R.L.O. (Robin) Linschoten

foto R.L.O. (Robin) Linschotenvergrootglas VVD-politicus. Behoorde in 1982 met onder meer De Grave tot de jonge JOVD-talenten die toen toetraden tot de VVD-Tweede Kamerfractie. Werkte na een niet geheel voltooide rechtenstudie enige tijd in het bankwezen en was daarna fractiemedewerker. In de Tweede Kamer een geducht deelnemer aan debatten over sociale zaken, overheidsfinanciën en ambtenarensalarissen. Nam tijdens de kabinetten-Lubbers regelmatig afstand van het CDA en werd in het eerste kabinet-Kok staatssecretaris van Sociale Zaken. Privatiseerde de Ziektewet en bracht de omstreden Nabestaandenwet tot stand. Stapte na twee jaar op vanwege de CTSV-affaire. Is nu zelfstandig consultant en kroonlid van de SER.

VVD
in de periode 1982-1996: lid Tweede Kamer, staatssecretaris

voornamen (roepnaam)

Robin Lorenz Oscar (Robin)

personalia

geboorteplaats en -datum
Uchgelen (gem. Apeldoorn), 17 oktober 1956

levensbeschouwing
Hervormd

partij/stroming

partij(en)
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie), vanaf 1977

hoofdfuncties en beroepen

 • medewerker afdeling valuta-handel, hoofdkantoor NMB (Nederlandse Middenstandsbank) te Amsterdam (gedurende drie jaar part-timebaan tijdens studie)
 • persoonlijk medewerker A.A.M.E. van Erp, Tweede Kamerlid voor de VVD, vanaf 1978
 • beleidsmedewerker VVD-fractie Tweede Kamer der Staten-Generaal, tot september 1982
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 16 september 1982 tot 22 augustus 1994
 • staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (belast met sociale zekerheid en arbeidsomstandigheden), van 22 augustus 1994 tot 28 juni 1996
 • lid managementsteam collectieve voorzieningen en zorg, verzekeringsmaatschappij "Interpolis", van 1 december 1996 tot 1 oktober 2003
 • zelfstandig managementconsultant (directeur "Vemako Consultancy" B.V.), vanaf 1996
 • medevennoot Dutch Group "Captive" B.V.
 • lid Raad van Bestuur (belast met risicobeheer) DSB (Dirk Scheringa Bank), van augustus 2009 tot 19 oktober 2009

partijpolitieke functies

vorige
 • voorzitter JOVD (Jongeren-Organisatie "Vrijheid en Democratie), afdeling Amsterdam
 • internationaal secretaris JOVD (Jongeren-Organisatie "Vrijheid en Democratie")
 • lid hoofdbestuur JOVD (Jongeren-Organisatie "Vrijheid en Democratie")
 • secretaris-generaal LYMEC (Europese Liberale Jongerenbeweging)
 • voorzitter commissie VVD-verkiezingsprogramma 1998-2002, van oktober 1996 tot 1998

nevenfuncties

huidige
 • kroonlid SER (Sociaal-Economische Raad), vanaf december 1996
 • lid Raad van Commissarissen zorgverzekeraar "Menzis", vanaf september 2007
 • lid Raad van Advies Stichting "Instituut GAK" te Hilversum
 • lid Raad van Advies "Akkermans & Partners" (dienstverlener in de pensioenbranche)
 • lid Raad van Advies "Inter Access" (IT-oplossingen)
 • lid Raad van Commissarissen "Waarborgfonds Eigen Woningen"
 • lid Raad van Advies "Pensioen en Ondernemen"
 • voorzitter Raad van Commissarissen "Psyq Nederland" (zorgaanbod voor mensen met psychische problemen)
 • voorzitter bestuur Stichting "Kookdroom/Fifteen Amsterdam" (opleiding tot kok voor kansarme jongeren)
 • voorzitter Raad van Commissarissen "Progresz" (Hogeschool voor Sociale Zekerheid)
 • lid bestuur PSA (Professional Speaker Association)
 • voorzitter Raad van Commissarissen "Vitago" (advisering over gezondheidsmanagement en communicatie)
 • lid High Level Group administratieve lasten van de Europese Commissie
 • voorzitter DIET Comité Inspectie Verkeer en Waterstaat

vorige
 • lid bestuur Nederlands Platform Internationaal Jongerenwerk
 • lid Universiteitsraad, Vrije Universiteit Amsterdam te Amsterdam
 • voorzitter POZ (Provinciaal Overleg Orgaan Zwakzinnigenzorg), van 1989 tot augustus 1994
 • lid bestuur Stichting "Beheer Dienstencentrum Flevoland"
 • lid bestuur Overlegorgaan Kinderopvang Flevoland
 • lid Raad van Advies "Mars" B.V. te Veghel
 • voorzitter SCR (Samenwerkende Commerciële Radiostations), vanaf oktober 2001
 • voorzitter Commissie Grensarbeid (ministerie van Financiën)
 • voorzitter Raad van Toezicht Stichting CJP (Cultureel Jongeren Paspoort)
 • adviseur "Hudson Nederland" (werving en selectie, interim-management etc.), vanaf januari 2004
 • lid Raad van Commissarissen DSB (Dirk Scheringa Bank), tot augustus 2009
 • voorzitter Actal (Adviescollege toetsing administratieve lasten), van 1 mei 2000 tot 1 januari 2009
 • voorzitter Commissie Tarieven Divisie Luchtvaart, 2004
 • voorzitter Commissie Innovatie Mondzorg, vanaf september 2005
 • voorzitter Commissie Marktprikkels Medische Opleidingen
 • voorzitter bestuur Stichting "Verkiezing Overheidsmanager van het Jaar", vanaf 2008
 • lid Raad van Advies "de Uitvaartspecialist"

afgeleide functies, presidia etc.
voorzitter vaste commissie voor Financiën (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 12 november 1991 tot 22 augustus 1994

erefuncties, comités van aanbeveling etc.
erevoorzitter Verkiezing Overheidsmanager van het Jaar

opleiding

lager onderwijs
 • Prot.Chr. lagere school te Apeldoorn

voortgezet onderwijs
 • v.w.o., Christelijke middelbare school te Apeldoorn, tot 14 juli 1976 (staatsexamen)

academische studie
 • Nederlands recht (kandidaats), Vrije Universiteit te Amsterdam, vanaf 1976

activiteiten

als parlementariër
 • Was woordvoerder sociale zaken (sociale zekerheid) en financiën van de VVD-Tweede Kamerfractie. Hield zich ook bezig met ambtenarenzaken.
 • Was in 1986 één van de woordvoerders van zijn fractie bij de behandeling van de stelselherziening sociale zekerheid
 • Was in 1987 woordvoerder namens zijn fractie over het rapport van de subcommissie visquotering
 • Bracht in 1987 met Gerrit Terpstra (CDA) en Elske ter Veld (PvdA) een initiatiefwet tot stand tot verlening van een uitkering-ineens aan WW'ers die vanwege overgang naar een ander fiscaal regime achteruit waren gegaan in inkomen. (19.873)
 • Interpelleerde op 13 februari 1990 minister-president Lubbers en minister d'Ancona over sociale vernieuwing
 • Diende in 1992 met zijn fractiegenoten Frits Bolkestein en Len Rempt-Halmmans de Jongh een initiatiefwetsvoorstel in inzake het afschaffen van het verplichte SER-advies. Dit voorstel werd in 1993 door de Tweede Kamer verworpen. (22.878)
 • Interpelleerde op 7 mei 1992 minister Kok en staatssecretaris Ter Veld over de WAO-voorstellen
 • Diende in 1994 samen met zijn fractiegenoot Piet Blauw een initiatiefwetsvoorstel in over afschaffing van de bonus-malus-regeling in de WAO. Het voorstel werd in 1995 ingetrokken. (23.691)

als bewindspersoon (wetgeving)
 • Bracht in 1994 wet tot aanpassing van de uitvoeringsorganisatie sociale verzekeringen (Organisatiewet sociale verzekeringen) in het Staatsblad (Stb. 790). Hierdoor werden urgente knelpunten in de organisatie opgelost, zoals de gescheiden trajecten en verantwoordelijkheden bij de uitvoering van de Ziektewet, de WAO en de AAW, en voorts kwam er een betere regeling van het toezicht. De fusie van GAK en GMD wettelijk werd vastgelegd, er kwam een College van toezicht sociale verzekeringen (Ctsv) en er werd een Tijdelijk instituut voor coördinatie en afstemming (Tica) ingesteld. Het wetsvoorstel was in 1993 ingediend door staatssecretaris Ter Veld en in 1994 in de Tweede Kamer door staatssecretaris Wallage verdedigd. (23.141)
 • Bracht in 1994 een wijziging (Stb. 957) van de Algemene Kinderbijslagwet tot stand. Hierdoor wordt de progressie in de kinderbijslag geleidelijk beperkt tot de eerste twee kinderen. Ook de leeftijdsindeling voor de kinderbijslagbedragen wordt aangepast. De financiële verantwoordelijkheid van ouders voor kinderen wordt door deze maatregelen vergroot. (23.957)
 • Bracht in 1994 een wijziging van de Werkloosheidswet en enkele andere wetten tot stand vanwege aanscherping van de referte-eisen WW. De wekeneis en de 'jareneis' als voorwaarde voor een loongerelateerde WW-uitkering worden samengevoegd. De vervolguitkering voor personen die op hun eerste werkloosheidsdag jonger dan 57,5 jaar waren, wordt met een jaar verlengd. Voor personen die niet aan een jareneis, maar wel aan een wekeneis voldoen, komt er een 'kortdurende' uitkering. De wachtgeldperiode wordt verlengd. (23.985)
 • Bracht in 1995 de Wet afschaffing malus en bevordering reïntegratie van WAO'ers (Wet Amber) (Stb. 560) tot stand. Naast afschaffing van het bonus/malus-systeem in de WAO bevat de wet een pakket maatregelen om reïntegratie van geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikten te bevorderen. De malus (boete voor werkgevers) werkte contraproductief, omdat werknemers met een risico op arbeidsongeschiktheid daardoor minder snel werden aangenomen. Door loonkostensubsidie moest het in dienst nemen van deels arbeidsongeschikte werknemers worden bevorderd. (24.221)
 • Bracht in 1995 de Algemene Nabestaandenwet (ANW) (Stb. 690) tot stand, die de Algemene Weduwen- en Wezenwet vervangt. Doordat het principe van zelfstandigheid van vrouwen uitgangspunt is, wordt het beroep dat op de regeling kan worden gedaan, beperkt. Tevens vindt er een inkomenstoets plaats. (24.169)
 • Bracht in 1996 de Wet loondoorbetalingsplicht bij ziekte (WULBZ) (Stb. 134) tot stand, waardoor verzekeringsplichten uit de Ziektewet werden overgeheveld naar de werkgevers. Werkgevers zijn verplicht het loon van zieke werknemers 52 weken door te betalen. Doel hiervan is vermindering van het ziekteverzuim met circa tien procent en afname van de WAO-instroom. (24.439)
 • Bracht in 1996 de Wet boeten, maatregelen en terug- en invordering sociale zekerheid (Stb. 248) tot stand. Uitvoeringsorganen op het gebied van de sociale zekerheid (bedrijfsverenigingen, de SVR, college's van B&W) moeten bij het niet nakomen van bepaalde verplichtingen door uitkeringsgerechtigden de uitkering weigeren. Het kan dan gaan om een tijdelijke of blijvende gedeeltelijke of tijdelijke of blijvende gehele weigering. Dit hangt af van de ernst van de gedragingen en van de verwijtbaarheid. Bij niet-medewerking aan een verzoek om informatie kan een boete worden opgelegd. Door amendering werd de mogelijkheid van blijvend gedeeltelijke of gehele weigering van bijstand geschrapt. (23.909)

wetenswaardigheden

algemeen
 • Trad af als staatssecretaris, omdat hij op 28 juni 1996 onvoldoende vertrouwen kreeg van de Tweede Kamer in een debat over een rapport van de commissie-Van Zijl over het Ctsv (College van toezicht sociale zekerheid). De Kamer hield hem verantwoordelijk voor de bestuurlijke problemen bij dit College. Die problemen waren mede terug te voeren op de gevolgde - en als onvoldoende betitelde - selectieprocedure bij de benoeming van de Collegeleden (resp. zijn partijgenote Van Leeuwen-Schut, de PvdA'er Van Otterloo en de CDA'er Van Rooijen). Bovendien verweet de Kamer hem het uitbrengen van een Ctsv-rapport over afschaffing van de Ziektewet te hebben vertraagd, waardoor de Kamer onvolledig was geïnformeerd.

uit de privésfeer
 • Was als middelbaar scholier voorzitter van het schoolparlement
 • Zijn vader was beroepsmilitair

woonplaats
Eemnes

ridderorden
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, 20 november 1996

verenigingen, sociëteiten, genootschappen etc.
lid JOVD (Jongeren-Organisatie "Vrijheid en Democratie") (werd lid toen hij nog op middelbare school zat)

hobby's
 • modelbouw (treinen en bootjes)
 • schaken

publicaties/bronnen

literatuur/documentatie
 • NRC Handelsblad, 15 december 1982
 • H. Visser, "Wie is Wie in de Tweede Kamer?" (1983)
 • T. van Rijckevorsel en H. Enkelaar, "Wie is Wie in de Tweede Kamer?" (1988)
 • \Toof Brader en Marja Vuijsje, "Haagse portretten. Tweede-Kamerleden, ministers, staatssecretarissen" (1995)

familie/gezin

huwelijk/samenlevingsvorm
gehuwd te Dronten, 10 juni 1985

beroep grootvader (vaderskant)
wethouder van Zwammerdam

Bovenstaande gegevens zijn ontleend aan het biografisch archief van het Parlementair Documentatiecentrum (PDC) van de Universiteit Leiden en betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was.
Aanvullingen en gemotiveerde correcties ontvangt PDC graag. U kunt hiervoor de "reageer-keuze" aan de rechterzijde van deze pagina gebruiken of uw aanvullingen per post sturen naar PDC, antwoordnummer 10801, 2501 BW Den Haag of per email aan info@biografieen.com.