit van Amsterdam, van 1987 tot 1990 (avondstudie) 

postacademisch onderwijs
 • public management (masteropleiding), Universiteit Twente, van 1999 tot 2001 

overige opleidingen
 • controllersopleiding, Belastingdienst te Utrecht, van 1977 tot 1980 

activiteiten

als parlementariër
 • Diende in 2008 samen met zijn fractiegenoot Frans Weekers een initiatiefwetsvoorstel in over versterking van de positie van de burger die zich beroept op noodweer 
 • Werd in 2008 medeverdediger van een in 2006 door Anja Timmer (PvdA) ingediend initiatiefwetsvoorstel over verruiming van de rechtsmacht en verhoging van de strafmaat ter zake van internationale kinderontvoering. 
 • Interpelleerde op 23 september 2009 minister Hirsch Ballin over het op vrije voeten komen van Saban B. 
 • Diende in 2009 samen met Boris van der Ham (D66) en Jan de Wit (SP) een initiatiefwetsvoorstel in over het laten vervallen van het verbod op godslastering. De VVD-fractie trok in 2012 haar handtekening onder het voorstel in. 

als bewindspersoon (beleidsmatig)
 • In 2011 verwierp de Eerste Kamer het door hem verdedigde wetsvoorstel tot vereenvoudiging van de echtscheidingsprocedure door introductie van de zogenaamde echtscheidingsnotaris. Het wetsvoorstel was in 2008 ingediend door minister Hirsch Ballin. (31.714) 
 • Was in 2012 verantwoordelijk voor het besluit om asielzoekende kinderen en de andere leden van hun gezin die al zeker vijf jaar in Nederland zijn te laten blijven als zij aan bepaalde voorwaarden voldoen (het zogenoemde kinderpardon). Het gaat om een tijdelijke (overgangs)regeling en een definitieve regeling voor deze kinderen. In totaal zijn dat er circa 800. 
 • Bereikte samen met staatssecretaris Van Rijn in mei 2013 overeenstemming met gemeenten en provincies over invoering per 1 januari 2015 van een nieuw jeugdstelsel. 
 • Kwam in 2013 met voorstellen om de asielbewaring van gezinnen met kinderen alleen bij uitzondering toe te passen, om lichaamvisitaties zoveel mogelijk te beperken en om medische zorg in vreemdelingenbewaring beter te kunnen waarborgen 
 • In 2014 verwierp de Eerste Kamer het door hem verdedigde wetsvoorstel over elektronische detentie. Daarmee moest het buiten de gevangenis doorbrengen van de laatste periode van een straf door gedetineerden - na goed gedrag - mogelijk worden. Reïntegratie zou dan beter kunnen verlopen. (33.745) 

als bewindspersoon (wetgeving)
 • Bracht in 2012 een wet (Stb. 345) tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering tot stand over uitbreiding van het spreekrecht voor slachtoffers en nabestaanden in het strafproces. Naast de levensgezel van een slachtoffer mogen ook drie nabestaanden het woord voeren op een zitting. Ook ouders of voogden van heel jonge kinderen krijgen spreekrecht. (33.176) 
 • Bracht in 2013 een wijziging (Stb. 278) van onder meet het Wetboek van Strafvordering tot stand waardoor er mogelijkheid komt voor de staat om conservatoir beslag te leggen op het vermogen van een verdachte van een ernstig misdrijf. Het bedrag kan daarna worden uitgekeerd aan het slachtoffer. Beslaglegging voorkomt dat een verdachte zijn vermogen verstopt. (33.295) 
 • Bracht in 2013 een wijziging (Stb. 478) van de Vreemdelingenwet tot stand, waardoor toelating vanwege klemmende reden van humanitaire aard en vanwege het categoriaal beschermingsbeleid als toelatingsgronden komen te vervallen. Verder wordt de verlening van verblijfsvergunning asiel aan nareizende gezinsleden vereenvoudigd. (33.293) 
 • Bracht in 2013 een wijziging (Stb. 480) van het Burgerlijk Wetboek tot stand over het juridisch ouderschap van de vrouwelijke partner van de moeder anders dan via adoptie. Een zogenoemde duomoeder kan hierdoor juridisch ouder van een kind worden zonder dat daarvoor een gerechtelijke procedure nodig is. De positie van kinderen geboren in lesbische relaties wordt zoveel mogelijk gelijk aan die van kinderen geboren in heteroseksuele relaties. (33.032) 
 • Bracht in 2013 een wijziging (Stb. 485) van het Wetboek van Strafrecht tot stand, waardoor adolescentenstrafrecht wordt ingevoerd. Het betreft de berechting en bestraffing van jeugdigen en jongvolwassenenen van 15 tot 23 jaar. Het wordt mogelijk een sanctie uit het gewone strafrecht toe te passen bij een minderjarige en een sanctie uit het pedagogische sanctiepakket van het jeugdstrafrecht bij een jongvolwassenen. (33.498) 
 • Bracht in 2014 een wet (Stb. 1) tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet gemeentelijke basisadministratie tot stand, waardoor aanpassing van de geslachtvermelding in de geboorteakte voor transgenders mogelijk wordt. Iedere Nederlander van 16 jaar of ouder met een blijvende overtuiging tot een ander geslacht te behoren, kan een geslachtswijziging, voorzien van een deskundigenverklaring, regelen bij een ambtenaar van de burgerlijke stand. (33.351) 
 • Bracht in 2014 een wijziging (Stb. 2) van de Vreemdelingenwet tot stand in verband met de uitbreiding van het gebruik van biometrische kenmerken in de vreemdelingenketen in verband met het verbeteren van de identiteitsvaststelling van de vreemdeling. Deze kenmerken worden voortaan opgeslagen in een centraal bestand en het gebruik wordt ingevoerd bij gezinsmigratie en bij verblijfsvergunningen voor studie of werk. Het wetsvoorstel was in 2012 ingediend door minister Leers. (33.192) 
 • Bracht in 2014 een wijziging (Stb. 80) van de Vreemdelingenwet tot stand, waardoor bij grensbewaking en vreemdelingentoezicht ambteraren meer mogelijkheden krijgen voor onderzoek naar de identiteit. Zo mogen zij zonder toestemming van de bewoner een woning doorzoeken en voorts onderzoek doen aan kleding en lichaam. Het wetsvoorstel werd in 2010 ingediend door minister Hirsch Ballin. (32.528) 
 • Bracht in 2014 een wijziging (Stb. 354) van de Advocatenwet tot stand (Wet positie en toezicht advocatuur). Er komt een nieuw stelsel van toezicht op de advocatuur. Kern daarvan is de vorming van een college van toezicht - een intern orgaan van de NOvA - dat bestaat uit drie leden en van wie de landelijk deken voorzitter is. De overige twee leden zijn geen advocaat, ambtenaar of rechter. (32.382) 

wetenswaardigheden

algemeen
 • Was in het kader van de bestrijding van de georganiseerde zware criminaliteit betrokken bij diverse grote drugsonderzoeken 
 • Was als Officier van Justitie onder meer betrokken bij de vervolging van Bouterse, Mink K. en Johan V. (alias 'De Hakkelaar') 
 • Leefbaar Nederland wees hem ook voor de verkiezingen van 2003 aan als lijsttrekker, maar de voorzitter schoof later Emile Ratelband naar voren. Toen hij op het congres onvoldoende steun kreeg, trok hij zich terug. 
 • Stemde in 2007 tegen het uit de fractie zetten van Rita Verdonk 
 • Op 18 april 2013 verwierp de Tweede Kamer met 96 tegen 48 stemmen een door Sharon Gesthuizen (SP) ingediende motie van wantrouwen. Vóór stemden SP, CDA, D66, GroenLinks, ChristenUnie en Partij voor de Dieren. Aanleiding was de zelfmoord van de Russische asielzoeker Dolmatov. Volgens de indieners van de motie was het overlijden van deze Russische asielzoeker, terwijl hij onder toezicht stond van de Staat, niet een incident maar het gevolg van structurele fouten in de 'asielketen'. De indieners stelden Teeven verantwoordelijk voor deze fouten. Hij zegde een onderzoek naar de zaak toe door de Onderzoeksraad voor veiligheid en bood excuses aan voor de gemaakte fouten. 
 • Op 20 januari 2015 nam de Eerste Kamer een door hem ontraden motie aan tegen de voorgestelde bezuiniging van 85 miljoen euro op de rechtsbijstand 
 • Trad in 2015 af, nadat minister Opstelten de verantwoordelijkheid op zich had genomen voor de afwikkeling en informatievoorziening over een door Teeven in 2001 als officier van justitie gesloten deal met de drugscrimineel Cees H. Hij vond dat hij door de affaire niet meer geloofwaardig kon opereren. 

uit de privésfeer
 • Zat tijdens zijn opleiding tot belastingcontroleur in dezelfde klas als Henk Kamp 
 • Zijn vader was meubelmaker en later bankbiljettencontroleur bij de firma Joh. Enschedé 

woonplaats
Amsterdam

hobby's
 • rugby (was actief als speler) 
 • schaken 

publicaties/bronnen

literatuur/documentatie
 • M. van der Kaaij, "Teeven is en blijft misdaadbestrijder", Trouw, 11 maart 2002 
 • "99 kilo karakter en optimisme. Teeven is terrier van Leefbaar Nederland", NRC Handelsblad, 10 mei 2002 
 • Bert Vuijsje, "Avonturen in besturen. Gesprekken met Hans van Mierlo, Ruud Lubbers, Hans Wiegel en vele anderen" (2006) 
 • Marcel Haenen, "'Een goed politicus heeft altijd zijn telefoon aan staan'", NRC Weekblad 53 (maart 2010) 

familie/gezin

huwelijk/samenlevingsvorm
samenwonend

kinderen
2 dochters

Bovenstaande gegevens zijn ontleend aan het biografisch archief van het Parlementair Documentatiecentrum (PDC) van de Universiteit Leiden en betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was.
Aanvullingen en gemotiveerde correcties ontvangt PDC graag. U kunt hiervoor de "reageer-keuze" aan de rechterzijde van deze pagina gebruiken of uw aanvullingen per post sturen naar PDC, antwoordnummer 10801, 2501 BW Den Haag of per email aan info@biografieen.com.