Legale migratie: Commissie daagt België voor Hof van Justitie wegens niet-overnemen van gemeenschappelijke regels voor werknemers van buiten EU

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op donderdag 13 juli 2017.

.

De Europese Commissie heeft vandaag beslist België voor het Hof van Justitie van de EU te dagen, omdat het de richtlijn gecombineerde vergunning (Richtlijn 2011/98/EU) niet volledig heeft omgezet. Het doel van die richtlijn is legale migratie te vergemakkelijken door de procedures te vereenvoudigen en een gemeenschappelijk rechtenpakket voor werknemers van buiten de EU in te voeren. België had al niet voldaan aan de oorspronkelijke omzettingstermijn van 25 december 2013 en heeft de richtlijn momenteel nog steeds niet volledig uitgevoerd. Daarom heeft de Commissie besloten België voor het Hof van Justitie van de EU te dagen.

De richtlijn gecombineerde vergunning maakt het voor werknemers van buiten de EU mogelijk om via één procedure een werk- en verblijfsvergunning te krijgen. Zij hoeven dus geen afzonderlijke aanvragen in te dienen. De richtlijn heeft ook als doel een duidelijk pakket van regels vast te stellen voor derdelanders die legaal in de EU werken, zodat zij wat betreft arbeidsvoorwaarden, pensioen, sociale zekerheid en toegang tot openbare diensten dezelfde rechten hebben, vergelijkbaar met die van EU-burgers. De richtlijn gecombineerde vergunning is een aanvulling op andere EU-wetgeving op het gebied van legale migratie, zoals de blauwekaartrichtlijn, de richtlijn migrerende werknemers binnen ondernemingen en de richtlijn seizoenarbeiders. Met de richtlijn worden de toelatingsvoorwaarden voor arbeidsimmigranten niet geharmoniseerd. De lidstaten blijven die voorwaarden dus zelf vaststellen.

De lidstaten moesten de richtlijn uiterlijk op 25 december 2013 volledig omzetten. België had op die datum de nieuwe regels maar voor een deel ingevoerd. Daarom stuurde de Commissie België in maart 2014 een ingebrekestelling, in april 2015 gevolgd door een met redenen omkleed advies. De Commissie heeft België in november 2015 voor het Hof van Justitie van de EU gedaagd. De procedure werd in april 2016 opgeschort omdat de Belgische autoriteiten nieuwe informatie hadden aangedragen. België heeft de Commissie echter nog steeds geen volledige omzetting in Belgisch recht gemeld. De Commissie heeft daarom besloten de zaak opnieuw naar het Hof van Justitie te verwijzen.

De Commissie heeft voorgesteld om België een dwangsom van 70 828,80 EUR per dag op te leggen. Bij de vaststelling van dat bedrag is rekening gehouden met de ernst en de duur van de inbreuk, en met het afschrikkend effect in het licht van de draagkracht van de lidstaat.

Volgende stappen

Blijft de omzetting onvolledig en bevestigt het Hof het standpunt van de Commissie, dan moet de dwangsom worden betaald vanaf de datum van de uitspraak, of een door het Hof vastgestelde latere datum, tot de omzetting is voltooid. Over het uiteindelijke bedrag van de dwangsom beslist het Hof, maar het bedrag mag niet hoger zijn dan wat de Commissie heeft voorgesteld.

Achtergrond

De Commissie heeft de vorderingen die de lidstaten maken met de omzetting van de richtlijn gecombineerde vergunning (Richtlijn 2011/98/EU) in nationaal recht nauwlettend in het oog gehouden. Veertien lidstaten hebben van de Commissie een ingebrekestelling wegens onvolledige omzetting gekregen. In dertien gevallen zijn de inbreukprocedures afgesloten, behalve voor België, dat dus als enige lidstaat de richtlijn nog niet volledig heeft omgezet.

Krachtens het Verdrag van Lissabon, dat op 1 december 2009 in werking is getreden, kan de Commissie het Hof verzoeken financiële sancties op te leggen aan lidstaten die EU-wetgeving niet op tijd in nationaal recht hebben omgezet. De dagelijkse dwangsom wordt berekend op basis van een formule, waarbij de volgende elementen worden vermenigvuldigd:

  • de ernst van de inbreuk;
  • de duur van de inbreuk;
  • een factor „n” (die per lidstaat verschilt en rekening houdt met hun bbp);
  • een vast bedrag, dat momenteel is vastgesteld op 680 EUR per dag.

Meer informatie

Algemene informatie over inbreukprocedures op het gebied van migratie en binnenlandse zaken.

De belangrijkste besluiten van het inbreukenpakket van juli 2017: volledig overzicht in MEMO/17/1935.

Het inbreukenpakket van juli 2017 (alleen schriftelijke aanmaningen): volledig overzicht in MEMO/17/1936.

Algemene informatie over inbreukprocedures: MEMO/12/12

IP/17/1953

 

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail