Commissie ondersteunt terugkeer naar normale situatie in Griekenland door activering post-programmaraamwerk

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op woensdag 11 juli 2018.

De Commissie heeft besloten om voor Griekenland het raamwerk voor versterkt toezicht te activeren en zo de implementatie te ondersteunen van hervormingen die zijn afgesproken. Dit besluit komt er na de geslaagde afronding van het programma ter ondersteuning van de stabiliteit in het kader van het Europees stabiliteitsmechanisme (ESM).

Op 20 augustus zal Griekenland het ESM-programma ter ondersteuning van de stabiliteit hebben afgerond en zo zijn plaats veilig stellen in het hart van de eurozone en de Europese Unie. Deze opvallende prestatie is de vrucht van de offers van het Griekse volk, de vaste wil van Griekenland om te hervormen en de solidariteit van zijn Europese partners.

Het besluit van de Commissie van vandaag om het raamwerk voor versterkt toezicht te activeren, ondersteunt de terugkeer naar de normale situatie in Griekenland, waarbij kan worden voortgebouwd op de vooruitgang die is geboekt. (Het gaat hier om een stap waarin Verordening (EU) nr. 472/2013, een onderdeel van het zogeheten "two-pack", voorziet.)

Zo wil de Commissie de voltooiing, uitvoering en voortgezette implementatie ondersteunen van hervormingen die in het kader van het programma zijn afgesproken en waaraan de Griekse autoriteiten zich hebben gecommitteerd. Dit is van cruciaal belang om het vertrouwen van de markten op te bouwen en zo het economisch herstel van Griekenland te versterken, met name in de periode meteen na het programma.

Valdis Dombrovskis, vicevoorzitter, bevoegd voor de euro en de sociale dialoog, ook belast met financiële stabiliteit, de financiële diensten en de kapitaalmarktenunie: "20 augustus wordt voor Griekenland een nieuwe start. Het is belangrijk dat het land vasthoudt aan een voorzichtig budgettair en macro-economisch beleid, maar ook dat het de afgesproken hervormingen afrondt. Versterkt toezicht moet Griekenland helpen het vertrouwen te winnen van markten, investeerders, bedrijven en ondernemers: zij willen allen stabiliteit en voorspelbaarheid. Dit is de weg om meer investeringen aan te trekken en duurzame groei te verzekeren. Hiermee komen er nieuwe banen en verbeteren de leefomstandigheden en sociale omstandigheden voor de mensen in Griekenland."

Pierre Moscovici, commissaris voor Economische en Financiële Zaken, Belastingen en Douane: "Griekenland kan nu op eigen benen staan. Toch betekent dit niet dat het land er nu alleen voor staat. Europa blijft betrokken en is vastbesloten om het land te ondersteunen. Dat geldt ook voor de Europese Commissie. Precies daarom gaat het bij het besluit van vandaag. Versterkt toezicht is geen vierde programma. Het houdt geen nieuwe toezeggingen of voorwaarden in. Het gaat om een raamwerk om lopende hervormingen te voltooien en daarmee resultaat te boeken. Waarom dat zo belangrijk is? Omdat het herstel van Griekenland geen op zich staande gebeurtenis is, maar een proces."

Dit besluit komt er na het akkoord dat is bereikt op de bijeenkomst van de Eurogroep van 22 juni. Die heeft bevestigd dat Griekenland alle prior actions in het kader van de vierde en laatste evaluatie van het programma heeft geïmplementeerd. Ook heeft de groep beslist tot een stevig pakket schuldmaatregelen waardoor Griekenland weer op eigen benen kan staan, zonder financiële bijstand van partners. Als onderdeel van het alomvattende akkoord dat binnen de Eurogroep is bereikt, hebben de Griekse autoriteiten zich ook gecommitteerd aan de implementatie van essentiële hervormingen die in het kader van het lopende programma zijn overeengekomen. Verder deden zij specifieke beleidstoezeggingen om een aantal essentiële structurele hervormingen die reeds zijn aangevat, tot een goed einde te brengen. Zij gingen ook akkoord met het activeren van het raamwerk voor versterkt toezicht.

Versterkt toezicht is een robuust raamwerk voor post-programmatoezicht waarmee de economische, budgettaire en financiële situatie in Griekenland en de evolutie daarvan van nabij kunnen worden gemonitord. De activering van dit versterkte toezicht werd passend geacht, gezien het feit dat Griekenland te maken heeft gehad met een lang aanslepende crisis, de schuldpositie van het land, de noodzaak van een volgehouden implementatie van structurele hervormingen om tot een duurzaam economisch herstel te komen, en de resterende kwetsbare punten.

Versterkt toezicht zal Griekenland helpen om terug te keren naar een normale situatie waarin het land zelf zijn beleidsdoelstellingen bepaalt, terwijl er toch ruimte komt voor een behoedzaam beleidstraject dat verder reikt dan de looptijd van het programma.

Dankzij dit akkoord binnen de Eurogroep moet het mogelijk zijn om met dit beleidstraject de hand te houden aan de doelstellingen van de essentiële hervormingen die in het kader van het ESM-programma zijn aangevat. Het gaat dus niet om elementen van of toezeggingen voor nieuwe hervormingen. Wel wordt er zo een duidelijke streep getrokken onder jaren van programma's voor financiële bijstand.

Dit raamwerk voorziet per kwartaal in evaluatiemissies die risico's in een pril stadium in kaart brengen, waardoor stappen kunnen worden gezet om die risico's vroegtijdig aan te pakken. De Commissie zal per kwartaal over haar bevindingen verslag doen aan het Europees Parlement, het Griekse Parlement en de Eurogroepwerkgroep/het Economisch en Financieel Comité, zoals in de betreffende verordening is bepaald. De beleidsafhankelijke schuldmaatregelen die op de bijeenkomst van de Eurogroep van 22 juni zijn overeengekomen, zullen worden geactiveerd na positieve rapporten in het kader van het raamwerk voor versterkt toezicht.

Volgens het besluit van vandaag zal de Commissie het versterkt toezicht uitvoeren in samenspraak met de ECB en, waar passend, het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Ook het ESM zal participeren. Tegelijk zal Griekenland, wanneer het programma ter ondersteuning van de stabiliteit op 20 augustus zal zijn afgelopen, volledig worden geïntegreerd in het Europees semester, het kader voor de coördinatie van het economisch en sociaal beleid. Synergie-effecten tussen het versterkte toezicht en het proces van het Europees Semester zullen worden gemaximaliseerd. Zo wordt onnodige regeldruk vermeden en is coherentie gegarandeerd.

Achtergrond

In augustus 2015 heeft het ESM, op verzoek van de Griekse autoriteiten, financiële bijstand aan het land verleend in de vorm van een driejaarsprogramma voor de ondersteuning van de stabiliteit. Dit programma loopt op 20 augustus 2018 af.

Verordening (EU) nr. 472/2013 (een onderdeel van het zogeheten "two-pack") vormt de rechtsgrondslag voor dit raamwerk voor versterkt toezicht.

Meer informatie

Memo over versterk toezicht in Griekenland

Factsheets - Een nieuw hoofdstuk voor Griekenland

Financiële steun EU voor Griekenland

Verklaring van de eurogroep van 22 juni 2018

Besluit om het raamwerk voor versterkt toezicht te activeren

Verordening (EU) nr. 472/2013 van het Europees Parlement en van de Raad van 21 mei 2013 betreffende de versterking van het economische en budgettaire toezicht op lidstaten in de eurozone die ernstige moeilijkheden ondervinden of dreigen te ondervinden ten aanzien van hun financiële stabiliteit

IP/18/4381

 

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail