Vragen CDA over Het bericht ‘Politievrijwilliger in ruil voor een weekje aan zee’


2019Z15532

Vragen van de leden Van Toorenburg, Van den Berg en Van Dam (allen CDA) aan de minister van Justitie en Veiligheid over het bericht ‘Politievrijwilliger in ruil voor een weekje aan zee’ (ingezonden 5 augustus 2019)

 • 1) 
  Bent u bekend met het artikel 'Politievrijwilliger in ruil voor een weekje aan zee' op de website van Omroep Zeeland van 11 juli 2019, alsmede met het artikel 'Burgemeester Gerard Rabelink van Schouwen-Duiveland: ‘Elke keer als er iets gebeurt in Renesse, zijn wij anderhalf tot twee uur twee agenten kwijt’' op de website van de Provinciale Zeeuwse Courant van 5 juli 2019? 1) 2)
 • 2) 
  Herkent u de problematiek dat politieteams in vakantiegebieden gedurende de zomerperiode dan wel tijdens andere vakantieperiodes geconfronteerd worden met een toename van het (tijdelijk) inwoneraantal dat soms drie- tot viermaal de reguliere bevolkingsomvang kan overtreffen? Is hiervan alleen sprake op Goeree-Overflakkee dan wel op Schouwen-Duiveland, of speelt dit ook op andere plekken in het land?
 • 3) 
  In hoeverre wordt binnen het huidige sterkte-verdelings-mechanisme rekening gehouden met dit soort extreme pieken aan inwoners en daarbij behorend werkaanbod? In hoeverre krijgen de basisteams op Goeree-Overflakkee en op Schouwen-Duiveland in hun reguliere sterkte extra capaciteit toegekend om de seizoensdrukte het hoofd te kunnen bieden?
 • 4) 
  Bestaan er binnen de politie-eenheden mechanismen van interne en onderlinge bijstand aan basisteams en/of gemeenten waar het werkaanbod tijdelijk sterk stijgt ten gevolge van grote hoeveelheden toeristen of dagjesmensen? Welke wettelijke mogelijkheden bestaan er voor burgemeesters om een vorm van ‘bijstand’ hiervoor aan te vragen? Klopt het dat het basisteam op Schouwen-Duiveland gedurende de zomerperiode personele ondersteuning krijgt vanuit de rest van de eenheid Zeeland-Midden-West-Brabant en dat hier in de eenheid Rotterdam geen sprake van is? Waarom bestaat dit verschil?
 • 5) 
  Klopt het dat de gemeenten Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland vakantie-accommodatie huren voor politievrijwilligers die bereid zijn om dienst te doen op hun grondgebied tijdens de zomer? Deelt u de mening dat het regelen van extra capaciteit financieel niet op het bord van de gemeenten moet komen, maar eerder ten laste van het budget van de politie zou moeten komen?
 • 6) 
  Bent u bekend met de praktijk (in het verleden) van de politie Zandvoort die politiemensen in deeltijd aannam, in die zin dat deze agenten in de zomer fulltime werkten en de winter slechts zeer beperkt ingezet werden? Is dit een optie die ook heden ten dage wordt toegepast of mogelijk is?
 • 7) 
  Welke mogelijkheden bestaan er om - zeker tijdens perioden van grote seizoensdrukte -een dienst als Dienst Vervoer en Ondersteuning (DV&O) in te zetten om de politie te ondersteunen bij het vervoeren van arrestanten? Deelt u de mening dat het uiterst ongewenst is dat politiemensen uren bezig zijn om arrestanten af te voeren naar een arrestantenbewaarplaats, zeker omdat zij daarmee effectief van straat zijn en ook ver weg uit het gebied zijn? Ziet u ook mogelijkheden om DV&O hier permanent en landsbreed een functie in te laten vervullen?

aan-zee (2) https://www.pzc.nl/schouwen-duiveland/burgemeester-gerard-rabelink-van-schouwen-

duiveland-elke-keer-als-er-iets-gebeurt-in-renesse-zijn-wij-anderhalf-tot-twee-uur-twee-

agenten-kwijt~a00d33af7/