EU-begroting: Commissie stelt voor financiering Erasmus-programma te verdubbelen

Voor de volgende langetermijnbegroting van de EU (2021-2027) stelt de Europese Commissie voor om de financiering van Erasmus te verdubbelen tot 30 miljard EUR.

Het Erasmusprogramma stelt miljoenen jonge Europeanen nu reeds in staat te studeren of een opleiding te volgen in het buitenland, waarbij zij hun ervaring en kennis van Europa verbreden en hun toekomstige kansen op de arbeidsmarkt vergroten. Met een verdubbeld budget zal dit programma nog beter belangrijke politieke doelstellingen kunnen ondersteunen, zoals de totstandbrenging van een Europese onderwijsruimte tegen 2025, jongeren mondiger maken en een Europese identiteit bevorderen door middel van het jeugd-, onderwijs- en cultuurbeleid.

Jyrki Katainen, vicevoorzitter van de Commissie voor Banen, Groei, Investeringen en Concurrentievermogen, zei hierover: "We moeten Erasmus versterken. Al meer dan 30 jaar is het een van de belangrijkste programma's, want het toont iedereen waar integratie om draait. Het is de essentie zelf van een Europa zonder grenzen. Met Erasmus geven wij onze jongeren meer kansen. Daarom stelten wij voor om het budget ervan te verdubbelen. Elke euro die we investeren in Erasmus is een investering in onze toekomst — in de toekomst van een jongere, een leraar of een stagiair, en in de toekomst van Europa. Als voormalig Erasmusstudent spreek ik uit eigen ervaring."

Tibor Navracsics, commissaris voor Onderwijs, Cultuur, Jongerenzaken en Sport, zei het volgende: "Ik ben er trots op dat de Commissie heeft voorgesteld het budget voor Erasmus te verdubbelen — dit is veruit de grootste stijging van alle programma's in de EU-begroting die we hebben voorgesteld. We moeten stoutmoedig zijn. Dit programma zal ondersteuning bieden aan onze grote ambities voor het mondiger maken van jongeren, de totstandbrenging van een Europese onderwijsruimte en de versterking van onze Europese identiteit. Ik roep de lidstaten en het Europees Parlement op ons te steunen en ervoor te zorgen dat we voor onze burgers de best mogelijke toekomst tot stand kunnen brengen.”

De Commissie stelt voor om het Erasmusbudget voor de periode 2021-2027 op te trekken tot 30 miljard EUR, met 25,9 miljard EUR voor onderwijs en opleiding, 3,1 miljard EUR voor jeugd en 550 miljoen EUR voor sport.

Het voorstel van de Commissie beoogt:

  • Het aantal begunstigden te vergroten: Door een verdubbeling van het programmabudget zullen tussen 2021 en 2027 tot 12 miljoen mensen steun kunnen ontvangen — driemaal zoveel als in de huidige financieringsperiode. Tot de begunstigden behoren scholieren, studenten in het hoger onderwijs, stagiairs, leerkrachten, opleiders, jeugdwerkers en sportcoaches, alsmede leerlingen in het beroepsonderwijs en in beroepsopleidingen en personeel in het volwassenonderwijs, waaronder de deelnemers aan ErasmusPro.
  • Mensen uit alle lagen van de bevolking te bereiken: Door nieuwe formaten en gemakkelijker toegang voor kleinere en lokale organisaties zal het nieuwe programma het voor mensen uit kansarme milieus eenvoudiger maken deel te nemen.
  • Sterkere betrekkingen met de rest van de wereld: Ook de mobiliteit en samenwerking met derde landen zullen worden gestimuleerd door een combinatie van fysieke en virtuele mobiliteit.
  • Te focussen op bevordering van toekomstgerichte vakgebieden: Het versterkte programma zal meer aandacht besteden aan vakgebieden als hernieuwbare energie, klimaatverandering, milieutechnologie, kunstmatige intelligentie of design.
  • Een Europese identiteit te bevorderen door middel van een reiservaring: Het nieuwe initiatief DiscoverEU zal jongeren de kans geven om het cultureel erfgoed en de diversiteit van Europa te ontdekken.

Volgende stappen

Een snel akkoord over de langetermijnbegroting van de EU en haar sectorale voorstellen is essentieel om ervoor te zorgen dat de EU-financiering zo snel mogelijk resultaten oplevert op het terrein.

Vertragingen kunnen de tenuitvoerlegging van het eerste jaar van het Erasmusprogramma in gevaar brengen. Dat zou betekenen dat bijna 1 miljoen mensen niet naar het buitenland kunnen gaan en dat honderdduizenden door de EU gefinancierde projecten op het gebied van onderwijs, opleiding, jeugd en sport niet op tijd van start kunnen gaan.

Als nog in 2019 overeenstemming wordt bereikt over de volgende langetermijnbegroting, is het mogelijk deze naadloos te laten aansluiten op de huidige langetermijnbegroting (2014-2020). Dat draagt bij tot de voorspelbaarheid en continuïteit van de financiering, en daar is iedereen bij gebaat.

Achtergrond

Het voorstel voor het Erasmusprogramma maakt deel uit van het hoofdstuk "Investeren in mensen" van het voorstel voor de langetermijnbegroting van de EU dat de Commissie op 2 mei 2018 heeft ingediend.

Het huidige Erasmus+-programma, met een begroting van 14,7 miljard EUR, bestrijkt de periode 2014-2020. Het in 1987 gelanceerde Erasmusprogramma heeft tot nu toe meer dan 9 miljoen studenten, leerlingen, stagiairs en vrijwilligers ondersteund.

Meer informatie

Wetgevingsvoorstellen & factsheets

Website Erasmus

IP/18/3948

 

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail