Erasmus+: een verwacht budget van 3 miljard euro om in jonge Europeanen te investeren en Europese universiteiten in 2019 te helpen oprichten

In 2019 zullen de financiële middelen voor Erasmus+ naar verwachting met 300 miljoen euro oftewel 10 % stijgen vergeleken met 2018.

De Commissie heeft vandaag haar oproep 2019 tot het indienen van voorstellen voor Erasmus+ gepubliceerd. Van het verwachte budget van 3 miljard euro voor 2019 is 30 miljoen euro gereserveerd voor specifieke Europese universiteiten. Het gaat om een nieuw initiatief dat de leiders van de Europese Unie tijdens de sociale top van Göteborg in november 2017 hebben goedgekeurd en dat past in het streven naar een Europese onderwijsruimte tegen 2025.

Volgens Tibor Navracsics, commissaris voor Onderwijs, Cultuur, Jongerenzaken en Sport, "komt de Europese Commissie haar belofte aan de lidstaten na om uiterlijk 2025 een Europese onderwijsruimte tot stand te brengen. We werken aan een Europa waar leren, studeren en onderzoek niet door grenzen worden belemmerd. Alle obstakels voor topkwaliteit, innovatie en inclusie op het gebied van onderwijs moeten uit de weg worden geruimd. De Europese universiteiten kunnen het hoger onderwijs in Europa een ware gedaanteverwisseling doen ondergaan en ik ben er trots op dat we ze via het Erasmus+-programma een stevig duwtje in de rug kunnen geven."

De oproep 2019 tot het indienen van voorstellen voor Erasmus+

Elke openbare of particuliere organisatie die actief is op het gebied van onderwijs, opleiding, jeugdzaken en sport, kan financiële steun aanvragen in het kader van de oproep 2019 tot het indienen van voorstellen voor Erasmus+. Ook groepen jongeren die actief zijn op het gebied van jeugdwerk maar geen jongerenorganisatie vormen, kunnen financiële steun aanvragen.

Samen met de oproep tot het indienen van voorstellen publiceert de Commissie vandaag ook de programmagids van Erasmus+ in alle officiële talen van de EU. De programmagids bevat nadere informatie over alle mogelijkheden voor onder meer studenten, personeelsleden, stagiairs en leerkrachten in het kader van Erasmus+ in 2019.

30 miljoen euro voor Europese universiteiten

In het kader van de totstandbrenging van een Europese onderwijsruimte tegen 2025 heeft de Commissie voorgesteld Europese universiteiten in de Europese Unie op te richten.

In het kader van de oproep 2019 tot het indienen van voorstellen zal de Commissie een proefprogramma opstarten waarbij zes allianties van Europese universiteiten - elk bestaande uit ten minste drie instellingen voor hoger onderwijs uit drie landen - steun krijgen om een sterkere Europese identiteit te promoten, topkwaliteit te bevorderen en het hoger onderwijs in Europa concurrerender te maken. Voor allianties die tussen 1 september en 1 december 2019 van start gaan, moet de subsidieaanvraag uiterlijk 28 februari 2019 bij het Uitvoerend Agentschap onderwijs, audiovisuele media en cultuur worden ingediend.

Een tweede oproep zou volgend jaar moeten volgen en het is de bedoeling het initiatief volledig operationeel te maken in het kader van de volgende langetermijnbegroting van de EU vanaf 2021. Doel is uiterlijk 2024 een twintigtal Europese universiteiten op te richten.

Achtergrond

Tijdens de sociale top van Göteborg in november 2017 hebben de leiders van de Europese Unie een visie voor Europa geschetst waarbij de mogelijkheden van onderwijs en cultuur ten volle worden benut met het oog op een veerkrachtige beroepsbevolking, sociale rechtvaardigheid, actief burgerschap en de ervaring van de Europese identiteit in al haar diversiteit.

De steun voor de oprichting van Europese universiteiten zal deze doelstelling helpen verwezenlijken door een nieuwe generatie Europeanen samen te brengen, die in staat zijn samen te werken binnen verschillende Europese en wereldwijde culturen, in verschillende talen en over de grenzen van landen, sectoren en academische disciplines heen.

Meer informatie

Oproep tot het indienen van voorstellen voor Erasmus+

Programmagids van Erasmus+

Erasmus+

IP/18/6170

 

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail