Besluitpunt "Overzicht wetsvoorstellen waarvan de commissie in afwachting is van de nota n.a.v. het verslag"

 

Voorstel:

Ter informatie.

  • 33 703

Voorstel van wet van de leden Otwin van Dijk en Kuzu tot wijziging van de Wet geneesmiddelenprijzen met betrekking tot de vaststelling van maximumprijzen voor geneesmiddelen. Op 15 december 2014 is het verslag uitgebracht.

  • 34 961

Voorstel van wet van het lid Aartsen tot wijziging van de Drank¬

en Horecawet en enkele andere wetten in verband met verruiming van de mogelijkheid tot het inzetten van mengformules (Wet regulering mengformules). Op 30 juli 2020 is het verslag uitgebracht.

  • 35 817

Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met een sluitingsbevoegdheid ten aanzien van publieke en besloten plaatsen wegens een uitbraak. Op 20 mei 2021 is het verslag uitgebracht.

  • 35 660

Voorstel van wet van de leden Ellemeet en Tielen houdende wijziging van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg in verband met de invloed van zorgverleners. Op 9 juli 2021 is het verslag uitgebracht.

  • 35 410

Voorstel van wet van het lid Kuiken houdende wijziging van de

Geneesmiddelenwet, de Wet medische hulpmiddelen en de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg, tot oprichting van een openbaar register over de financiële betrekkingen tussen vergunninghouders en fabrikanten van geneesmiddelen en leveranciers van medische hulpmiddelen enerzijds en beroepsbeoefenaren, maatschappen, zorginstellingen, derden en patiënten¬

consumentenorganisaties anderzijds (Wet transparantieregister zorg). Op 12 juli 2021 is het verslag uitgebracht.

  • 35 844

Wet zeggenschap lichaamsmateriaal. Op 15 oktober 2021 is het verslag uitgebracht.

  • 35 942

Wet rechtspositie gesloten jeugdhulp. Op 3 december 2021 is het verslag uitgebracht.

  • 35 943

Wijziging van de Wet langdurige zorg in verband met diverse onderwerpen op het gebied van langdurige zorg. Op 3 december 2021 is het verslag uitgebracht.

  • 35 988

Veertiende incidentele suppletoire begroting voor het jaar 2021.

Op 13 januari 2022 is het verslag uitgebracht.1. 35 989

Eerste incidentele suppletoire begroting voor het jaar 2022. Op 13 januari 2022 is het verslag uitgebracht.1. 35 983

Wet op de Nederlandse Sportraad. Op 14 januari 2022 is het verslag uitgebracht.