EU-begroting: 181 miljoen euro ter versterking van de strijd tegen fraude die de EU-begroting schaadt

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op woensdag 30 mei 2018.

De Commissie stelt voor om in de volgende langetermijnbegroting van de EU voor de periode 2021-2027 181 miljoen euro uit te trekken voor de bestrijding door de lidstaten van fraude, corruptie en andere onregelmatigheden die de EU-begroting schaden.

Met het nieuwe fraudebestrijdingsprogramma van de EU worden doelgerichte training en de uitwisseling van informatie en beste praktijken tussen fraudebestrijdingsorganisaties in heel Europa gefinancierd. Daarnaast wordt technische apparatuur aangeschaft voor het opsporen en onderzoeken van fraude, waarmee onderzoeksactiviteiten worden ondersteund. Tevens wordt de toegang tot beveiligde informatiesystemen bevorderd.

"Het nieuwe fraudebestrijdingsprogramma van de EU levert een tastbare bijdrage aan de strijd tegen fraude en corruptie ten nadele van de EU-begroting. Het versterken van de samenwerking tussen de handhavingsinstanties in de lidstaten en het beschikbaar stellen van geavanceerde onderzoeksinstrumenten kan van doorslaggevend belang zijn voor het identificeren van fraudeurs, het tegenhouden van smokkelaars en het voorkomen van corruptie bij aanbestedingsprocedures", aldus Günther H. Oettinger, Europees commissaris voor Begroting en Personeelszaken.

De specifieke doelstellingen van het programma zijn drieledig, zoals hieronder wordt geïllustreerd:

 
graph
Bron: Europese Commissie: Rapid persberichten

Het nieuwe programma vervangt het Hercules III-programma dat de afgelopen jaren een positieve impact heeft gehad op de bestrijding van fraude op nationaal en lokaal niveau die de EU-begroting schaadt. Succesvolle projecten zijn bijvoorbeeld de financiering van digitale forensische apparatuur die in 2016 voor de Franse douane onontbeerlijk was bij de bestrijding van smokkel en de ontwijking van btw, de financiering van de opleiding van speurhonden die de Griekse douaneautoriteiten in 2016 hebben geholpen 250 miljoen illegale sigaretten in beslag te nemen en de ontwikkeling van geavanceerde IT-instrumenten die handhavingsinstanties in 2017 in heel Europa hebben gebruikt om afwijkingen in handelsstromen op te sporen en gevallen van ernstige invoerfraude op het gebied van textiel en schoeisel te ontdekken.

Met de middelen die in het nieuwe fraudebestrijdingsprogramma van de EU worden uitgetrokken, worden soortgelijke projecten gefinancierd, alsmede opleidingen en conferenties van deskundigen waardoor de informatie-uitwisseling en transnationale samenwerking wordt bevorderd. Met het programma worden verder de gezamenlijke onderzoeksactiviteiten van de douaneautoriteiten van de lidstaten ondersteund. Dergelijke gezamenlijke operaties zijn tenslotte doorslaggevend voor het ontmantelen van criminele netwerken die over de grenzen heen actief zijn. Naar verwachting levert het programma een aanzienlijke meerwaarde op doordat de nationale inspanningen voor de bestrijding van fraude en corruptie worden aangevuld en ondersteund.

Achtergrond

Bovenop de activiteiten die reeds met het Hercules III-programma werden gefinancierd, zal het nieuwe fraudebestrijdingsprogramma van de EU ondersteuning bieden voor operationele en onderzoeksactiviteiten, onder meer doordat beveiligde IT-systemen ter beschikking worden gesteld en de melding door lidstaten van onregelmatigheden en het risicobeheer op nationaal niveau worden bevorderd. Het programma zal worden beheerd en uitgevoerd door het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF).

Het voorstel van vandaag houdt verband met het nieuwe fraudebestrijdingsprogramma van de EU en maakt deel uit van het voorstel van de Commissie voor de volgende langetermijnbegroting van de EU dat de Commissie op 2 mei 2018 heeft aangenomen.

De maatregelen om de financiële belangen van de Unie te beschermen door middel van het nieuwe versterkte en gestroomlijnde financieringsprogramma maken deel uit van een bredere aanpak met hetzelfde doel. De volgende langetermijnbegroting van de EU zal worden uitgevoerd tegen de achtergrond van aanzienlijke wijzigingen van het juridische en institutionele kader voor de bescherming van de financiële belangen van de Unie.

Het voorstel van de Commissie van 23 mei 2018 tot wijziging van de "OLAF-verordening"[1] moet bijvoorbeeld zorgen voor nauwe samenwerking tussen OLAF en het onlangs opgerichte Europees Openbaar Ministerie (EOM)[2] wat betreft de opsporing van en het onderzoek naar fraude betreffende de financiële belangen van de EU op het hele grondgebied van de EU. Tot de overige maatregelen behoort de uitvoering van de richtlijn betreffende de strafrechtelijke bestrijding van fraude die de financiële belangen van de Unie schaadt (de "PIF-richtlijn")[3].

Volgende stappen

Om ervoor te zorgen dat met de middelen van de EU zo snel mogelijk concrete resultaten worden behaald, is het essentieel dat spoedig overeenstemming wordt bereikt over de algehele langetermijnbegroting van de EU en de bijbehorende sectorale voorstellen.

Als er net zoveel vertraging wordt opgelopen als aan het begin van de huidige begrotingsperiode 2014-2020, zou dat betekenen dat belangrijke onderzoeks- en forensische apparatuur niet kan worden aangeschaft en dat de handhavingsinstanties van de lidstaten op minder steun kunnen rekenen. Dat zou negatieve gevolgen voor de fraudebestrijding hebben, ten koste van de belastingbetalers in de EU.

Als nog in 2019 overeenstemming wordt bereikt over de volgende langetermijnbegroting, is het mogelijk deze naadloos te laten aansluiten op de huidige langetermijnbegroting (2014-2020). Dat draagt bij tot de voorspelbaarheid en continuïteit van de financiering, en daar is iedereen bij gebaat.

Meer informatie

[1] Verordening (EU, Euratom) nr. 883/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 11 september 2013 betreffende onderzoeken door het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1073/1999 van het Europees Parlement en de Raad en Verordening (Euratom) nr. 1074/1999 van de Raad.

[2] Verordening (EU) 2017/1939 van de Raad van 12 oktober 2017 betreffende nauwere samenwerking bij de instelling van het Europees Openbaar Ministerie.

[3] Richtlijn (EU) 2017/1371 van het Europees Parlement en de Raad van 5 juli 2017 betreffende de strafrechtelijke bestrijding van fraude die de financiële belangen van de Unie schaadt (PB L 198 van 28.7.2017, blz. 29).

IP/18/3967

 

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail