Voorstel herziening Reglement van Orde TK aangepast: nieuwe gedragsregels

dinsdag 30 juni 2020, 10:33

DEN HAAG (PDC) - In het Reglement van Orde van de Tweede Kamer moet een artikel komen over het onderlinge gedrag van Kamerleden. Dat staat in een nota van wijziging van de herziening van het reglement. Kamerleden moeten zich volgens dat reglementsartikel in de vergadering gedragen op een wijze die getuigt van onderling respect, en die geen afbreuk doet aan de waardigheid van de Kamer. De Voorzitter mag hen daarop aanspreken.

De werkgroep die de herziening voorstelt, wil verder in het reglement opnemen dat nog meer vaart kan worden gemaakt met de tweede lezing van een grondwetsherziening. Het moet mogelijk worden al direct na het aanhangig maken van een tweedelezingsvoorstel advies aan de Raad van State te vragen. Dat kan dan al voor de (ontbindings)verkiezingen gebeuren.

Ook moet het in plenaire debatten over verslagen van algemene overleggen (VAO's) mogelijk worden dat leden die niet aan dat overleg deelnamen, het woord kunnen voeren. Onderlinge vervanging door fracties wordt zo makkelijker.

Bron: Kamerstuk 35.322, nr. 11