Mr. A. (André) Rouvoet

foto Mr. A. (André) Rouvoetvergrootglas André Rouvoet (1962) was van 22 februari 2007 tot 14 oktober 2010 minister voor Jeugd en Gezin en viceminister-president. Van 23 februari tot 14 oktober 2010 was hij tevens minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Van november 2002 tot april 2011 was de heer Rouvoet politiek leider van de ChristenUnie. Hij was van 17 mei 1994 tot 22 februari 2007 en van 17 juni 2010 tot 19 mei 2011 Tweede Kamerlid, eerst voor de RPF en vanaf 13 mei 2001 voor de ChristenUnie. De heer Rouvoet was in 1989-1994 directeur van de Marnix van Sint Aldegonde Stichting, het wetenschappelijk bureau van de RPF, en tevens docent aan de Evangelische School voor Journalistiek. Sinds 1 februari 2012 is hij voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland.

RPF, ChristenUnie
in de periode 1994-2011: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK, minister, viceminister-president

voornaam (roepnaam)

André (André)

personalia

geboorteplaats en -datum
Hilversum, 4 januari 1962

levensbeschouwing
Christelijk-gereformeerd

partij/stroming

partij(en)
 • RPF (Reformatorische Politieke Federatie), van 1985 tot 1 januari 2004 
 • ChristenUnie, vanaf 22 januari 2000 

lid tussentijds gevormde fractie(s)
 • fractie-RPF/GPV, van 19 mei 1998 tot 13 maart 2001 
 • fractie-ChristenUnie, van 13 maart 2001 tot 23 mei 2002 

hoofdfuncties en beroepen

 • medewerker RPF-fractie Tweede Kamer der Staten-Generaal, van november 1985 tot 1 april 1986 
 • beleidsmedewerker Stichting Scholen PCK (Protestants-Christelijke Kindertehuizen, speciaal onderwijs), van 1 april 1986 tot 16 augustus 1987 
 • wetenschappelijk medewerker "Marnix van St. Aldegonde Stichting", wetenschappelijk instituut RPF, van 16 augustus 1987 tot 1 januari 1989 
 • directeur "Marnix van St. Aldegonde Stichting", wetenschappelijk instituut RPF, van 1 januari 1989 tot 17 mei 1994 
 • freelance docent politicologie/staatsinrichting, Evangelische School voor Journalistiek te Amersfoort, van 1 september 1989 tot 1 juli 1993 
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 17 mei 1994 tot 22 februari 2007 
 • fractievoorzitter ChristenUnie Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 12 november 2002 tot 22 februari 2007 
 • minister zonder portefeuille (minister voor Jeugd en Gezin) en tweede viceminister-president, van 22 februari 2007 tot 14 oktober 2010 
 • minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van 23 februari 2010 tot 14 oktober 2010 
 • fractievoorzitter ChristenUnie Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 10 juni 2010 tot 28 april 2011 
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 17 juni 2010 tot 19 mei 2011 
 • voorzitter bestuur ZN (Zorgverzekeraars Nederland), vanaf 1 februari 2012 

takenpakket (bewindspersoon)
 • Was als minister belast met a. Integraal jeugdprogramma; b. Integraal toezicht jeugd en Jeugdmonitor, elektronisch kinddossier; c. Zorg in gemeentelijk en preventieve domein (o.a. centra jeugd en gezin en zorg in de school); d. Zorg in provinciale domein o.m. bureaus jeugdzorg; e. AWBZ: Jeugd GGZ, JVG, LVG; f. Jeugdgerelateerd deel WMO; g. Gezinsvoogdij; h. Integratie indicatiestellingen; i. Jeugdbescherming; j. Pilots onwillige jongeren; k. Jeugddeel arbeidsmarkt; l. Kindgerelateerde financiële regelingen waaronder het kindgebondenbudget; m. Gezinsbeleid, gezinsnota. 
 • Had medebetrokkenheid bij het beleid ten aanzien van de WMO, AWBZ, Kinderopvang, voorschoolse opvang, jeugddetentie en jeugdreclassering, leerling gebonden financiering, de TOG-regeling en preventie SZW 

partijpolitieke functies

vorige
 • voorzitter RPF kiesvereniging Hilversum 
 • voorzitter RPF kiesvereniging Maarssen/Breukelen 
 • medewerker fractie RPF Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 16 augustus 1987 tot 31 augustus 1988 
 • lid verkiezingsprogramcommissie 1989 
 • lid landelijke reglementencommissie RPF 
 • eindredacteur RPF-bestuurdersblad "Afgestemd op ..." 
 • eindredacteur verkiezingsprogramma 1994-1998 
 • eindredacteur basisprogramma RPF 
 • fractiesecretaris RPF Tweede Kamer der Staten-Generaal, van mei 1994 tot 13 maart 2001 
 • lid bestuur Stichting fractie-assistentie RPF (later: ChristenUnie), omstreeks maart 1995 
 • fellow Marnix van Sint Aldegonde Stichting, omstreeks juli 1997 (nog in 2006) 
 • fractiesecretaris ChristenUnie Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 13 maart 2001 tot 12 november 2002 
 • politiek leider ChristenUnie, van 9 november 2002 tot 14 mei 2011 

lijsttrekkerschap etc.
 • lijsttrekker ChristenUnie Tweede Kamerverkiezingen 2003, van 9 november 2002 tot 22 januari 2003 
 • lijsttrekker ChristenUnie Tweede Kamerverkiezingen 2006, van 30 september 2006 tot 22 november 2006 
 • lijsttrekker ChristenUnie Tweede Kamerverkiezingen 2010, van 24 april 2010 tot 9 juni 2010 

nevenfuncties

huidige
 • lid Raad van Toezicht Stichting VKZ (Verzorging Kerkelijke Zendtijd) 
 • voorzitter Stichting Present, vanaf 1 januari 2012 
 • lid Raad van Toezicht Jeugdformaat, vanaf januari 2012 
 • voorzitter commissie voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg, vanaf oktober 2012 (in opdracht van Jeugdzorg Nederland) 

vorige
 • voorzitter Christelijk-Gereformeerde Vereniging voor Jeugdwelzijn te Utrecht (voor Kamerlidmaatschap) 
 • lid bestuur Vereniging PCK (Protestants-Christelijke Kinderuitzending) te Maarsbergen 
 • lid bestuur Stichting Scholen van de PCK te Maarsbergen, vanaf september 1987 
 • juridisch adviseur bestuur Verband van Scholen van Gereformeerde Belijdenis, van november 1989 tot februari 2007 
 • lid kernberaad Beraad Geestelijke Vrijheid, vanaf maart 1993 (verzet tegen de Algemene Wet Gelijke Behandeling) 
 • lid bestuur Stichting voor het Nieuwe Zuid-Afrika, vanaf januari 1994 (nog in 1999) 
 • lid uitvoerend comité Gereformeerd Appèl 
 • lid Deputaatschap Contact met de Overheid van de Christelijke Gereformeerde Kerken (nog in 2005) 
 • internationaal secretaris CHIPS-Europe (Comité van Christian Heritage International Political Society, afdeling Europa) 
 • juridisch adviseur bestuur Vereniging van Christelijke Onderwijzers 
 • lid bestuur vereniging "Wetgeving en Wetgevingsbeleid" 
 • secretaris bestuur Stichting "Palm en Ceder" 
 • lid Raad van Toezicht en Advies Stichting Gevangenzorg Nederland 

afgeleide functies, presidia etc.
 • lid parlementaire enquêtecommissie opsporingsmethoden (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 6 december 1994 tot juni 1996 
 • lid Presidium (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 20 mei 1998 tot 19 november 2002 (achtste ondervoorzitter) 
 • vicevoorzitter tijdelijke commissie uitvoering aanbevelingen enquêtecommissie opsporingsmethoden (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 1 december 1998 tot 16 december 1999 
 • ondervoorzitter vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 25 september 2002 tot februari 2007 

erefuncties, comités van aanbeveling etc.
 • lid Comité van aanbeveling Evangelische Hogeschool 
 • lid Comité van aanbeveling Bond tegen het vloeken 
 • lid Comité van aanbeveling Meldpunt Vermisten (Rode Kruis e.a.) 
 • lid Comité van aanbeveling Vereniging Bartiméus 

opleiding

lager onderwijs
 • lagere school te Hilversum 

voortgezet onderwijs
 • gymnasium-a te Hilversum, tot mei 1980 

academische studie
 • Nederlands recht: wijsgerig-theoretische richting, rechts- en staatsfilosofie, Vrije Universiteit te Amsterdam, van september 1981 tot februari 1986 

activiteiten

als parlementariër
 • Diende in 2006 samen met José Smits (PvdA) en Naima Azough (GroenLinks) een initiatiefwetsvoorstel in over het tegengaan van discriminatie op grond van een handicap bij examens in het primair en voortgezet onderwijs. Het voorstel werd in 2008 ingetrokken, nadat de inhoud ervan was genomen in een regeringsvoorstel. 

als bewindspersoon (beleidsmatig)
 • Bracht in 2007 een beleidsbrief uit ter uitwerking van het Programma 'Kansen voor alle kinderen?', waarin onder meer de ontwikkeling van Centra voor Jeugd en Gezin wordt aangekondigd. Die moeten in 2011 in alle gemeenten zijn gevestigd zodat ouders en kinderen laagdrempelig, dicht bij huis terecht kunnen met vragen om hulp en informatie (31.001, nr. 47) 
 • Bracht in 2007 samen met de ministers Klink en Ter Horst de Hoofdlijnenbrief Alcoholbeleid uit. Daaraan staan maatregelen om overmatig drankgebruik door jongeren tegen te gaan. Vooral de verkoop van sterke drank aan jongeren wordt verder beperkt. Gemeenten krijgen de mogelijkheid het beleid aan te passen aan plaatselijke omstandigheden. (27.565, nr. 35) 
 • Bracht in 2008 een Gezinsnota ('De kracht van het gezin') uit. Daarin wordt beleid aangekondigd om de positie van gezinnen te versterken. Het ouderschapsverlof voor beide ouders wordt verruimd naar 26 weken en er komt een ouderschapsverlofkorting. Met organisaties van werkgevers en werknemers zal worden ingezet op flexibeler werktijden, telewerken en schooltijdbanen. Er komen cursussen conflicthantering voor ouders, met name om scheidingen te voorkomen. De kennis over de risico's van ouderschap op latere leeftijd moet worden vergroot. (30.512) 
 • Bracht in 2009 de notitie Jeugdzorg: 'Onze jeugd van tegenwoordig' uit over de leefwereld en de leefstijl van jongeren. Daarin komen onder meer zaken aan de orde als: vrijetijdsbesteding, sporten, uitgaan, alcohol, overgewicht, seksueel gedrag en media (incl. internet). Doel van de notitie is dat bij de beleidsvorming de vraag wordt gesteld onder welke randvoorwaarden de ontwikkeling van alle jongeren en hun opvoeders tot gezond en goed burgerschap gestimuleerd en versterkt kan worden. Dit alles in blijvende dialoog met jongeren en hun opvoeders. (31.839, nr. 8) 

als bewindspersoon (wetgeving)
 • Bracht in 2007 samen met staatssecretaris De Jager de Wet op het kindgebonden budget (Stb. 418) tot stand. De kinderkorting (waarvan gezinnen met een lage belastingaanslag geen gebruik konden maken) wordt omgezet in een kindgebonden budget naar draagkracht. Het wetsvoorstel was in 2006 ingediend door staatssecretaris Van Hoof en minister Zalm met als titel Wet op de kindertoeslag. (30.912) 
 • Bracht in 2007 samen met minister Hirsch Ballin een wijziging (Stb. 575) van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en de Wet op de jeugdzorg tot stand met het oog op verruiming van de mogelijkheden tot gedragsbeïnvloeding van jeugdigen die één of meer strafbare feiten hebben begaan. Er komt een nieuwe maatregel die qua zwaarte zit tussen de voorwaardelijke veroordeling met bijzondere voorwaarden en de taakstraf. Er komt zodoende een wettelijke basis voor de schorsing van de voorlopige hechtenis onder voorwaarden. Het wetsvoorstel was in 2005 ingediend door minister Donner. (30.332) 
 • Bracht in 2007 samen met minister Hirsch Ballin een wijziging (Stb. 578) van Wet op de jeugdzorg inzake de gesloten jeugdzorg tot stand. De wet maakt behandeling en opvoeding in een gesloten accommodatie mogelijk, na het verkrijgen van een indicatie van het bureau jeugdzorg en een machtiging voor gesloten behandeling van de kinderrechter. Tevens wordt het mogelijk voor een gesloten jeugdzorgaanbieder om in een hulpverleningsplan vrijheidsbeperkende maatregelen op te nemen en deze in voorkomende gevallen toe te passen. Er kan hiermee een einde komen aan de ongewenste situatie dat jeugdigen op strafrechtelijk en civielrechtelijke titel bij elkaar worden geplaatst. Het wetsvoorstel was in 2006 ingediend door minister Donner. (30.644) 
 • Bracht in 2010 de Wet verwijsindex risicojongeren tot stand. Hiermee wordt een landelijke verwijsindex ingevoerd waarin jeugdigen kunnen worden gemeld die bepaalde risico's lopen. Zij kunnen dan zonodig hulp, zorg of bijsturing krijgen. In de verwijsindex worden de meldingen van hulpverleners over risicojongeren tot 23 jaar geregistreerd. (31855) 
 • Bracht in 2010 een wet tot stand waardoor het recht op kinderbijslag voor 16- en 17-jongeren afhankelijk wordt gemaakt aan het volgen van een volledig onderwijsprogramma dat is gericht op het behalen van een startkwalificatie. Hiermee moet de schooluitval voor deze groep worden bestreden. (31.890) 

wetenswaardigheden

algemeen
 • Speelde in 2005 een grote rol in de nee-campagne tegen de Europese Grondwet 

uit de privésfeer
 • Voetbalde in zijn jeugd bij de Hilversumse zaterdagvoetbalvereniging "Altius" 
 • Zijn vader was eigenaar van een groentewinkel 
 • Zijn echtgenote is arts 

woonplaats
Woerden

ridderorden
Officier in de Orde van Oranje-Nassau, 3 december 2010

overige onderscheidingen en prijzen
Thorbeckeprijs 2003 (voor politieke welsprekendheid)

hobby's
 • lezen 
 • biljarten (snooker) 
 • sporten 

publicaties/bronnen

publicaties
 • "Wet en zin als hoofdthema's", in "Beweging" (1986) 
 • "Reformatorische Staatsvisie- De RPF en het ambt van de overheid" (1992) 
 • "agenda voor de Christelijke politiek", in: "Reformatorische Cultuurvisie" (1993) 
 • diverse artikelen 
 • "Politiek met een hart. Beschouwingen over politiek en moraal" (2000) 
 • "Het hart van de zaak. Over de betekenis van geloven in de politiek" (2006) 

literatuur/documentatie
 • Raymond van den Boogaard, "Terug naar de bron", NRC Handelsblad, 11 november 2002 
 • René Moerland, "'Tolerantie doet pijn'. André Rouvoet over godslastering, Theo van Gogh en de islam.", NRC Handelsblad, Zaterdag Bijvoegsel, 20-21 november 2004 
 • B. van Nieuwenhuizen (red.), "André Rouvoet" (2008) 
 • "Christelijk Hardhout", De Volkskrant, 16 juli 2005 
 • Toof Brader en Marja Vuijsje, "Haagse portretten. Tweede-Kamerleden, ministers, staatssecretarissen" (1995, 1999) 

familie/gezin

huwelijk/samenlevingsvorm
gehuwd te Abcoude, 3 juli 1986

kinderen
4 dochters en 1 zoon

Bovenstaande gegevens zijn ontleend aan het biografisch archief van het Parlementair Documentatiecentrum (PDC) van de Universiteit Leiden en betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was.
Aanvullingen en gemotiveerde correcties ontvangt PDC graag. U kunt hiervoor de "reageer-keuze" aan de rechterzijde van deze pagina gebruiken of uw aanvullingen per post sturen naar PDC, antwoordnummer 10801, 2501 BW Den Haag of per email aan info@biografieen.com.