Commissie stelt 4,6 miljoen euro uit Fonds voor aanpassing aan de globalisering ter beschikking voor ex-werknemers van Caterpillar in België

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op vrijdag 23 maart 2018.

Vandaag heeft de Europese Commissie voorgesteld België 4,6 miljoen euro uit het Fonds voor aanpassing aan de globalisering (EFG) toe te kennen.

Dat geld moet dienen om bijna 2 300 voormalige werknemers van Caterpillar Solar Gosselies en van talrijke toeleveranciers van het bedrijf te helpen een nieuwe baan te vinden.

EU-Commissaris voor Werkgelegenheid, Sociale Zaken, Vaardigheden en Arbeidsmobiliteit Marianne Thyssen merkte op: "Dankzij 4,6 miljoen euro uit het Fonds voor aanpassing aan de globalisering kunnen wij de ontslagen werknemers helpen een nieuwe baan of betere kansen op werk te vinden. Toen de sluiting van Caterpillar Gosselies in 2016 werd aangekondigd, zijn we onmiddellijk in actie gekomen om de Belgische en Waalse autoriteiten te helpen de desastreuze gevolgen voor talrijke ontslagen werknemers zo veel mogelijk te beperken. Wij hebben hen advies gegeven over alle beschikbare Europese instrumenten, waaronder het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering. In moeilijke tijden moeten wij solidariteit tonen om ervoor te zorgen dat niemand aan zijn lot wordt overgelaten. "

De maatregelen die medegefinancierd worden door het Fonds voor aanpassing aan de globalisering komen ten goede aan 2 287 voormalige werknemers en 300 jongeren die geen baan hebben en geen onderwijs of opleiding volgen (NEET's). Zij krijgen actieve loopbaanbegeleiding, hulp bij het zoeken naar een baan, beroepsopleiding en steun voor het opzetten van een eigen bedrijf.

De totale geraamde kosten van het pakket maatregelen bedragen 7,7 miljoen euro, waarvan het EFG 4,6 miljoen euro voor zijn rekening zou nemen. De overige 40 % zou afkomstig zijn van de regionale begroting van Wallonië. Het voorstel wordt nu ter goedkeuring aan het Europees Parlement en de Raad van ministers van de EU voorgelegd.

Achtergrond

Na de ontslagen als gevolg van de in september 2016 aangekondigde sluiting van de fabriek van Caterpillar in Gosselies heeft België op 18 december 2017 een aanvraag ingediend voor steun uit het Fonds voor aanpassing aan de globalisering. De ontslagen waren het resultaat van grote structurele veranderingen in de wereldhandelspatronen, met name de verplaatsing van een belangrijk deel van de productiecapaciteit van de onderneming naar niet-EU-landen, wat aanleiding gaf tot de sluiting van de vestiging in Gosselies.

De Commissie heeft de Belgische autoriteiten vanaf het begin van het proces steun verleend. Onmiddellijk nadat Caterpillar de sluiting van de fabriek had aangekondigd, heeft de Commissie op initiatief van haar voorzitter, Jean-Claude Juncker, geholpen met het opzetten van een gezamenlijke taskforce waarbij ook de sociale partners betrokken waren. De taskforce werkte nauw samen met de Belgische autoriteiten om de koers te bepalen en verdere stappen voor te bereiden, waaronder de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering om de opleiding en heroriëntering van de getroffen werknemers te ondersteunen.

Caterpillar is wereldleider in de vervaardiging van machines en toebehoren voor de aanleg en de exploitatie van mijnen. Het bedrijf had erg te lijden onder de dalende vraag naar dergelijke producten in Europa, wat ertoe heeft geleid dat een aanzienlijk deel van de productiecapaciteit is verplaatst naar derde landen, voornamelijk in Azië en Latijns-Amerika.

De gedwongen ontslagen bij Caterpillar treffen voornamelijk de regio Charleroi (Wallonië), een voormalig kolen- en staalgebied waar de werkgelegenheid sterk afhankelijk is van de traditionele zware industrie.

De voormalige werknemers van Caterpillar en de NEET's in Henegouwen die in aanmerking komen om deel te nemen aan de maatregelen die door het EFG worden ondersteund, zullen gebruik kunnen maken van advies, loopbaanbegeleiding en individuele hulp bij het zoeken naar een baan. Zij kunnen ook opleiding volgen die gericht is op de ontwikkelingsprioriteiten van Charleroi ( http://www.catch-charleroi.be). Personen die hun eigen bedrijf willen oprichten, kunnen gebruikmaken van een steunregeling voor ondernemers. Die houdt starterspremies en nauwe samenwerking met de regionale autoriteiten in, gericht op de ondersteuning van zelfstandige activiteiten.

België gebruikt de middelen van het Fonds ook voor individuele dienstverlening aan NEET's om hen te helpen bij het vinden van een baan. De EFG-verordening voorziet in deze mogelijkheid voor regio's die (zoals Wallonië) in aanmerking komen voor het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief.

Het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (EFG)

Het openstellen van de handel voor de rest van de wereld houdt in het algemeen voordelen in voor groei en werkgelegenheid, maar kan ook banen kosten, met name in kwetsbare sectoren en onder laaggeschoolde werknemers. Het EFG is opgericht om die groepen te helpen zich aan te passen aan de gevolgen van de globalisering. Sinds het EFG in 2007 zijn activiteiten startte, heeft het 157 steunaanvragen ontvangen. Het ging daarbij om ongeveer 630 miljoen euro, 148 000 werknemers en 3 369 jongeren die geen werk hebben en geen onderwijs of opleiding volgen (NEET's).

Het Fonds wordt tijdens de periode 2014-2020 voortgezet als een uiting van solidariteit in de EU en de werking ervan wordt verder verbeterd. Het Fonds ondersteunt werknemers die wegens de economische crisis zijn ontslagen, alsook werknemers met een tijdelijk contract, zelfstandigen, en, bij wijze van uitzondering tot het einde van 2017, jongeren die geen baan hebben en geen onderwijs of opleiding volgen (NEET's) en die wonen in regio's die voor het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief (YEI) in aanmerking komen. Er komen maximaal evenveel NEET's als ontslagen werknemers voor ondersteuning in aanmerking.

Het voorstel voor een Europese Arbeidsautoriteit

Eerder deze maand heeft de Europese Commissie een voorstel gedaan tot oprichting van een "Europese Arbeidsautoriteit" om ervoor te zorgen dat de EU-regels op het gebied van arbeidsmobiliteit op een eerlijke, eenvoudige en doeltreffende wijze worden gehandhaafd. Een van de taken van de Autoriteit zou zijn de samenwerking tussen de belanghebbenden te bevorderen bij grensoverschrijdende verstoringen van de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld in het geval van grootschalige bedrijfsherstructureringen. De Autoriteit kan de betrokken organisaties (zoals de openbare diensten voor arbeidsvoorziening en de sociale partners) bijeenbrengen om de beste oplossing te vinden voor de betrokken werknemers en om advies te geven over relevante EU-wetgeving en de beschikbare financiële ondersteuning van de Unie.

Meer informatie

EFG-website

Video:

het Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering

Abonneer u op de gratis e-nieuwsbrief van de Europese Commissie over werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie

IP/18/2182

 

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail