Commissie concludeert dat een buitensporigtekortprocedure in dit stadium niet langer gerechtvaardigd is voor Italië

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op woensdag 3 juli 2019.

De Commissie heeft vandaag de balans opgemaakt van de extra begrotingsinspanning die de Italiaanse autoriteiten deze week hebben aangekondigd en is tot de conclusie gekomen dat deze materieel genoeg is om in dit stadium de Raad niet voor te stellen een buitensporigtekortprocedure in te leiden wegens niet-inachtneming van het schuldcriterium door Italië.

Valdis Dombrovskis, vicevoorzitter, bevoegd voor Euro en Sociale Dialoog, ook belast met Financiële Stabiliteit, Financiële Diensten en Kapitaalmarktenunie: "Ik ben verheugd over de maatregelen die de Italiaanse regering heeft genomen om te zorgen voor een beter begrotingsresultaat in 2019. Het waarborgen van gezonde publieke financiën is een basis voor vertrouwen en groei. In dit verband is het van belang dat de toezegging om een begroting voor 2020 op te stellen die in lijn is met de begrotingsregels van de EU en zo verdere onzekerheid te vermijden, wordt waargemaakt".

Pierre Moscovici, commissaris voor Economische en Financiële Zaken, Belastingen en Douane: "Het doel van het stabiliteits- en groeipact is niet om iemand te straffen of te disciplineren; het doel is ervoor te zorgen dat de regeringen gezonde publieke financiën nastreven en problemen snel corrigeren wanneer deze zich voordoen. II ben verheugd vast te stellen dat dit vandaag het geval is. De Italiaanse regering heeft ingespeeld op het signaal van de Commissie een maand geleden dat een buitensporigtekortprocedure gerechtvaardigd was, door een goed pakket maatregelen aan te nemen die een brede naleving van het pact waarborgen. Wij zullen de uitvoering van deze maatregelen in de tweede helft van het jaar zorgvuldig monitoren. Bovendien staan wij klaar om ervoor te zorgen dat de ontwerpbegroting 2020 die dit najaar wordt ingediend het pact nakomt. Ik twijfel er niet aan dat wij in deze context naadloos zullen samenwerken met de volgende Commissie."

Op 5 juni 2019 heeft de Commissie in haar verslag op grond van artikel 126, lid 3, van het Verdrag de factoren beoordeeld achter de inbreuk door Italië op de schuldbenchmark in 2018. In het verslag werden het begrotingsresultaat van Italië in 2018 en de budgettaire prognoses voor 2019 en 2020 onderzocht en werd geconcludeerd dat een buitensporigtekortprocedure gerechtvaardigd was. Deze conclusie werd gesteund door het Economisch en Financieel Comité in zijn advies van 11 juni 2019. De lidstaten hebben Italië ook verzocht de maatregelen te nemen die noodzakelijk zijn om ervoor te zorgen dat de bepalingen van het stabiliteits- en groeipact worden nageleefd in overeenstemming met de buitensporigtekortprocedure, en hebben hieraan toegevoegd dat de Commissie en het Comité rekening kunnen houden met verdere elementen die Italië kan aanvoeren.

Op 1 juli heeft de Italiaanse regering haar halfjaarlijkse begroting voor 2019 aangenomen alsook een wetsbesluit met een correctie voor 2019 van 7,6 miljard EUR of 0,42% van het bbp nominaal. Daardoor zal het nominale tekort van Italië in 2019 naar verwachting 2,04% van het bbp bedragen (tegen 2,5% in de voorjaarsprognoses 2019 van de Commissie), de doelstelling die afgelopen december met de Commissie is overeengekomen en vervolgens is vastgelegd in de begroting 2019 zoals die door het Italiaanse parlement is aangenomen. De correctie in structurele termen is iets groter, en bedraagt 8,2 miljard EUR of 0,45% van het bbp, wat leidt tot een verbetering van het structureel saldo met rond de 0,2% van het bbp (tegenover een verslechtering met 0,2 in de voorjaarsprognoses 2019 van de Commissie). Het verschil ten opzichte van het nominale bedrag is toe te schrijven aan de lager dan verwachte eenmalige opbrengsten van de fiscale amnestie van ongeveer 0,6 miljard EUR, waardoor de begrotingsdoelstelling nominaal, maar niet structureel verslechtert. In deze cijfers is geen rekening gehouden met de flexibiliteit van 0,18% die voorlopig aan Italië is toegekend vanwege "ongewone gebeurtenissen" in verband met de instorting van de Morandi-brug en hydrogeologische risico's, die achteraf zal moeten worden bevestigd op basis van de begrotingsresultaten voor 2019.

Rekening houdend met de op 1 juli aangenomen bepalingen zal Italië naar verwachting in 2019 over het algemeen aan de op grond van het preventieve deel van het stabiliteits- en groeipact vereiste inspanning voldoen en de op basis van de voorjaarsprognoses van de Commissie geraamde kloof van 0,3% van het bbp dichten. Bovendien is de extra begrotingsinspanning van de regering voor 2019 van dien aard dat zij ook de verslechtering van het structurele saldo in 2018 gedeeltelijk compenseert.

Wat ten slotte 2020 betreft heeft de Italiaanse regering haar toezegging herhaald om een structurele verbetering te realiseren in lijn met de vereisten van het stabiliteits- en groeipact, met name door een nieuwe uitgaventoetsing en een herziening van de belastingkortingen, alsook verbeterende prognoses bij ongewijzigd beleid die de gunstige trends in 2019 tot dusver weerspiegelen. Deze informatie stond in een brief van 2 juli aan de Commissie van premier Giuseppe Conte en minister van Economie en Financiën Giovanni Tria.

Volgende stappen

De Commissie zal erop toezien dat dit pakket doeltreffend wordt uitgevoerd: Zij zal de uitvoering van de begroting 2019 nauwlettend monitoren en beoordelen of het ontwerpbegrotingsplan 2020 in overeenstemming is met het stabiliteits- en groeipact. Bovendien zal vooruitgang bij de structurele hervormingen in de landspecifieke aanbevelingen zeer belangrijk zijn om een hogere groei te bewerkstelligen en aldus bij te dragen tot een daling van de schuldquote. De Commissie zal de uitvoering van deze hervormingen beoordelen in het kader van het Europees semester.

Achtergrond

Het “corrigerende deel” van het stabiliteits- en groeipact dient voor het vrijwaren van het vereiste van het Verdrag dat lidstaten buitensporige tekorten en schulden moeten vermijden.

De basis voor het instellen van een buitensporigtekortprocedure is een overheidstekort van meer dan 3% van het bbp en/of een schuldniveau boven 60% van het bbp dat onvoldoende afneemt richting dat niveau. Momenteel valt geen enkele lidstaat onder het corrigerende deel van het pact, nu Spanje er sinds juni 2019 niet langer aan onderworpen is.

Voor meer informatie

Mededeling 'The 2019 Spring Round of Fiscal Surveillance for Italy'

Verslag over Italië krachtens artikel 126, lid 3 (5 juni 2019)

Persbericht: Economische voorjaarsprognoses 2019

Persbericht: Voorjaarspakket 2019 van het Europees Semester

Artikel 126 van het Verdrag betreffende de werking van de EU (VWEU)

Het stabiliteits- en groeipact

Buitensporigtekortprocedure

Volg vicevoorzitter Dombrovskis op Twitter: @VDombrovskis

Volg commissaris Moscovici op Twitter: @pierremoscovici

Volg DG ECFIN op Twitter: @ecfin

IP/19/3569

 

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail