Besluitpunt "Lijst met nieuwe EU-voorstellen eind september 2019/ begin oktober 2019"

 

Zaak:

 

Besluit:

Instemmen met de in de stafnotitie opgenomen behandelvoorstellen.

Noot:

  • Eén van de behandelvoorstellen betreft het verzoek om een kabinetsappreciatie van het verslag over de toepassing en tenuitvoerlegging van Richtlijn 2014/67/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 inzake de handhaving van Richtlijn 96/71/EG betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1024/2012 betreffende de administratieve samenwerking via het Informatiesysteem interne markt

(“de IMI-verordening”).

EU

Volgcommissie(s):