Verkiezingsprogramma PvdA 2021: Een sterk Europa

maandag 2 november 2020, 14:34

DEN HAAG (PDC) - Afgelopen weekend presenteerde de PvdA het verkiezingsprogramma 2021-2025 onder de titel 'Ons plan voor een eerlijker en fatsoenlijker Nederland'. Hierin is onder andere de Europese visie van de partij voor de komende jaren uiteengezet.

De PvdA wil een sterk Europa, met een actieve Nederlandse inzet. Dit is nodig om effectief te kunnen samenwerken met buurlanden en landen in ons buurcontinent Afrika, om belastingontwijking en oneerlijke concurrentie tegen te gaan en om eerlijke handel te bevorderen.

Economie

De PvdA wil een Europees minimumtarief voor winstbelasting; een sociale vooruitgangsclausule in Europese verdragen, om sociale rechten te beschermen tegen de negatieve effecten van economische vrijheden; aanpassing van de huidige mededingings- en aanbestedingsregels van de EU en nieuwe Europese afspraken over begrotingsregels.

Buitenlands beleid

De PvdA wil de unanimiteitsregel binnen het EU-buitenlandbeleid afschaffen.

Europese waarden: mensenrechten en rechtsstaat

De PvdA pleit voor de ontwikkeling van een EU-rechtsstaatmechanisme dat alle landen elk jaar toetst en bij vastgestelde schendingen sancties oplegt. Daarnaast willen ze respect voor de rechtsstaat en fundamentele vrijheden koppelen aan de toekenning van Europese subsidies.

Ook wil de partij een mensenrechtenparagraaf in alle EU-verdragen met derde landen om meer nadruk te leggen op de erkenning en versterking van kwetsbare en gemarginaliseerde groepen en individuen.

Milieu

De PvdA wil de EU-emissiehandel aanscherpen en benadrukt het belang van duurzaamheid.

EU-toetreding

Landen op de Westelijke Balkan moeten uitzicht houden op EU-toetreding. Om deze reden pleit de PvdA voor grotere politieke betrokkenheid en adequate financiële steun van de EU.

Bron: PvdA