Toetreding Kroatië tot Schengen: Kroatië klaar voor Schengen

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op dinsdag 22 oktober 2019.

De Commissie brengt vandaag verslag uit over de mate waarin Kroatië voldoet aan de voorwaarden voor toetreding tot het Schengengebied. In 2016 is begonnen met een evaluatie of is voldaan aan de voorwaarden voor de toepassing van de Schengenregels door Kroatië. Gezien de resultaten daarvan is de Europese Commissie van mening dat Kroatië de nodige maatregelen heeft getroffen om alle Schengenregels en ‑normen volledig te kunnen toepassen. Kroatië zal moeten blijven werken aan de uitvoering van alle lopende maatregelen, met name wat het beheer van de buitengrenzen betreft. Alleen zo kan ervoor worden gezorgd dat het land blijft voldoen aan de voorwaarden. De Commissie bevestigt vandaag ook dat Kroatië nog steeds de toezeggingen met betrekking tot de Schengenregels naleeft die het land tijdens de toetredingsonderhandelingen heeft gedaan.

Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker: “Kroatië heeft intensief en met volharding gewerkt om te voldoen aan alle noodzakelijke voorwaarden om tot Schengen toe te treden. Een sterker Schengengebied kan alleen tot stand komen met de eensgezinde medewerking van alle betrokken landen. We moeten er gezamenlijk naar streven om de verworvenheden van Schengen te delen. Ik heb er daarom alle vertrouwen in dat de lidstaten de nodige maatregelen zullen nemen om Kroatië spoedig als volwaardig lid tot het Schengengebied toe te laten.”

Dimitris Avramopoulos, commissaris voor Migratie, Binnenlandse Zaken en Burgerschap: “Schengen is een van de belangrijkste en meest concrete resultaten van de Europese integratie. De kracht ervan hangt echter in hoge mate af van het aantal deelnemende landen. Nu Kroatië de nodige maatregelen heeft getroffen om aan alle voorwaarden te voldoen, moeten we daar ook gevolgen aan verbinden. Zodra het land volwaardig Schengenlid wordt, draagt het bij tot de verdere versterking van het Schengengebied, waardoor de buitengrenzen van de EU beter worden beschermd.”

In zijn toespraak van 2017 over de Staat van de Unie heeft Commissievoorzitter Juncker zich er ondubbelzinnig voor uitgesproken dat Kroatië volwaardig Schengenlid kan worden, zodra het land aan alle noodzakelijke voorwaarden heeft voldaan. Vandaag brengt de Commissie verslag uit over het positieve resultaat van een lang proces van evaluatie en samenwerking. Daaruit blijkt dat Kroatië zijn prestaties gestaag heeft verbeterd en daardoor nu aan de voorwaarden voldoet.

Beoordeling van alle Schengencriteria

In de mededeling van vandaag wordt de balans opgemaakt van de evaluaties die zijn uitgevoerd tussen juni 2016 en mei 2019, waarbij de toepassing van de Schengenregels en ‑normen door Kroatië op een aantal gebieden is onderzocht. De Commissie heeft de volledige uitvoering van de Schengenregels op het gebied van gegevensbescherming, politiële samenwerking, het gemeenschappelijk visumbeleid, terugkeer, het Schengeninformatiesysteem (SIS), vuurwapens en justitiële samenwerking in strafzaken al eerder positief beoordeeld en bevestigd. In de mededeling van vandaag wordt ook bevestigd dat Kroatië de nodige maatregelen heeft genomen om ervoor te zorgen dat de voorwaarden voor de toepassing van de Schengenregels op het gebied van het beheer van de buitengrenzen worden nageleefd. Kroatië moet echter blijven werken aan een consequente uitvoering van alle lopende maatregelen op dit gebied.

Tot slot brengt de Commissie ook verslag uit over de naleving van de toezeggingen die Kroatië tijdens de toetredingsonderhandelingen heeft gedaan en die relevant zijn voor de Schengenregels. De toezeggingen betreffen in het bijzonder het justitiële stelsel en de eerbiediging van de grondrechten. De Commissie bevestigt vandaag dat Kroatië zich nog steeds aan al deze toezeggingen houdt.

Volgende stappen

De Commissie verzoekt de Raad de mededeling te bespreken, zodat Kroatië overeenkomstig de Toetredingsakte van 2011 in het Schengengebied kan worden opgenomen.

Achtergrond

Het Schengengebied is het grootste gebied ter wereld waarin sprake is van vrij verkeer. Het omvat momenteel 22 EU-landen (België, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië en Zweden) en vier geassocieerde landen buiten de EU (Noorwegen, IJsland, Zwitserland en Liechtenstein). Burgers kunnen zich in het gebied vrij verplaatsen tussen deze landen zonder controles aan de grens. Dat maakt het gemakkelijker om in het buitenland te reizen, te werken en te wonen.

Landen die deel willen uitmaken van het Schengengebied moeten een reeks Schengenevaluaties ondergaan om na te gaan of zij voldoen aan de voorwaarden voor de toepassing van de Schengenregels. Bij deze evaluaties wordt beoordeeld of een land de verantwoordelijkheid voor de controle van de buitengrenzen namens de andere Schengenlanden op zich kan nemen, efficiënt kan samenwerken met rechtshandhavingsinstanties in andere Schengenlanden om een hoog niveau van veiligheid te handhaven zodra de grenscontroles worden afgeschaft, de Schengenregels kan toepassen, zoals op het gebied van de controle van de land-, zee- en luchtbuitengrenzen (luchthavens), afgifte van Schengenvisa, terugkeerprocedures, politiële samenwerking en bescherming van persoonsgegevens, en tot slot kan worden aangesloten op het Schengeninformatiesysteem en daarvan gebruik kan maken.

Zodra wordt geoordeeld dat Kroatië aan alle noodzakelijke voorwaarden voor de toepassing van alle relevante onderdelen van de Schengenregels heeft voldaan, is het aan de Raad om, na raadpleging van het Europees Parlement, met eenparigheid van stemmen een definitief besluit te nemen.

Kroatië heeft in maart 2015 verklaard bereid te zijn het Schengenevaluatieproces op alle relevante beleidsterreinen van start te laten gaan. In het verslag van vandaag wordt de balans opgemaakt van de tijdens dit evaluatieproces op alle relevante terreinen geboekte vooruitgang en wordt bevestigd dat Kroatië nog steeds de toezeggingen nakomt die het land tijdens de toetredingsonderhandelingen met de EU heeft gedaan.

Meer informatie

Mededeling over de evaluatie met het oog op de volledige toepassing van het Schengenacquis door Kroatië

Bijlage bij de mededeling

IP/19/6140

 

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail