Vragen SP over het bericht «Giftige stof PFOA gevonden in recreatieplas Berkendonk in Helmond» (2018Z14153)

publicatie datum 16 juli 2018
Kamer Tweede Kamer
bevraagde ministerie Infrastructuur en Waterstaat
kamerleden C. (Cem) Laçin
partijen Socialistische Partij

1.

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2017-2018    Vragen gesteld door de leden der Kamer

2018Z14153

Vragen van het lid Lagin (SP) aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht «Giftige stof PFOA gevonden in recreatieplas Berkendonk in Helmond» (ingezonden 16 juli 2018).

Vraag 1

Kent u het bericht «Giftige stof PFOA gevonden in recreatieplas Berkendonk in Helmond»?1

Vraag 2

Is het duidelijk hoe PFOA, dat als sinds 2012 verboden is, in recreatieplas Berkendonk terecht is gekomen? Zo ja, kunt u dat uiteenzetten? Zo nee, loopt hier onderzoek naar en wanneer kan de Kamer daarover geïnformeerd worden?

Vraag 3

Hoe is het mogelijk dat de concentratie PFOA in de zwemplas boven de landelijke advieswaarden ligt, maar dat zwemmen en daarmee blootstelling aan PFOA toegestaan blijft? Welke risico's brengt dit met zich mee?

Vraag 4

Waarom stelt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) dat het milieu in en rondom de recreatieplas geen gevaar loopt, terwijl de concentratie PFOA boven de landelijke advieswaarden ligt? Bent u van mening dat zowel mens als milieu niet in aanraking moeten komen met kankerverwekkende stoffen, zoals PFOA, actief geloosd door de industrie?

Vraag 5

Welke regels zijn er voor het transporteren van kankerverwekkende stoffen, zoals PFOA? Houdt het bedrijf Chemours zich aan deze regels? Zo ja, hoe? Zo nee, welke maatregelen bent u voornemens te treffen om dit aan te pakken?

1 http://www.omroepbrabant.nl/?news/2802591053/ Giftige+stof+PFOA+gevonden+in+recreatieplas+Berkendonk+in+Helmond.aspx

kv-tk-2018Z14153 's-Gravenhage 2018

Vraag 6

Is het bekend naar welke andere bedrijven Chemours, naast GenX, ook PFOA vervoert? Zo ja, kan de Kamer de lijst met bedrijven zo snel mogelijk ontvangen? Zo nee, wat gaat u doen om deze informatie boven tafel te krijgen?

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017-2018, Vragen 2