Drs. M.J.M. (Maxime) Verhagen

foto Drs. M.J.M. (Maxime) Verhagenvergrootglas Maxime Verhagen (1956) was van 14 oktober 2010 tot 5 november 2012 minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en tevens vicepremier in het kabinet-Rutte I. Eerder was hij 22 februari 2007 tot 14 oktober 2010 minister van Buitenlandse Zaken in het kabinet-Balkenende IV. De heer Verhagen was in 2002-2006 (met een onderbreking) en in juni-oktober 2010 fractievoorzitter en was van 17 mei 1994 en 22 februari 2007 lid van de CDA-Tweede Kamerfractie, waar hij met name het woord voerde over buitenlandse zaken en vreemdelingebeleid. Hij was in de periode 1989-1994 lid van het Europees Parlement. Daarvoor was hij beleidsmedewerker van de CDA-Tweede Kamerfractie. Sinds 2013 is hij voorzitter van Bouwend Nederland.

CDA
in de periode 1994-2012: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK, minister, viceminister-president, lid Europees Parlement

voornamen (roepnaam)

Maxime Jacques Marcel (Maxime)

personalia

geboorteplaats en -datum
Maastricht, 14 september 1956

levensbeschouwing
Rooms-Katholiek

partij/stroming

partij(en)
CDA (Christen-Democratisch Appèl), vanaf 1976

hoofdfuncties en beroepen

 • persoonlijk medewerker CDA-Tweede Kamerlid, van 1 mei 1984 tot 1 januari 1987 
 • medewerker Europese zaken, ontwikkelingssamenwerking en handelspolitiek, CDA-fractie Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 1 januari 1987 tot 25 juli 1989 
 • lid gemeenteraad van Oegstgeest, van 29 april 1986 tot 1 mei 1990 
 • lid Europees Parlement, van 24 juli 1989 tot 19 juli 1994 
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 17 mei 1994 tot 22 februari 2007 
 • fractievoorzitter CDA Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 11 juli 2002 tot 23 januari 2003 
 • fractievoorzitter CDA Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 20 mei 2003 tot 23 november 2006 
 • waarnemend fractievoorzitter CDA Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 9 februari 2007 tot 22 februari 2007 
 • minister van Buitenlandse Zaken, van 22 februari 2007 tot 14 oktober 2010 
 • fractievoorzitter CDA Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 10 juni 2010 tot 14 oktober 2010 
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 17 juni 2010 tot 14 oktober 2010 
 • minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en viceminister-president, van 14 oktober 2010 tot 5 november 2012 
 • voorzitter Bouwend Nederland, vanaf 1 juli 2013 

partijpolitieke functies

vorige
 • diverse bestuursfuncties CDJA (Christen-Democratisch Jongeren Appèl) 
 • secretaris CDA afdeling Oegstgeest, van 1982 tot 1986 
 • fractievoorzitter CDA gemeenteraad van Oegstgeest, van april 1986 tot april 1990 
 • lid werkgroep Europa, Commissie Buitenland CDA, omstreeks juni 1989 
 • lid klankbordgroep t.b.v. nieuw Europees programma CDA, omstreeks juni 1989 
 • lid werkgroep, Eurosiasmering CDA 
 • lid bestuur CDA-Stichting van Internationale Solidariteit "Eduardo Frei", van februari 1992 tot 1998 
 • lid fractiebestuur CDA Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 9 oktober 2001 tot 11 juli 2002 
 • vicefractievoorzitter CDA Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 22 januari 2003 tot 20 mei 2003 
 • vicefractievoorzitter CDA Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 23 november 2006 tot 21 februari 2007 
 • politiek leider CDA, van 9 juni 2010 tot 5 januari 2012 

lijsttrekkerschap etc.
 • Was bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2003 nummer 3 op de CDA-kandidatenlijst 
 • Was bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2006 nummer 2 op de CDA-kandidatenlijst 
 • Was bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2010 nummer 3 op de CDA-kandidatenlijst 

Europese (parlements)commissies e.d.

 • lid commissie ontwikkelingssamenwerking, van juli 1989 tot juli 1994 
 • plaatsvervangend lid commissie jeugd, cultuur, onderwijs, media en sport, van juli 1989 tot januari 1992 
 • plaatsvervangend lid commissie openbare vrijheden en binnenlandse zaken, van januari 1992 tot juli 1994 
 • lid, vicevoorzitter delegatie voor de betrekkingen met Afrika, de Cariben en de Stille Oceaan (ACS-landen), van juli 1989 tot juli 1994 

nevenfuncties

huidige
 • adviseur "VDL (Van der Leegte) Groep" te Eindhoven, vanaf januari 2013 
 • lid Raad van Commissarissen "Chemelot Campus" te Geleen, vanaf januari 2013 
 • lid bestuur VNO-NCW 
 • bijzonder vertegenwoordiger voor de Nederlandse defensie-industrie, vanaf december 2013 (binnenhalen van 'JSF-orders') 

vorige
 • vicevoorzitter ACP-Assemblée, van 1991 tot 1994 
 • lid Raad van Advies Stichting Platform Beeldvorming Nederland 
 • lid dagelijks en algemeen bestuur Atlantische Commissie, van 1 juni 1996 tot 1 augustus 2003 
 • lid algemeen en dagelijks bestuur Europese Beweging Nederland, van 1 juni 1996 tot 1 augustus 2003 
 • lid Stichting Europe 2000 NL Nationaal Comité 
 • lid Raad van Toezicht Stichting Afwikkeling Onverzekerde Vorderingen op de voormalige Sovjet-Unie, van 1 januari 2002 tot 2004 
 • lid Raad van Toezicht Stichting Afwikkeling Onverzekerde Vorderingen op Iran, vanaf 1 januari 2002 (nog in 2005) 
 • lid bestuur Stichting Parlementaire Geschiedenis, van 1 januari 2003 tot februari 2007 
 • lid Raad van Toezicht en Advies Free Voice/SCO (Stichting Communicatie Ontwikkelingssamenwerking), van 1 september 1994 tot februari 2007 

afgeleide functies, presidia etc.
 • ondervoorzitter vaste commissie voor Buitenlandse Zaken (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 22 september 1998 tot november 2001 
 • voorzitter vaste commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 3 september 2002 tot 22 februari 2007 

opleiding

lager onderwijs
 • R.K. "Sint Petrus- en Paulusschool" te Maastricht 

voortgezet onderwijs
 • atheneum-a, R.K. "Henric van Veldeke College" te Maastricht, van 1968 tot 1975 

academische studie
 • geschiedenis: contemporaine geschiedenis, Rijksuniversiteit Leiden, van 1975 tot juni 1986 

activiteiten

als parlementariër
 • Was voor hij fractievoorzitter werd woordvoerder asielbeleid, buitenlandse zaken en europese zaken 
 • Diende in 1995 samen met Jaap de Hoop Scheffer een initiatiefwetsvoorstel in om tot een wettelijke regeling voor de machtiging tot voorlopig verblijf te komen. Dit voorstel werd in 1998 wet. 
 • Interpelleerde op 11 februari 1998 minister Voorhoeve over mogelijke Nederlandse deelname aan militaire acties tegen Irak 

als bewindspersoon (beleidsmatig)
 • Bracht in 2007 samen met minister Koenders de nota 'Naar een menswaardig bestaan - een mensenrechtenstrategie voor het buitenlands beleid' uit. In dit beleidsprogramma voor 2007-2011 wordt een grotere rol van Nederland in het internationale mensenrechtenbeleid aangekondigd. Er wordt ingegaan op onderwerpen als uitbanning van de doodstraf, het recht op vrijheid van godsdienst en levensovertuiging, vrouwen- en kinderrechten, mensenhandel en rechten van homoseksuelen. Verder wordt ingegaan op het internationale beleid tot bestrijding van terrorisme en het belang van mensenrechtenverdedigers en van vrijheid van meningsuiting. (31.263) 
 • Was in 2007 samen met minister Van Middelkoop eerstverantwoordelijke voor het besluit om de Nederlandse bijdrage aan de ISAF-missie in Uruzgan (Afghanistan) te verlengen met twee jaar. De missie wordt mede gericht op het versterken van het Afghaanse bestuur. De terugtrekking van Nederlandse troepen begint 1 augustus 2010 en moet voor 1 december 2010 zijn afgerond. (27.925, nr. 279) 
 • Was in 2008 samen met minister Van Middelkoop verantwoordelijk voor het besluit om Nederlandse marineschepen in te zetten bij een EU-operatie ('Atalanta') ter bestrijding van zeepiraterij voor de kust van Somalië (29.521. nrs. 84) 
 • Was op 31 maart 2009 covoorzitter (en gastheer) van een internationale conferentie in Den Haag over de toekomst van Afghanistan 
 • Maakte zich in de Europese Raad van Ministers sterk voor het uitoefenen van druk op de regering van Servië om mee te werken met Joegoslavië Tribunaal, met name bij de opsporing van Ratko Mladic. Stemde in december 2009 wel in met versoepeling van de handelsrelatie van de EU met Servië, die werd gezien als een belangrijke stap naar een Servische aanvrage van het EU-lidmaatschap. 
 • Bracht in oktober 2010 samen met minister De Jager een brief uit waarin zij aandrongen op strengere naleving van de Europese begrotingsregels en op een grotere rol van de Europese Commissie bij toezicht op het economisch beleid van de lidstaten 
 • Besloot in november 2010 als minister van EZL&I het CO2-opslagproject bij Barendrecht te stoppen, vanwege het ontbreken van draagvlak bij de bevolking 
 • Maakte het vanaf 2011 voor burgers, bedrijven, milieu-organisaties en overheden mogelijk om 'Grean Deals' af te sluiten, waarin afspraken worden vastgelegd door projecten op het gebied van duurzaamheid. Doel hiervan is dat duurzaamheid niet van bovenaf wordt opgelegd, maar dat mensen en bedrijven zelf zoveel mogelijk ruimte krijgen voor duurzame initiatieven. 
 • Verzette zich in 2012 tevergeefs tegen een wens van de Tweede Kamer om het Acta-verdrag over intellectuele eigendomsrechten niet te ondertekenen. De Kamer nam een motie-Van Bemmel/Elissen (PVV) aan, waarin dit werd verlangd. 

als bewindspersoon (wetgeving)
 • Bracht in 2008 samen met staatssecretaris Timmermans en minister-president Balkenende de wet tot goedkeuring van het Verdrag van Lissabon (herzieningsverdrag Europese Unie) tot stand (31.384) 
 • Bracht in 2010 als minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie een wijziging van de Winkeltijdenwet in het Staatsblad, waardoor de vrijstellingsverlening of ontheffingsverlening voor zondagsopenstelling vanwege toerisme door gemeenten werd beperkt. Dit om de te ruime toepassing van de bepalingen in te kaderen. Het wetsvoorstel was in 2008 ingediend en in 2009 verdedigd door minister Van der Hoeven. (31.728) 
 • Bracht in 2011 de Wet implementatie EG-richtlijnen energie-efficiëntie in het Staatsblad, waarmee de invoering van 'slimme meters' (energiebesparende verbruiksmeters) wordt verplicht. Het wetsvoorstel was in 2008 ingediend en in beide Kamers verdedigd door minister Van der Hoeven. (31.320) 
 • Bracht in 2011 een wijziging van de Mededingingswet in het Staatsblad om regels aan die wet toe te voegen ter verbetering van het gedrag van overheden die actief zijn op de markt. Hiermee moet een gelijke concurrentiepositie tussen overheden en particuliere ondernemingen worden bevorderd. Het betreft onder meer de plicht tot doorberekening van alle kosten en een verbod op bevoordeling van overheidsbedrijven. Het wetsvoorstel was in 2008 ingediend door minister Van der Hoeven en door haar in 2009 in de Tweede Kamer verdedigd. (31.354) 
 • Bracht in 2012 een wijziging van de Telecommunicatiewet tot stand, waardoor met name het frequentiebeleid flexibeler wordt. Zo kan beter worden ingespeeld op ontwikkelingen in de ICT-sector. Het wetsvoorstel was in 2009 ingediend door staatssecretaris Heemskerk. (31.412) 
 • Bracht in 2012 de Aanbestedingswet tot stand. Deze wet biedt een eenvormig wettelijk kader voor het aanbesteden van overheidsopdrachten voor het uitvoeren van werken, het leveren van producten en het verrichten van diensten. De wet geldt voor alle overheidsopdrachten (onder en boven de Europese grens) en vervangt de Raamwet EEG-voorschriften. De wet moet optimale concurrentie bevorderen, aanbestedingslasten verminderen en de klachtenafhandeling vereenvoudigen. Het wetsvoorstel werd in 2010 ingediend door minister Van der Hoeven. (32.440) 

wetenswaardigheden

algemeen
 • Maakte in 2003 deel uit van het formatieteam van het CDA en verving, met name tijdens de informatiepoging-Donner/Leijnse, enkele malen Jan Peter Balkenende als onderhandelaar 
 • Trad tijdens de formatie 2006/2007 bij de onderhandelingen over het ontwerp-regeerakkoord op als secondant van fractievoorzitter Balkenende 
 • Hield op 28 juni 2011 in de Haagse sociëteit "De Witte" een rede ('Volkspartij als antwoord op populisme') over het antwoord dat het CDA volgens hem kon geven op het populisme. Hij toonde daarin onder meer begrip voor angst voor buitenlanders en stelde dat de multiculturele samenleving is mislukt. De 'leitkultur' en de Westerse waarden moesten weer worden opgepoetst. Anders dan bijvoorbeeld de PVV riep hij wel op openheid naar andere culturen te betrachten. Hij stelde verder dat het CDA vertrouwen kon terugwinnen door betrokken burgers serieus te nemen. 
 • Maakte op 4 januari 2012 in een interview met weekblad "Elsevier" bekend geen kandidaat meer te zijn voor het leiderschap en lijsttrekkerschap van het CDA 

uit de privésfeer
 • Zijn echtgenote is arts en lid van een managementteam van een zorginstelling 
 • Zijn vader was wethouder van Maastricht en gedeputeerde van Limburg 

woonplaats
Voorburg

ridderorden
Officier in de Orde van Oranje-Nassau, 7 december 2012

buitenlandse onderscheidingen
Grootofficier in de Orde van Bernardo O'Higgins (Chili)

verenigingen, sociëteiten, genootschappen etc.
 • lid Leidse studentenvereniging "Minerva" (tijdens studie) 
 • lid De Koninklijke Studenten Roeivereeniging "Njord" te Leiden (tijdens studie) 

hobby's
 • lezen 
 • windsurfen, skiën 
 • geschiedenis, musea 

publicaties/bronnen

literatuur/documentatie
 • Raymond van den Boogaard, "Schipperen, consensus zoeken, regelen", NRC Handelsblad, 16 september 2002 
 • Philippe Remarque, "'Don Corleone' Verhagen heeft hart op juiste plaats", De Volkskrant, 15 februari 2005 
 • Theo Koelé en Marc Peeperkorn, "Weg achter de dijken. Interview Maxime Verhagen, minister van Buitenlandse Zaken", 26 mei 2007 
 • Mark Kranenburg, "Minister verkoopt Buitenlandse Zaken en zichzelf", NRC Handelsblad, 24 november 2008 
 • Cees van der Laan, "Maxime Verhagen, knappe strateeg of sluwe vos?", Trouw, 2 september 2010 
 • Greta Riemersma, "'Ik denk wel dat ik emoties heb'", Volkskrant Magazine, 2 juli 2011 
 • Ingrid Weel, "Een politiek dier met een imagoprobleem", Trouw, 5 januari 2012 
 • Toof Brader en Marja Vuijsje, "Haagse portretten. Tweede-Kamerleden, ministers, staatssecretarissen" (1995, 1999) 

familie/gezin

huwelijk/samenlevingsvorm
gehuwd te Voorschoten, 25 augustus 1984

echtgeno(o)t(e)/partner
Drs. A. Beijlevelt, Annemieke

kinderen
2 zoons en 1 dochter

vader
Drs. Th.J.P. Verhagen, Thomas Jozef Petrus (Pierre)

moeder
Y.M.G. Slenter, (Yvonne)

beroep grootvader (vaderskant)
 • journalist 
 • wethouder van Sittard (40 jaar gemeenteraadslid) 

beroep grootvader (moederskant)
hoofd lagere school

Bovenstaande gegevens zijn ontleend aan het biografisch archief van het Parlementair Documentatiecentrum (PDC) van de Universiteit Leiden en betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was.
Aanvullingen en gemotiveerde correcties ontvangt PDC graag. U kunt hiervoor de "reageer-keuze" aan de rechterzijde van deze pagina gebruiken of uw aanvullingen per post sturen naar PDC, antwoordnummer 10801, 2501 BW Den Haag of per email aan info@biografieen.com.