Dr. M. (Jet) Bussemaker

foto Dr. M. (Jet) Bussemakervergrootglas Jet Bussemaker (1961) is sinds 5 november 2012 minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in het kabinet-Rutte II. Van 22 februari 2007 tot 23 februari 2010 was zij staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in het kabinet-Balkenende IV. Mevrouw Bussemaker was van 19 mei 1998 tot 22 februari 2007 Tweede Kamerlid voor de PvdA. In de Tweede Kamer hield zij zich bezig met volksgezondheid, sociale zaken en cultuur. Eerder was zij beleidsmedewerker bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, onderzoeker en docent Universiteit van Amsterdam en universitair docent bij de vakgroep politicologie en bestuurskunde Vrije Universiteit te Amsterdam. In 2011-2012 was zij rector van de Hogeschool van Amsterdam.

PvdA
in de periode 1998-heden: lid Tweede Kamer, staatssecretaris, minister

voornaam (roepnaam)

Mariëtte (Jet)

personalia

geboorteplaats en -datum
Capelle aan den IJssel, 15 januari 1961

partij/stroming

partij(en)
 • GroenLinks, van 1992 tot 1995
 • PvdA (Partij van de Arbeid), vanaf 1997

hoofdfuncties en beroepen

 • onderzoeker vakgroep 'politieke theorie en moderne staat', Universiteit van Amsterdam, van 1985 tot 1986
 • wetenschappelijk medewerker stimuleringsgroep emancipatie-onderzoek, ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van 1986 tot 1988
 • onderzoeker en onderzoeksprogrammeur (verzorgingsstaat, uitkeringsgerechtigden en politieke potentiëlen), faculteit politieke en sociaal-culturele wetenschappen en faculteit pedagogische en andragogische wetenschappen, Universiteit van Amsterdam, van 1987 tot 1988
 • toegevoegd (assistent) docent vakgroep algemene politicologie, Universiteit van Amsterdam, van 1988 tot 1990
 • toegevoegd onderzoeker faculteit politieke en sociaal-culturele wetenschappen, Universiteit van Amsterdam, van 1988 tot 1992
 • deeltijd universitair docent, vakgroep politicologie en bestuurskunde, Vrije Universiteit te Amsterdam, van 1991 tot mei 1998
 • onderzoeker politieke legitimaties van de herstructurering van verzorgingsstaten in internationaal vergelijkend perspectief, van september 1995 tot december 1997 (gesubsideerd door Stichting Recht en Openbaar Bestuur van NWO)
 • visiting fellow "Minda de Gunzberg Center for European Studies", Harvard University, van januari 1997 tot augustus 1997
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 19 mei 1998 tot 22 februari 2007
 • staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (onder meer belast met de Wet maatschappelijke ontwikkeling, verpleging en verzorging, ouderenbeleid, sporten en medisch-ethische vraagstukken), van 22 februari 2007 tot 23 februari 2010
 • zelfstandig adviseur, van 2010 tot 2011
 • voorzitter werkgeversorganisatie MOgroep (Maatschappelijk Ondernemers Groep), welzijn en maatschappelijke dienstverlening (W&MD), van 1 januari 2011 tot 1 maart 2011 (1,5 dag per week)
 • lid College van Bestuur Universiteit van Amsterdam en Hogeschool van Amsterdam (rector Hogeschool van Amsterdam), van 1 maart 2011 tot 5 november 2012
 • minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, vanaf 5 november 2012

takenpakket (bewindspersoon)
 • Was als staatssecretaris binnen de grenzen van het door de minister vastgestelde beleid in het bijzonder belast met: a. Het beleid met betrekking tot de WMO, uitgezonderd het jeugdbeleid. b. Het beleid met betrekking tot voorzieningen op gebied van verpleging en verzorging resp. de uitvoering van de AWBZ op deze terreinen. c. Het sociale beleid (welzijn), uitgezonderd gezinsbeleid; d. Het ouderenbeleid; e. Het sportbeleid; f. Medisch ethische vraagstukken, inclusief het zogenoemde toetsingskader, exclusief technologisch onderzoek; g. Biotechnologie, exclusief technologisch onderzoek; h. Oorlogsgetroffenen en verzetsdeelnemers. i. Andere aangelegenheden waarvan behartiging door de minister aan haar werd toevertrouwd.

partijpolitieke functies

vorige
 • lid wetenschappelijk bureau van GroenLinks, van 1990 tot 1993
 • lid redactieraad tijdschrift "Socialisme en Democratie", van 1995 tot februari 2007
 • lid commissie beginselprogramma PvdA, 1998
 • lid commissie PvdA-verkiezingsprogramma Europese verkiezingen 2004
 • lid commissie-Koole/Duivesteijn over de PvdA en Europa, 2005 (n.a.v. het referendum over de Europese Grondwet)
 • lid fractiebestuur PvdA Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 30 januari 2001 tot april 2003 (voorzitter fractiegroep sociale zaken, zorg en financiën; later voorzitter cluster sociaal-economische en financiële zaken))
 • lid PvdA-commissie nieuwe visie op de verzorgingsstaat (auteur "zonder visie geen toekomst, 7 visies op de verzorgingsstaat")
 • coördinator buitenland-cluster PvdA-fractie Tweede Kamer der Staten-Generaal (lid coördinatorenoverleg)
 • lid bestuur Social Policy-network

nevenfuncties

vorige
 • secretaris Stichting Landelijke Ombudsvrouw, van 1987 tot 1993
 • lid redactie cultuurreeks NIVON, van 1992 tot 1995
 • lid redactie tijdschrift "Acta Politica", vanaf 1993 (nog in 1999)
 • voorzitter Rosfonds, "Rijnlands Lyceum" te Oegstgeest, vanaf 1995 (nog in 2005)
 • lid presidium Kennisdebat, van 1996 tot 1997
 • (gast)docent leergang bestuurskunde en diverse cursussen Stichting Publiek Domein, vanaf 1995 (nog in 2005)
 • universitair docent vakgroep politicologie en bestuurskunde Vrije Universiteit te Amsterdam, van mei 1998 tot februari 2007 (1 dag per week)
 • voorzitter sectie praktijkpoliticologen van de Nederlandse Kring voor de Wetenschap der Politiek (nog in 2005)
 • lid Raad van toezicht Centrum Arbeid en gezondheid
 • lid redactieraad "Critical Social Policy"
 • lid Raad van Advies Hugo Sinzheimer Instituut
 • voorzitter Raad van Toezicht Nederlands Instituut voor Mediakunst te Amsterdam
 • vicevoorzitter ZorgInnovatiePlatform, vanaf juni 2008
 • lid Council Olympisch Plan 2028, van september 2009 tot 2010
 • lid Raad van Advies B&A-groep
 • kroonlid SER (Sociaal-Economische Raad), van 1 oktober 2010 tot november 2012
 • lid bestuur Stichting "Meer dan Voetbal", KNVB, van 1 januari 2011 tot november 2012
 • voorzitter Raad van Toezicht Stichting IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland), van januari 2011 tot november 2012
 • lid Raad van Toezicht Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB, van 22 januari 2011 tot november 2012
 • lid bestuur Nederlands-Indië Herinneringscentrum "Bronbeek", tot november 2012
 • lid jury "Overheidsmanager van het jaar", tot november 2012

opleiding

lager onderwijs
 • Openbare lagere school te Oegstgeest

voortgezet onderwijs
 • atheneum-b, Openbaar "Rijnlands Lyceum" te Oegstgeest, van 1973 tot 1979

academische studie
 • politicologie: politieke theorie en moderne staat, Universiteit van Amsterdam, van 1979 tot 1986 (cum laude; bijvakken internationale betrekkingen en nieuwste geschiedenis)

promotie
 • politieke en sociaal-culturele wetenschappen, Universiteit van Amsterdam, 12 november 1993

activiteiten

als parlementariër
 • Diende in 2000 samen met Leen van Dijke (RPF) een initiatiefwetsvoorstel in omtrent gewetensbezwaren tegen het werken op zondag. Dit voorstel werd in 2003 wet. (27.224)
 • Diende in 2000 samen met Arthie Schimmel (D66) en Ineke van Gent (GroenLinks) een initiatiefwetsvoorstel in over een klachtrecht voor individuele werknemers. (27.274)
 • Kwam in juni 2005 met een alternatief voorstel voor de herziening van de WAO, dat onder meer uitging van sterkere prikkels voor herintreding en van het aantrekkelijker maken van het in dienst nemen van (voormalige en gedeeltelijk) arbeidsongeschikten
 • Bracht in 2005 samen met haar fractiegenoot John Leerdam de notitie "De kracht van kunst" uit. Daarin wordt gepleit voor een actieve cultuurpolitiek en een debat over de maatschappelijke betekenis van kunst en cultuur.
 • Diende in 2006 samen met haar fractiegenote José Smits een initiatiefwetsvoorstel in over gelijke behandeling van gehandicapten in het openbaar vervoer (30.878)
 • Nam na de verkiezingen van 2006 (tot haar benoeming tot staatssecretaris) de verdediging over van een door haar voormalige fractiegenote Saskia Noorman-Den Uyl ingediend initiatiefvoorstel over een toeslag voor alleenstaande ouders

als bewindspersoon (beleidsmatig)
 • Bracht in 2007 de beleidsbrief 'De kracht van Sport' uit over het toekomstige sportbeleid. Er worden extra investeringen in de sport aangekondigd, zowel voor breedte- als topsport. Gehandicaptensport krijgt extra aandacht. Er wordt ingezet op het tegengaan van uitwassen en het bevorderen van sportiviteit en respect. (30.234, nr. 13)
 • Bracht in 2008 een beleidsbrief uit over criteria voor embryoselectie. Na ivf verkregen embryo's kunnen worden getest op de genetische aandoening van één van de ouders. Alleen embryo's zonder de aandoening worden teruggeplaatst in de baarmoeder. Een landelijke, multidisciplinaire commissie ontwikkelt een richtlijn voor de techniek en toetst of een ziekenhuis dat de techniek wil toepassen aan de criteria voldoet. Een eerder door haar uitgebrachte brief werd ingetrokken, omdat ministers van CU en CDA de beleidskeuzes rond embryoselectie eerst in de ministerraad wilden bespreken. (31.200-XVI, nr. 147 & 29.323, nr. 46)
 • Hervormde in 2008 de via de AWBZ gefinancierde begeleiding van mensen met een beperking. Vanwege de sterk opgelopen uitgaven worden activerende en ondersteunende voorzieningen voor mensen met een lichte beperking geleidelijk uit de AWBZ gehaald. Het gaat onder meer om huiswerkbegeleiding, hulp bij de administratie en hulp bij boodschappen doen. De AWBZ-zorg moet weer worden gericht op begeleiding van mensen met een matige of ernstige beperking. Verpleging en persoonlijke verzorging blijven wel via de AWBZ gefinancierd. Per 1 januari 2010 komt er een eigen bijdrage voor volwassenen. (30.597, nr. 15)
 • Bracht in 2009 de beleidsbrief "Nadere uitwerking toekomst van de AWBZ' uit. Uitgangspunten zijn: de cliënt staat centraal en moet de regie over het eigen leven zoveel mogelijk behouden; er moet goede samenhang zijn tussen zorg en welzijn en goede samenwerking tussen verpleegzorg en geneeskundige zorg. Bij zorgverlening in eigen omgeving kunnen gemeenten, welzijnsorganisaties, woningbouwcorporaties, sportorganisaties en buurtbewoners een grotere rol spelen. De AWBZ is er voor iedereen die behoefte heeft aan langdurige zorg. (30.597, nr. 73)
 • Bracht in 2009 het kabintetsstandpunt 'Uitblinken op alle niveau's' uit, waarin positief wordt gereageerd op het plan van NOC*NSF om aan te sturen op organisatie in Nederland van de Olympische Spelen en Paralympische Spelen in 2028. Er komt een Alliantie van diverse partners om dit plan verder uit te werken. (30.234, nr. 25)
 • Bracht in 2009 de beleidsbrief "Seksuele gezondheid" uit, waarin onder meer wordt ingegaan op beleid inzake seksuele vorming, anticonceptie, soa en hiv, onbedoelde zwangerschap en seksueel geweld. (32.239)
 • Bracht in 2010 een beleidsbrief uit over de toekomst van langdurige zorg. Via de bekostiging moet de AWBZ meer cliëntgericht worden gemaakt. De behoeften van de cliënten dienen centraal te staan. (30.597, nr. 134)
 • Bracht in 2013 als minister van OCW een hoofdlijnenbrief uit over de toekomst van de studiefinanciering. Hierin werkt zij onder meer invoering uit van het voorgenomen sociaal leenstelsel en van een alternatief vervoersarrangement (ov-kaart), ook voor minderjarige mbo'ers. Het voorstel werd in 2014 aangepast. (24.724, nr. 103)
 • Bracht in 2013 samen met staatssecretaris Dekker een briefing uit over voortijdig school verlaten (26.695, nr. 89)

als bewindspersoon (wetgeving)
 • Bracht in 2008 samen met staatssecretaris De Jager en minister Donner een wet (Stb. 606) tot stand inzake een tegemoetkoming in de meerkosten van chronisch zieken en gehandicapten ter vervanging van de buitengewone uitgavenregeling in de inkomstenbelasting. (31.706)
 • Bracht in 2009 een wijziging (Stb. 229) van de Wet maatschappelijke ondersteuning tot stand, waardoor er een regeling komt voor een (jaarlijkse) eenmalige uitkering van 250 euro voor mantelzorgers. Voor de regeling komen mantelzorgers in aanmerking die voor de duur van ten minste zes maanden iemand zeer intensief verzorgen. (31.317)
 • Bracht in 2013 als minister van OCW de Wet kwaliteit in verscheidenheid hoger onderwijs (Stb. 298) tot stand. Deze wet bevat wijzigingen van de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek over onder meer selectie bij aankomende studenten, differentiatie tussen opleidingen, invoering van de promotiestudent en afschaffing van het onderscheid in titulatuur tussen HBO en WO. De aansluiting tussen studenten, instellingen, bedrijfsleven en de samenleving moet hierdoor worden verbeterd. Er komt meer aandacht voor voorlichting, studiekeuze en begeleiding van studenten, zodat hun studiesucces wordt vergroot. (33.519)
 • Bracht in 2014 de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Stb. 470) tot stand. Deze wet stelt één netwerk in van lokale openbare bibliotheken en provinciale ondersteunende organisaties en wijst de Koninklijke Bibliotheek aan als nationale bibliotheek. Verder wordt naast de fysieke bibliotheek de landelijke digitale openbare bibliotheek vormgegeven. (33.846)
 • Bracht in 2015 de Wet studievoorschot hoger onderwijs (Stb. 50) tot stand. Hiermee wordt de basisbeurs in het onderwijs vervangen door een sociaal leenstelsel. Studenten kunnen tegen een voordelige rente lenen en moeten na hun afstuderen tot maximaal vier procent van hun meerinkomen gebruiken om af te lossen. Oud-studenten met minimumloon of minder hoeven niet terug te betalen. De terugbetaaltermijn is 35 jaar. De aanvullende beurs voor ouders met een laag inkomen wordt verhoogd. (34.035)
 • Bracht in 2015 twee wetjes in het Staatsblad tot wijziging van de begrotingen van OCW en Financiën vanwege de aankoop van de schilderijen Maerten Soolmans en Oopjen Coppit van Rembrandt (34.285 & 34.246)

wetenswaardigheden

algemeen
 • Was rond de geboorte van haar dochter (september 2000) wel enkele weken afwezig, maar nam geen zwangerschaps- en bevallingsverlof. Pleitte regelmatig voor een vervangingsregeling voor volksvertegenwoordigers bij zwangerschap en bevalling.

uit de privésfeer
 • Op de middelbare school was de (latere) echtgenote van Job Cohen haar lerares Nederlands
 • Promoveerde bij Prof. Kees Schuyt
 • Haar echtgenoot was als psycholoog werkzaam bij het UWV
 • Haar vader was adjunct-directeur van de Rijksdienst voor het Wegverkeer; haar moeder was medisch-analist in een ziekenhuis
 • Haar grootvader was commandant van onderzeeboot O16. Hij werd postuum onderscheiden met de Militaire Willemsorde (Ridder vierde klasse) en naar hem is een mijnenveger vernoemd.

verkiezingen
 • Was bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2006 nummer 4 op de PvdA-kandidatenlijst

woonplaats
Amsterdam

ridderorden
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, 17 maart 2010

overige onderscheidingen en prijzen
politicologen-prijs, Nederlandse Kring voor de Wetenschap der Politiek, 1994

publicaties/bronnen

publicaties
 • "Zielig zijn we niet. Het politieke verzet van bijstandsvrouwen" (Amsterdam, 1985)
 • "Betwiste zelfstandigheid. Individualisering, sekse en verzorgingsstaat" (dissertatie, 1993)
 • "Leven na paars? Linkse visies op de derde weg" (red., met R. van der Ploeg) (Amsterdam, 2001)
 • "Haagse tegenstrijdigheden; twee jaar verder" (mede-auteur (2004))
 • "Dochter van een kampkind. Ervaringen van een staatssecretaris met de oorlog in Nederlands-Indië" (2011)
 • diverse wetenschappelijke publicaties in tijdschriften en bundels

literatuur/documentatie
 • Karolien Knols, "'Ik ben superloyaal. Maar niet ten koste van mezelf'", Volkskrant Magazine, 9 juni 2007
 • Floor Ligtvoet, "Jet Bussemaker wil iets betekenen in het leven", Leidsch Dagblad, 16 augustus 2008
 • Toof Brader en Marja Vuijsje, "Haagse portretten. Tweede-Kamerleden, ministers, staatssecretarissen" (1999)

familie/gezin

huwelijk/samenlevingsvorm
gehuwd, maart 2001

kinderen
1 dochter

beroep grootvader (vaderskant)
marine-officier

beroep grootvader (moederskant)
huisarts

Bovenstaande gegevens zijn ontleend aan het biografisch archief van het Parlementair Documentatiecentrum (PDC) van de Universiteit Leiden en betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was.
Aanvullingen en gemotiveerde correcties ontvangt PDC graag. U kunt hiervoor de "reageer-keuze" aan de rechterzijde van deze pagina gebruiken of uw aanvullingen per post sturen naar PDC, antwoordnummer 10801, 2501 BW Den Haag of per email aan info@biografieen.com.