Erasmus+: 2017 opnieuw een recordjaar

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op donderdag 24 januari 2019.

Vandaag heeft de Europese Commissie haar jaarverslag over Erasmus+ uitgebracht. Daaruit blijkt dat meer mensen dan ooit tevoren deelnemen en dat het aantal gesteunde projecten is blijven toenemen. Tegelijkertijd wordt het programma inclusiever en internationaler.

In 2017 investeerde de EU een recordbedrag van 2,6 miljard euro in het programma, een stijging van 13 % ten opzichte van 2016. Dat maakte het mogelijk jongeren meer kansen te bieden dan ooit tevoren. De cijfers tonen aan dat Erasmus+ nog steeds goed op weg is het streefcijfer te halen om tussen 2014 en 2020 steun te verlenen aan 3,7 % van de jongeren in de EU. In het verslag wordt ook onderstreept dat het programma meer openstaat voor mensen uit kansarme milieus en voor kleinere organisaties.

De steun voor het programma is nog nooit zo groot geweest. In het kader van de succesvolle campagne in 2017 ter gelegenheid van de 30e verjaardag van Erasmus hebben meer dan 750 000 mensen aan 1 900 evenementen in 44 landen deelgenomen. Dit benadrukt de drijvende kracht die uitgaat van Erasmus+ en de voorgangers ervan om jongeren in staat te stellen hun vaardigheden te ontwikkelen en te ervaren hoe het voelt Europeaan te zijn.

Tibor Navracsics, commissaris voor Onderwijs, Cultuur, Jongerenzaken en Sport: "2017, het jaar waarin Erasmus zijn 30e verjaardag vierde, werd opnieuw een jaar waarin het programma horizonten verruimde, culturele uitwisselingen bevorderde en nieuwe mogelijkheden bood op het gebied van onderwijs, opleiding, jongerenzaken en sport. Uit de vandaag bekendgemaakte cijfers blijkt nogmaals dat Erasmus+ een sleutelrol speelt bij de opbouw van een sterker, inclusiever en veerkrachtiger Europa. In het kader van de nieuwe langetermijnbegroting van de EU willen we het programma nog groter en beter maken, zodat we meer investeren in jonge Europeanen uit nog meer uiteenlopende milieus."

In 2017 heeft Erasmus+ aan bijna 800 000 mensen steun verleend voor studies, opleiding of vrijwilligerswerk in het buitenland; dat is een recordaantal en een stijging van 10 % ten opzichte van 2016. Het programma financierde ook samenwerkingsprojecten tussen onderwijsinstellingen, jongerenorganisaties en ondernemingen. In totaal hebben 84 700 organisaties aan 22 400 projecten deelgenomen. Dankzij het programma konden meer dan 400 000 studenten, stagiairs en personeelsleden uit het hoger onderwijs tijdens het academiejaar 2016-2017 enige tijd in het buitenland studeren, opleiding volgen of les geven. Ongeveer 34 000 studenten en personeelsleden daarvan waren afkomstig uit een partnerland of kregen een beurs om naar een partnerland te gaan. De drie landen met de meeste deelnemende studenten waren Frankrijk, Duitsland en Spanje, terwijl Spanje, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk de drie populairste bestemmingen voor studenten waren.

Uit het jaarverslag blijkt eens te meer dat Erasmus+ veel meer is dan een programma voor universiteitsstudenten en -personeel. Ook dit jaar namen cursisten en personeelsleden uit de beroepsopleiding (160 000), jongeren en jeugdwerkers (158 000), en personeel uit het volwassenenonderwijs (6 400) deel aan het programma. Voorts namen ook leerkrachten en schoolpersoneel (47 000) en hun leerlingen (110 000) deel aan samenwerkingsprojecten. Naast de jaarlijkse Europese week van de sport heeft het programma 162 sportprojecten gefinancierd van 930 organisaties, waaronder tien sportevenementen zonder winstoogmerk.

Met meer mogelijkheden en extra financiële middelen voor deelnemers uit sociaal-economisch achtergestelde milieus wordt Erasmus+ ook steeds toegankelijker voor de personen die waarschijnlijk het meest baat hebben bij het programma. In 2017 hebben bijna 21 000 kansarme studenten en personeelsleden deelgenomen aan mobiliteitsactiviteiten in het hoger onderwijs in het kader van Erasmus+. Dat brengt het totaal op meer dan 67 500 kansarme deelnemers in het hoger onderwijs sinds 2014, waaronder bijna 2 000 deelnemers met speciale behoeften.

Het programma heeft in 2017 ook de strategische prioriteiten van de EU voor digitale vaardigheden in onderwijs, opleiding en jeugdzaken geïntegreerd, onder meer via innovatieve curricula en onderwijsmethoden. De nieuwe mobiele app van Erasmus+, bijvoorbeeld, is meer dan 55 000 keer gedownload en geïnstalleerd sinds de lancering ervan midden 2017, en meer dan 380 000 mensen hebben sinds 2014 een online taalopleiding gevolgd, onder wie bijna 5 500 pas aangekomen vluchtelingen.

Achtergrond

Erasmus+ en de voorgangers ervan behoren tot de meest succesvolle programma's van de EU. Sinds 1987 bieden deze programma's vooral jongeren de kans om nieuwe ervaringen op te doen door een verblijf in het buitenland. Het huidige Erasmus+, dat van 2014 tot 2020 loopt en over een budget van 14,7 miljard euro beschikt, zal meer dan 3,7 % jongeren in de EU de kans bieden om in het buitenland te studeren, een opleiding te volgen, werkervaring op te doen en vrijwilligerswerk te verrichten. Het programma is geografisch verruimd van 11 landen in 1987 tot 33 landen nu (alle 28 lidstaten van de EU, Turkije, de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein). Het programma staat ook open voor partnerlanden wereldwijd.

In november 2017 hebben de EU-leiders besloten mobiliteit en uitwisselingen nog meer te bevorderen, onder meer via een aanzienlijk sterker, inclusiever en uitgebreider Erasmus+-programma voor alle categorieën lerenden.

In mei 2018 heeft de Commissie haar voorstel ingediend voor een ambitieus nieuw Erasmus-programma met een verdubbeling van het budget tot 30 miljard euro in de langetermijnbegroting van de EU voor de periode 2021-2027. Doel is het aantal deelnemers tot 12 miljoen te verdrievoudigen en het programma nog internationaler, inclusiever en toegankelijker te maken voor mensen uit uiteenlopende milieus.

Het programma zal ook de oprichting van een Europese onderwijsruimte tegen 2025 onderbouwen, een politieke prioriteit voor de EU om ervoor te zorgen dat leren, studeren en onderzoek doen niet door grenzen worden belemmerd.

Meer informatie

Vragen en antwoorden

Erasmus+: Jaarverslag 2017, algemene en landspecifieke factsheets

IP/19/601

 

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail