Plantgezondheid: prioriteit geven aan de bestrijding van 20 voor planten schadelijke quarantaineorganismen op het grondgebied van de EU

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op vrijdag 11 oktober 2019.

De Commissie heeft vandaag een lijst bekendgemaakt van 20 gereguleerde quarantaineorganismen die als prioritaire plaagorganismen moeten worden aangemerkt, waaronder Xylella fastidiosa, de Japanse kever, de Aziatische boktor en de organismen die “citrus greening” en “blackspot” bij citrusvruchten veroorzaken. Die plaagorganismen hebben de meest ernstige economische, sociale en milieugevolgen op het grondgebied van de EU. De lidstaten zullen voorlichtingscampagnes voor het publiek moeten opzetten, jaarlijkse onderzoeken uitvoeren, simulatieoefeningen organiseren en noodplannen en actieplannen voor de uitroeiing van deze plaagorganismen opstellen.

Vytenis Andriukaitis, EU-commissaris voor Gezondheid en Voedselveiligheid, is verheugd over deze lijst: “Plantgezondheid stond de afgelopen vijf jaar tijdens mijn mandaat hoog op de agenda. Ik ben dan ook bijzonder verheugd dat deze prioritering tot stand is gekomen. Daardoor zullen de EU en de lidstaten beter voorbereid zijn op en vroegtijdig kunnen optreden tegen zeer gevaarlijke plantenplagen. Dit zal ook bijdragen aan de Europese “Green Deal”, die onze biodiversiteit, natuurlijke ecosystemen en de landbouw in de EU moet beschermen.”

Tibor Navracsics, EU-commissaris voor Onderwijs, Cultuur, Jongerenzaken en Sport, en verantwoordelijk voor het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek (JRC): “Om onze planten en de levenskwaliteit van onze burgers doeltreffend te beschermen, moeten we eerst de schadelijke gevolgen van plaagorganismen zoals de Japanse kever of het organisme dat “blackspot” bij citrusvruchten veroorzaakt, voor onze economie, ons milieu en onze samenleving in kaart brengen. Dankzij de nieuwe indicator die het JRC heeft ontwikkeld, kunnen we nu een schatting maken van de schade die deze plaagorganismen veroorzaken op verschillende gebieden, waaronder minder tastbare gebieden zoals landschap en cultureel erfgoed of biodiversiteit en ecosystemen. Op die manier hebben we de 20 meest schadelijke organismen kunnen identificeren, die we prioritair moeten aanpakken.

De plaagorganismen zijn geselecteerd op basis van de beoordeling van het JRC en de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid, waarin rekening is gehouden met de waarschijnlijkheid van verspreiding en vestiging en de gevolgen van die plaagorganismen voor de Unie. Daarnaast zijn de standpunten van een speciale deskundigengroep en feedback die het publiek via het portaal voor betere regelgeving heeft gegeven, in aanmerking genomen.

De nieuwe methode toont bijvoorbeeld aan dat de verspreiding over de gehele EU van de bacterie Xylella fastidiosa, het plaagorganisme met de meest ernstige gevolgen voor landbouwgewassen waaronder fruit, een jaarlijks productieverlies van 5,5 miljard EUR zou kunnen veroorzaken en een daling van 70 % van de productiewaarde van oudere olijfbomen (meer dan 30 jaar oud) en van 35 % van de productiewaarde van jongere olijfbomen in de EU. Naast de rechtstreekse gevolgen voor de productie hebben plaagorganismen aanzienlijke indirecte gevolgen voor tal van upstream of downstream economische sectoren. Indien bijvoorbeeld de Aziatische boktor (Anoplophora glabripennis) zich over de gehele EU zou verspreiden, zou meer dan 5 % van de totale houtvoorraad van verschillende bosboomsoorten in de EU, zoals de els, es, beuk, berk, iep, esdoorn of plataan rechtstreeks verloren kunnen gaan. Deze bomen hebben een waarde van 24 miljard EUR en de economische gevolgen voor de upstream bosbouwsector zouden kunnen oplopen tot 50 miljard EUR.

Achtergrond

Krachtens artikel 6, lid 2, van Verordening (EU) 2016/2031 van het Europees Parlement en de Raad betreffende beschermende maatregelen tegen plaagorganismen bij planten is de Commissie bevoegd gedelegeerde handelingen vast te stellen die die verordening aanvullen door een lijst van prioritaire plaagorganismen op te stellen.

De gedelegeerde handeling is op 1 augustus 2019 door de Commissie goedgekeurd. Vervolgens vond een toetsingstermijn van twee maanden plaats. De Raad en het Parlement hebben geen bezwaar gemaakt. Bijgevolg wordt de verordening nu bekendgemaakt en kan zij in werking treden.

Meer informatie

DG SANTE: Plantgezondheid

Nieuwsitem op de website van het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek over de mogelijke gevolgen van prioritaire plaagorganismen.

Europese Autoriteit voor voedselveiligheid

IP/19/5981

 

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail