EU-begroting: Commissie stelt voor 1,26 miljard euro uit te trekken ter versterking van het Europees Solidariteitskorps

Voor de volgende langetermijnbegroting van de EU voor de periode 2021-2027 komt de Commissie met een nieuw programmavoorstel voor het Europees Solidariteitskorps na 2020, waarin zij 1,26 miljard euro uittrekt om ruimere mogelijkheden te kunnen bieden.

Het nieuwe programma zal tussen 2021 en 2027 minstens 350 000 Europese jongeren in de gelegenheid te stellen gemeenschappen in nood te helpen via vrijwilligerswerk, stages en banen. Het vandaag goedgekeurde voorstel is een nieuwe stap in de consolidatie van het Solidariteitskorps voor de volgende begrotingsperiode.

Commissaris voor Begroting en Personeelszaken, Günther H. Oettinger, licht toe: "Solidariteit is een van de fundamentele waarden van de Europese Unie en het succes van het Europees Solidariteitskorps toont aan dat er een grote behoefte is onder jongeren om deel te nemen aan solidariteitsacties. Daarom hebben we de financiële middelen voor het Europees Solidariteitskorps in de volgende EU-begroting flink verhoogd."

Tibor Navracsics, commissaris voor Onderwijs, Cultuur, Jongerenzaken en Sport, voegt hieraan toe: "Met dit voorstel laat de Europese Commissie opnieuw zien hoezeer zij eraan hecht de solidariteit te versterken en jongeren betere mogelijkheden te geven. We doen er alles aan zodat het Europees Solidariteitskorps kan uitgroeien tot een brede gemeenschap van mensen en organisaties die zowel binnen als buiten Europa mensen in nood willen helpen een veerkrachtige, samenhangende samenleving op te bouwen. Jongeren zullen op hun beurt vaardigheden en nieuwe vriendschappen opdoen en een sterk gevoel ontwikkelen van wat het betekent Europeaan te zijn."

Commissaris voor Werkgelegenheid, Sociale Zaken, Vaardigheden en Arbeidsmobiliteit, Marianne Thyssen, merkt het volgende op: "Voortbouwend op de ervaring tot nu toe biedt dit voorstel een meer inclusieve en flexibele aanpak en uiteindelijk een grotere keuzevrijheid voor deelnemers, of zij nu als vrijwilliger of beroepsmatig geplaatst willen worden."

Het nieuwe programma bouwt voort op de resultaten die het Solidariteitskorps in de eerste jaren van zijn bestaan heeft geboekt en creëert één centraal aanspreekpunt voor jongeren die solidariteitswerk willen doen. Het programma zal onder meer het volgende omvatten:

  • Vrijwilligerswerk ter ondersteuning van humanitaire hulpoperaties in derde landen: Deze al gevestigde EU-regeling voor humanitaire hulp - tot nu toe bekend onder de naam EU-vrijwilligersinitiatief voor humanitaire hulp - wordt toegevoegd aan het Solidariteitskorps. Hiermee wordt de mogelijkheid geboden vrijwilligerswerk te doen buiten de EU in aanvulling op de bestaande mogelijkheden binnen het Solidariteitskorps om individueel of als groep in Europa of daarbuiten vrijwilligerswerk te doen, stage te lopen of een baan te vinden in het solidariteitswerk.
  • Gerichte maatregelen: Het gaat hierbij onder andere om aanvullende financiering of specifieke activiteiten, bijvoorbeeld activiteiten van kortere duur of in eigen land, om het makkelijker te maken voor kansarme jongeren om aan het Europees Solidariteitskorps deel te nemen.

Volgende stappen

Een snel akkoord over de langetermijnbegroting van de EU en haar sectorale voorstellen is essentieel om ervoor te zorgen dat de EU-financiering zo snel mogelijk resultaten in de praktijk gaat opleveren.

Als dit vertraging zou oplopen, zou de uitvoering van het eerste jaar van het Europees Solidariteitskorps in gevaar kunnen komen. Als nog in 2019 overeenstemming wordt bereikt over de volgende langetermijnbegroting, is het mogelijk deze naadloos te laten aansluiten op de huidige langetermijnbegroting (2014-2020). Dat draagt bij tot de voorspelbaarheid en continuïteit van de financiering, en daar is iedereen bij gebaat.

Achtergrond

In zijn toespraak over de Staat van de Unie van 2016 kondigde Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker de oprichting aan van een Europees Solidariteitskorps, dat jongeren tussen 18 en 30 jaar de kans biedt om deel te nemen aan tal van solidariteitsacties binnen en buiten de EU. Sinds de lancering op 7 december 2016 hebben bijna 64 000 jongeren zich bij het Europees Solidariteitskorps aangesloten en zijn bijna 5 000 deelnemers met hun activiteit begonnen.

Tijdens een in december 2016 gestarte eerste fase zijn acht verschillende programma's gelanceerd om vrijwilligerswerk, stages of banen aan te bieden in het kader van het Europees Solidariteitskorps. In mei 2017 heeft de Commissie een voorstel ingediend om het Europees Solidariteitskorps te voorzien van een eigen financieringsmechanisme en rechtskader. Het voorstel wordt momenteel besproken in het Europees Parlement en de Raad. Dit zal ertoe bijdragen dat de samenhang en impact van het programma verder wordt vergroot. Dankzij een begroting van 376,5 miljoen euro voor het Europees Solidariteitskorps voor de periode 2018-2020 zouden tot eind 2020 100 000 Europese jongeren in de gelegenheid worden gesteld gemeenschappen te helpen en hun competenties te ontwikkelen.

Elke openbare of particuliere organisatie die aan strikte kwaliteitseisen voldoet, kan projecten voorstellen voor het Solidariteitskorps. Het initiatief wordt uitgevoerd door de Europese Commissie, de nationale agentschappen van Erasmus+ in de lidstaten en het Uitvoerend Agentschap onderwijs, audiovisuele media en cultuur.

Nadere informatie

MEMO: Het Europees Solidariteitskorps na 2020: Vragen en antwoorden

Factsheet: EU-begroting voor de toekomst: Europees Solidariteitskorps na 2020

Factsheet: EU-begroting voor de toekomst: Het Europees Solidariteitskorps in actie

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van het Europees Solidariteitskorps en tot intrekking van [verordening inzake het Europees Solidariteitskorps] en Verordening (EU) nr. 375/2014 (COM(2018) 440/2)

Portaalsite van het Europees Solidariteitskorps

Website over de EU-begroting voor de toekomst

IP/18/4035

 

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail