EU-visumbeleid: Commissie verheugd over akkoord om EU-visumregels te versterken

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op woensdag 20 februari 2019.

*

De lidstaten hebben vandaag ingestemd met het akkoord tussen het Europees Parlement en de Raad over het voorstel van de Commissie om het gemeenschappelijk visumbeleid van de EU te moderniseren door de regels af te stemmen op evoluerende veiligheidsproblemen, uitdagingen op het gebied van migratie en nieuwe technologische mogelijkheden. Door de veranderingen die zijn overeengekomen wordt het gemakkelijker voor bonafide reizigers om een visum te krijgen voor een reis naar Europa, met positieve gevolgen voor het toerisme, de handel en de zakelijke betrekkingen. Ook zullen de regels de veiligheid vergroten en de risico's van irreguliere migratie beperken.

Dimitris Avramopoulos, commissaris voor Migratie, Binnenlandse Zaken en Burgerschap, zei: “Ik ben ingenomen met het akkoord over dit belangrijke dossier. De nieuwe visumregels maken het reizen gemakkelijker voor de miljoenen bonafide reizigers die jaarlijks de EU bezoeken. Dit komt onze reis- en toeristische sector ten goede. Tegelijkertijd zorgen de regels voor een verbetering en verscherping van onze veiligheidsnormen, waardoor beter kan worden vastgesteld wie een bedreiging vormt of geen recht heeft om de EU binnen te komen. Ook stellen de nieuwe regels ons in staat ons visumbeleid te gebruiken als troef bij de samenwerking met derde landen op het gebied van de terugkeer en overname van irreguliere migranten.”

Bij de nieuwe regels gaat het met name om:

  • flexibelere procedures: reizigers zullen een visum kunnen aanvragen vanaf zes maanden vóór hun reis (negen maanden voor zeevarenden). Deze termijn is nu nog drie maanden. In de meeste gevallen zullen zij hun aanvraag rechtstreeks vanuit hun land van verblijf kunnen indienen. In voorkomend geval zullen zij hun aanvraag online kunnen invullen en elektronisch kunnen ondertekenen. Minderjarigen tussen 6 en 18 jaar kunnen worden vrijgesteld van visumleges;
  • meervoudige visa met een langere geldigheidsduur: dankzij de invoering van gemeenschappelijke dwingende regels kunnen frequente reizigers met een gunstig visumverleden meervoudige visa krijgen. De geldigheidsduur van deze visa neemt geleidelijk toe van één tot maximaal vijf jaar. Dit bespaart zowel de aanvragers als de lidstaten tijd en kosten. Er zal steeds zorgvuldig en herhaaldelijk worden gecontroleerd of de reizigers aan de inreisvoorwaarden voldoen;
  • extra middelen voor meer veiligheid: omdat de kosten voor de verwerking van visumaanvragen de afgelopen jaren sterk zijn toegenomen, zullen de visumleges worden verhoogd van 60 naar 80 euro. Deze bescheiden stijging zal de lidstaten in staat stellen wereldwijd voldoende consulair personeel te blijven inzetten, zodat de veiligheidsscreening kan worden verbeterd en de IT-apparatuur en software kunnen worden geüpgraded, zonder dat de visumaanvragers hiervan hinder ondervinden;
  • betere samenwerking op het gebied van overname: afhankelijk van de medewerking die een derde land verleent op het gebied van terugkeer en overname van irreguliere migranten, kunnen de voorwaarden voor de behandeling van visumaanvragen worden aangepast. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om de maximale termijn voor de verwerking van aanvragen, de geldigheidsduur van visa, de hoogte van de visumleges en de vrijstelling van visumleges voor bepaalde reizigers.

Volgende stappen

Het Europees Parlement en de Raad hebben op 29 januari een voorlopig akkoord bereikt over het voorstel van de Commissie om het visumbeleid van de EU te moderniseren. Vandaag is dat akkoord bevestigd door de lidstaten; het moet nu worden bekrachtigd door het Europees Parlement. Vervolgens moeten het Europees Parlement en de Raad de verordening formeel vaststellen. Daarna zal de tekst worden gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie. Zes maanden later zullen de nieuwe regels van toepassing zijn.

Tegelijkertijd wordt er onderhandeld over het voorstel van de Commissie om het Visuminformatiesysteem (de databank met informatie over personen die een Schengenvisum aanvragen) te verbeteren. Deze verbetering maakt ook onderdeel uit van de hervorming van het gemeenschappelijk visumbeleid van de EU en heeft als doel de buitengrenzen van de EU beter te beschermen.

Achtergrond

De toeristische en reissector zijn van groot belang voor de Europese economie: ze zijn goed voor zo'n 10 % van het bbp van de EU. EU-lidstaten behoren tot de belangrijkste toeristische bestemmingen ter wereld. Door lange en omslachtige procedures kunnen toeristen er echter van afzien naar Europa te reizen, waardoor investeringen en uitgaven naar andere landen gaan en dus niet ten goede komen aan de EU-economie. De voordelen van visumvrij reizen moeten vergezeld gaan van maatregelen om een passend antwoord te bieden op de huidige en toekomstige uitdagingen op het gebied van veiligheid en migratie.

Het gemeenschappelijk visumbeleid van de EU maakt het gemakkelijker om naar de EU te reizen voor toeristische en zakenreizen en bevordert op deze manier de economie en de groei van de EU, de directe contacten tussen mensen en de culturele uitwisseling. In 2017 werden meer dan 14 miljoen Schengenvisa voor verblijf van korte duur afgegeven (zie de meest recente statistieken over Schengenvisa).

De huidige visumregels zijn vastgelegd in de Visumcode en dateren van 2010. Sindsdien is de omgeving waarbinnen het visumbeleid functioneert, drastisch veranderd. De afgelopen jaren heeft de EU te maken gekregen met toenemende problemen en uitdagingen op het gebied van veiligheid die met migratie samenhangen. Om het visumbeleid te moderniseren en ervoor te zorgen dat het doeltreffend blijft, moet gebruik worden gemaakt van de nieuwe technologische mogelijkheden. Daarom heeft de Commissie in maart 2018 voorgesteld om het gemeenschappelijk visumbeleid van de EU te moderniseren en de Visumcode te herzien.

Momenteel hebben de onderdanen van 105 derde landen en entiteiten een visum nodig voor reizen naar het Schengengebied (de volledige lijst is hier beschikbaar). Een visum voor kort verblijf dat door een van de Schengenstaten is afgegeven, geeft de houder doorgaans het recht om maximaal 90 dagen binnen een periode van 180 dagen in de 26 Schengenstaten te reizen.

Meer informatie

Factsheet over een krachtiger, efficiënter en veiliger EU-visumbeleid (EN)

IP/19/721

 

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail