G.J. (Gert) Schutte

foto G.J. (Gert) Schuttevergrootglas Alom gerespecteerd Tweede Kamerlid voor het GPV. Stond bekend als het 'staatsrechtelijke geweten van de Kamer', een benaming die volgens hem echter aangaf dat anderen op dat punt tekort schoten. Kwam in 1981 als eenling in de Kamer, na eerder bij diverse gemeenten te hebben gewerkt, laatstelijk als plaatsvervangend gemeentesecretaris van Zeist. Hij was na zijn Kamerlidmaatschap lid van de Kiesraad en leidde in 2003/2004 een onderzoek naar fraude in het HBO.

GPV
in de periode 1981-2001: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK

voornamen (roepnaam)

Gerrit Jan (Gert)

personalia

geboorteplaats en -datum
Nieuwpoort (Z.H.), 24 mei 1939

levensbeschouwing
Gereformeerd (Vrijgemaakt)

partij/stroming

partij(en)
 • GPV (Gereformeerd Politiek Verbond), tot 1 januari 2004
 • ChristenUnie, vanaf 22 januari 2000

hoofdfuncties en beroepen

 • ambtenaar ter secretarie, gemeente Giessenburg, van 1956 tot 1958
 • ambtenaar ter secretarie, gemeente Schoonhoven, van 1958 tot 1962
 • ambtenaar ter secretarie, gemeente Elst, van 1962 tot 1965
 • ambtenaar ter secretarie, gemeente Nieuwpoort, van 1965 tot 1968
 • ambtenaar algemene zaken, gemeente Zeist, tevens plaatsvervangend gemeentesecretaris, van 1968 tot 1981
 • lid Provinciale Staten van Utrecht, van 5 juni 1974 tot 7 juni 1978
 • fractievoorzitter GPV Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 27 mei 1981 tot 14 februari 2001 (tot 1989 eenmansfractie)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 10 juni 1981 tot 14 februari 2001

partijpolitieke functies

vorige
 • lid hoofdbestuur GPV, van 1970 tot 1981
 • algemeen secretaris GPV, van 1 augustus 1973 tot 28 augustus 1981
 • lid curatorium Groen van Prinsterer Stichting, van 1977 tot 1981
 • eindredacteur "Ons Politeuma", nationaal-gereformeerd staatkundig tijdschrift ten dienste van het GPV en de Groen van Prinsterer Stichting, van 27 januari 1979 tot 19 juni 1982
 • adviserend lid hoofdbestuur GPV, vanaf juni 1981 (ambtshalve)
 • politiek leider GPV, van 26 mei 1981 tot 14 februari 2001
 • voorzitter commissie 'Burger en Politiek', ChristenUnie, 2006

lijsttrekkerschap etc.
 • lijsttrekker GPV Tweede Kamerverkiezingen 1981
 • lijsttrekker GPV Tweede Kamerverkiezingen 1982
 • lijsttrekker GPV Tweede Kamerverkiezingen 1986
 • lijsttrekker GPV Tweede Kamerverkiezingen 1989
 • lijsttrekker GPV Tweede Kamerverkiezingen 1994
 • lijsttrekker GPV Tweede Kamerverkiezingen 1998

nevenfuncties

huidige
 • lid redactie tijdschrift "Bestuurswetenschappen"
 • lid Raad van Toezicht Theologische Universiteit Kampen
 • voorzitter commissie bestuurlijke vormgeving Alblasserwaard/Vijfherenlanden

vorige
 • docent gemeenterecht, Bestuursacademie te Utrecht, van 1969 tot 1974
 • lid examencommissie juridische vakken, CIVOB (Centraal Instituut Vorming en Opleiding Bestuursdienst), vanaf 1976 (nog in 1990)
 • lid Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken, van 1980 tot 1981
 • lid opgavencommissie juridische vakken bestuursexamens, CIVOB (Centraal Instituut Vorming en Opleiding Bestuursdienst)
 • columnist "Friesch Dagblad"
 • columnist Persunie
 • lid jury Grondwetstrijd, van 14 januari 1998 tot 5 mei 1998
 • voorzitter Commissie Vervolgonderzoek Rekenschaponderzoek, van april 2003 tot 23 mei 2005 (onderzoek of, en zo ja in welke mate, onderwijsinstellingen (BVE, HBO, WO) misbruik hebben gemaakt van bekostigingsregels)
 • lid commissie belast met de voorbereiding van een referendum over het verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa, van 10 februari 2005 tot mei 2005
 • lid Nationaal Comité Zilveren Regeringsjubileum Koningin Beatrix, van 21 februari 2004 tot 1 maart 2006
 • lid Kiesraad, van 1 juni 2001 tot 1 juni 2013
 • voorzitter Stichting Inlichtingenbureau (uitwisseling gegevens over sociale zekerheid), van september 2001 tot 2004
 • voorzitter onderzoekscommissie ongeluk met kadetrap in Utrecht, van augustus 2006 tot november 2006
 • voorzitter commissie bestuurlijke toekomst Goeree-Overflakkee, van januari 2009 tot juni 2009

afgeleide functies, presidia etc.
 • ondervoorzitter vaste commissie voor de Nationale Ombudsman (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 23 oktober 1986 tot mei 1994
 • plaatsvervangend lid Presidium (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 14 september 1989 tot mei 1994
 • lid Tijdelijke Commissie Besluitvorming Uitzendingen (voor vredesoperaties) (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 14 april 1999 tot 17 oktober 2000

opleiding

lager onderwijs
 • Prot.Chr. lagere school te Langerak

voortgezet onderwijs
 • m.u.l.o.-b, Christelijke ULO-school te Schoonhoven, tot 1956

overige opleidingen
 • gemeenteadministratie (GA I), van 1956 tot 1959
 • gemeenteadministratie (GA II), van 1961 tot 1965

activiteiten

als parlementariër
 • Hield zich als Kamerlid met uiteenlopende zaken bezig (onder meer onderwijs, financiën en volksgezondheid), maar gold als autoriteit op het gebied van het binnenlands bestuur
 • Interpelleerde op 27 januari 1983 samen met de PvdA'er Arie van der Hek minister-president Lubbers over het verder te voeren werkgelegenheidsbeleid
 • Interpelleerde op 21 juni 1984 samen met de CDA'er Sytze Faber minister-president Lubbers over de viering van Bevrijdingsdag in 1985
 • Interpelleerde op 19 februari 1991 minister Hirsch Ballin over de melding van gevallen van euthanasie
 • Bracht in 1991 met Frits Castricum (PvdA) en Loek Hermans (VVD) een wijziging van de Enquêtewet tot stand inzake de bestraffing van meineed. Dit voorstel was ingediend door de leden De Kwaadsteniet (CDA), Joekes (VVD) en De Vries (PvdA). (19.816)
 • Interpelleerde op 14 december 1994 minister Wijers en staatssecretaris Schmitz over het kansspelbeleid, met name wat betreft speelautomaten
 • Op zijn initiatief werd in juni 1996 een commissie ingesteld die moest toezien op uitvoering van de aanbevelingen van de enquêtecommissie opsporingsmethoden
 • Een door hem in 1994 ingediende (en aangenomen) motie leidde tot een formeel parlementair instemmingsrecht bij de uitzending van militaire eenheden in het kader van vredesoperaties

wetenswaardigheden

algemeen
 • Werd ook wel het staatsrechtelijk geweten van de Kamer genoemd vanwege zijn pleidooien voor zuivere staatsrechtelijke verhoudingen tussen parlement en regering. Meende zelf echter dat daaruit bleek dat andere fracties onvoldoende oog hadden voor de staatsrechtelijke verhoudingen tussen kabinet en parlement.

uit de privésfeer
Zijn vader was middenstander (kruidenier)

woonplaats
Zeist

ridderorden
 • Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, 29 april 1994
 • Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, 14 februari 2001

verenigingen, sociëteiten, genootschappen etc.
 • lid kerkelijke jeugdvereniging
 • lid jongerenorganisatie GPV te Arnhem, van 1963 tot 1965

publicaties/bronnen

publicaties
 • "Nationaal-Gereformeerde Gemeentepolitiek" (toelichting op gemeenteprogram GPV)
 • diverse publikaties over GPV-politiek in bladen
 • diverse publikaties over juridische onderwerpen in vakbladen

redevoeringen
Thorbeckelezing 2002: "De gewetensfunctie van het parlement"

literatuur/documentatie
 • H. Visser, "Wie is Wie in de Tweede Kamer?" (1983)
 • T. van Rijckevorsel en H. Enkelaar, "Wie is Wie in de Tweede Kamer?" (1988)
 • Toof Brader en Marja Vuijsje, "Haagse portretten. Tweede-Kamerleden, ministers, staatssecretarissen" (1995, 1999)
 • "Ik ben echt een volksvertegenwoordiger. G.J. Schutte over twintig jaar Kamerlidmaatschap", interview C. van Baalen en J. Ramakers, in: Jaarboek Parlementaite Geschiedenis, 2001
 • G. Harinck en M. Niemeijer (red.), "Altijd de moeite waard" (vriendenboek voor G.J. Schutte, 2003)

familie/gezin

huwelijk/samenlevingsvorm
gehuwd, 14 maart 1963

echtgeno(o)t(e)/partner
M. de Hoop, Maria

kinderen
6 kinderen

vader
A. Schutte, Aart

moeder
J.H. Groeneweg, Johanna Hendrika

Bovenstaande gegevens zijn ontleend aan het biografisch archief van het Parlementair Documentatiecentrum (PDC) van de Universiteit Leiden en betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was.
Aanvullingen en gemotiveerde correcties ontvangt PDC graag. U kunt hiervoor de "reageer-keuze" aan de rechterzijde van deze pagina gebruiken of uw aanvullingen per post sturen naar PDC, antwoordnummer 10801, 2501 BW Den Haag of per email aan info@biografieen.com.