EU-begroting: nieuw programma voor de eengemaakte markt om Europeanen mondiger te maken en te beschermen

Voor de volgende langetermijnbegroting van de EU 2021-2027 stelt de Commissie een nieuw speciaal programma van 4 miljard euro voor om consumenten mondiger te maken en te beschermen en de vele kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's) in Europa in staat te stellen ten volle van een goed functionerende eengemaakte markt te profiteren.

Het nieuwe programma zal het bestuur van de interne markt van de EU versterken. Het zal het concurrentievermogen van het bedrijfsleven — en met name (kmo's) — ondersteunen, de gezondheid van mens, dier en plant en dierenwelzijn bevorderen en een kader voor de financiering van Europese statistieken vaststellen.

Elżbieta Bieńkowska, commissaris voor Interne Markt, Industrie, Ondernemerschap en Midden- en Kleinbedrijf, zegt: "De eengemaakte markt is het kloppend hart van de EU en heeft de burgers en bedrijven van de EU in de 25 jaar van zijn bestaan enorme voordelen gebracht. Om ervoor te zorgen dat de eengemaakte markt geschikt blijft voor het beoogde doel, moeten we er goed op blijven passen. Vandaag stellen we een nieuw programma voor om de positieve effecten voor de Europeanen nog verder te vergroten."

Věra Jourová, commissaris voor Justitie, Consumentenzaken en Gendergelijkheid, voegt hieraan toe: "Wij moeten waarborgen dat consumenten daadwerkelijk van hun rechten kunnen profiteren. Dit betekent dat zij praktisch advies over consumentenzaken moeten krijgen en dat gevaarlijke producten uit de handel worden genomen. Dit is wat we met het nieuwe programma voor de eengemaakte markt zullen bereiken. Voor het eerst zullen we ook procedures voor collectief verhaal financieren, zoals we in de "new deal" voor de consument hebben aangekondigd."

Commissaris voor Gezondheid en Voedselveiligheid, Vytenis Andriukaitis, voegt daaraan toe: "Ik ben blij dat de pijler voedselveiligheid een van de belangrijkste beleidsterreinen is die van het nieuwe programma voor de eengemaakte markt profiteert. Hiermee wordt erkend hoe belangrijk het is om de soepele werking van de interne markt voor levensmiddelen te waarborgen door dier- en plantenziekten die ernstige gevolgen voor de volksgezondheid en de economie van de EU kunnen hebben, te voorkomen en waar nodig te bestrijden. Zo kunnen wij onze inspanningen op het gebied van dierenwelzijn, voedselverspilling en de bestrijding van fraude verder versterken."

Het nieuwe programma voor de eengemaakte markt ondersteunt de volgende punten:

 • Beschermen en mondiger maken van de consument: Het nieuwe programma zal de handhaving van de rechten van de consumenten waarborgen, een hoog niveau van consumentenbescherming en productveiligheid waarborgen en consumenten bijstaan wanneer zij met problemen worden geconfronteerd, bijvoorbeeld wanneer zij online winkelen. Het zal voor consumenten ook makkelijker worden verhaal te halen, zoals voorgesteld in de "new deal" voor de consument.
 • Concurrentievermogen van het bedrijfsleven, met name kmo's: Voortbouwend op het succes van het huidige programma voor het concurrentievermogen van ondernemingen en kleine en middelgrote ondernemingen (Cosme) stelt de Commissie voor om meer steun te geven aan kleine bedrijven, zodat die kunnen groeien en ook in andere landen actief kunnen worden.
 • Een hoog niveau van de gezondheid van mens, dier en plant: In de geïntegreerde Europese eengemaakte markt blijven de EU-burgers toegang houden tot veilige en kwalitatief hoogwaardige voedingsmiddelen. In het kader van het nieuwe programma zullen de veilige productie van voedingsmiddelen, het voorkomen en uitroeien van dierziekten en voor planten schadelijke organismen, en de verbetering van het dierenwelzijn in de EU financieel worden ondersteund. Bovendien zal de toegang tot de markt voor levensmiddelenproducenten uit de EU worden bevorderd, tot de uitvoer naar derde landen worden bijgedragen en de agrovoedingsindustrie als een leidende sector van de economie van de EU stevig worden ondersteund.
 • Doeltreffende handhaving en normen van de beste kwaliteit: Het programma zal de samenwerking tussen de lidstaten en de Commissie versterken om te waarborgen dat de EU-regels naar behoren worden uitgevoerd en gehandhaafd. Het programma zal ook Europese normalisatieorganisaties bij de ontwikkeling van actuele en toekomstbestendige normen ondersteunen.
 • Eerlijke mededinging in het digitale tijdperk: Het programma zal de Commissie helpen de IT-instrumenten en deskundigheid te versterken die zij gebruikt om in de digitale economie de mededingingsregels doeltreffend te handhaven (d.w.z. op marktontwikkelingen zoals het gebruik van big data en algoritmen te reageren), alsmede de samenwerking tussen de Commissie en de autoriteiten en rechtbanken van de lidstaten te intensiveren.
 • Europese statistieken van hoge kwaliteit: In het kader van het programma zullen aan de nationale bureaus voor de statistiek middelen worden verstrekt voor de productie en de verspreiding van Europese statistieken die onmisbaar voor de besluitvorming op alle beleidsterreinen zijn.

Volgende stappen

Een snel akkoord over de langetermijnbegroting van de EU en haar sectorale voorstellen is essentieel om ervoor te zorgen dat de EU-financiering zo snel mogelijk resultaten gaat opleveren. Vertragingen zoals die zich aan het begin van de huidige begrotingsperiode 2014-2020 hebben voorgedaan, zouden afbreuk doen aan de financiële bijstand en technische ondersteuning voor kmo's, zouden maatregelen om de voedsel- en productveiligheid te waarborgen, ontregelen en de ontwikkeling van nieuwe normen verstoren.

Als nog in 2019 overeenstemming wordt bereikt over de volgende langetermijnbegroting, is het mogelijk deze naadloos te laten aansluiten op de huidige langetermijnbegroting (2014-2020). Dat draagt bij tot de voorspelbaarheid en continuïteit van de activiteiten, en daar is iedereen bij gebaat.

Achtergrond

De Commissie stelt een begroting voor van 4 miljard euro voor het programma voor de eengemaakte markt. Daarnaast zal 2 miljard euro die is toegewezen uit hoofde van het InvestEU-fonds, met name in het kader van het venster kleine en middelgrote ondernemingen, in aanzienlijke mate bijdragen aan de doelstellingen van dit programma.

Door de eengemaakte markt kunnen Europeanen overal in de Unie reizen, studeren, werken, wonen en verliefd worden. Zij kunnen kopen wat zij willen en waar zij willen, en profiteren daarbij van een groter aanbod en lagere prijzen. Voor Europese bedrijven - groot én klein - is het gemakkelijker geworden hun klantenkring uit te breiden en producten en diensten in de hele EU uit te wisselen. De eengemaakte markt is gewoonweg de beste troef van Europa om groei te genereren en het concurrentievermogen van Europese bedrijven in geglobaliseerde markten te bevorderen.

Het nieuwe programma voor de eengemaakte markt sluit aan op de visie van de Commissie voor de volgende langetermijnbegroting die op 2 mei 2018 is voorgesteld. Het is een modern, eenvoudig en flexibel programma waarin een hele reeks activiteiten die voorheen apart werden gefinancierd, in één samenhangend programma worden samengevoegd. Dit zal overlapping verminderen en de samenwerking verbeteren. Uiteindelijk zal het de continuïteit waarborgen bij de efficiënte verwezenlijking van de eengemaakte markt in de praktijk, terwijl met hetzelfde geld meer voor EU-burgers wordt bereikt.

Meer informatie

Juridische teksten en factsheets:

 • Voorstel voor een verordening
 • Samenvatting
 • Effectbeoordeling
 • Bijlage
 • Factsheet: De eengemaakte markt na 2020

Factsheet met voorbeelden van succes — 25 jaar eengemaakte markt

Gezamenlijke verklaring ter gelegenheid van de 25e verjaardag van de Europese interne markt

Meer informatie over de EU-begroting voor de toekomst vindt u hier.

IP/18/4049

 

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail