Het Europees Sociaal Fonds bestaat zestig jaar: zes decennia lang investeren in mensen

In 2017 viert het Europees Sociaal Fonds (ESF), Europa's oudste en belangrijkste instrument om in mensen te investeren, zijn 60-jarig bestaan.

Vandaag de dag is het een belangrijke motor voor het creëren van banen: het bevordert beter onderwijs, modernere overheidsdiensten en sociale inclusie en is daarmee een belangrijk instrument om eerlijke kansen voor alle burgers te garanderen.

Commissaris voor Werkgelegenheid, Sociale Zaken, Vaardigheden en Arbeidsmobiliteit Marianne Thyssen zei hierover het volgende: "Het 60-jarig bestaan van het Europees Sociaal Fonds is een uitstekende reden om te vieren. Zes decennia lang heeft het Europees Sociaal Fonds miljoenen werkzoekenden en werknemers geholpen en heeft het honderdduizenden ondernemingen en starters een duwtje in de rug gegeven. Door rechtstreeks in mensen te investeren, helpen we ervoor te zorgen dat niemand uit de boot valt. Tegelijkertijd stimuleren we het concurrentievermogen van Europa en zorgen we ervoor dat Europa gelijke tred houdt met de veranderende arbeidswereld. De succesverhalen van de afgelopen zestig jaar laten zien dat de Europese Unie echt een verschil maakt in de levens van Europeanen: nu, in het verleden en in de toekomst."

In de afgelopen zestig jaar hebben dankzij het Europees Sociaal Fonds miljoenen Europeanen een baan gevonden, een diploma of certificaat behaald en hun vaardigheidsniveau verbeterd. Deze resultaten zijn bereikt door middel van vele duizenden projecten overal in Europa.

Voorbeelden hiervan zijn projecten die gericht zijn op:

  • Mensen aan het werk helpen: In Spanje heeft de organisatie Caritas samengewerkt met het ESF om de arbeidskansen van meer dan één miljoen mensen te verbeteren. Het ging daarbij onder andere om coaching voor werkzoekenden, stages en het scheppen van banen door middel van sociale ondernemingen. Veel van deze initiatieven zijn gericht op groepen die bijzondere problemen ondervinden, zoals immigranten, kansarme vrouwen, minder gekwalificeerde jongeren en werklozen boven de 45.
  • De onderwijsresultaten verbeteren: Het project Diritti a Scuola heeft meer dan 200 000 kinderen in Italië bereikt en levert een positieve bijdrage aan hun scholing. In samenwerking met scholen, leerkrachten, ouders en leerlingen zijn de leerplannen en onderwijsmethoden verbeterd en kregen jongeren en hun gezinsleden individuele begeleiding. Als gevolg daarvan is het percentage vroegtijdige schoolverlaters in Apulië gedaald van 30,3 % in 2004 tot 19,5 % in 2011.
  • De sociale inclusie stimuleren: Het ontwikkelingsproject Academie voor de ontwikkeling van de sociale economie in de Poolse regio Małopolskie heeft geleid tot een bloeiende sociale economie die veel van haar kansarmste burgers ten goede komt. Het project voorziet in juridisch en zakelijk advies en verleent financiële steun voor het opstarten van sociale ondernemingen. Tot nu toe hebben meer dan 1 700 mensen geprofiteerd van de activiteiten van het project, samen met 245 organisaties uit de sociale economie en 126 plaatselijke partners.

Maar dat is nog niet alles. Ook in de periode 2014-2020 profiteren miljoenen mensen van het fonds dankzij investeringen uit de EU-begroting van 86,4 miljard euro. In deze programmeringsperiode concentreert het ESF zich op een beperkt aantal prioriteiten om maximaal effect te sorteren, met de nadruk op de jeugdwerkloosheid en sociale inclusie. Het online open gegevensplatform dat toegang geeft tot gegevens over de verwezenlijkingen van de Europese structuur- en investeringsfondsen in de periode 2014-2020, laat zien dat de ESF-projecten zeer goede vorderingen maken: meer dan 30 % van de projecten is al geselecteerd voor financiering. De projecten van het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief hebben een uitvoeringsgraad van maar liefst 60 %.

Vanaf morgen worden de verwezenlijkingen van het fonds gevierd en worden debatten gehouden over de toekomst van de financiering van menselijk kapitaal in Europa met de conferentie "Het Europees Sociaal Fonds:verleden, heden en toekomst ", georganiseerd door het Maltese voorzitterschap van de EU, in de aanloop naar de viering van de 60e verjaardag van de Verdragen van Rome en de bijeenkomst met de sociale partners van de EU in Rome, waarbij Commissievoorzitter Juncker, vicevoorzitter Dombrovskis en commissaris Thyssen aanwezig zullen zijn. Het hele jaar door organiseren de lidstaten soortgelijke evenementen en debatten om terug te kijken op wat het ESF heeft bereikt, de balans op te maken van de resultaten van het fonds en te pleiten voor een krachtige investering in menselijk kapitaal in de toekomst. In de loop van de maand mei zullen duizenden door de EU gefinancierde projecten hun deuren openen voor het publiek in het kader van de campagne Europa in mijn regio.

Achtergrond

Het Europees Sociaal Fonds is het oudste fonds van de EU: het werd tegelijk met het Verdrag van Rome ingesteld in 1957, met de bedoeling om de arbeidskansen voor werknemers te vergroten en hun levensstandaard te verhogen. Aanvankelijk was het een vrij simpel instrument om de lidstaten te vergoeden voor de helft van de kosten van beroepsopleidingen en herinrichtingsvergoedingen voor werknemers die werden getroffen door een economische herstructurering. Vandaag de dag is het ESF steeds gerichter en strategischer geworden en is het steeds meer gericht op structurele hervormingen, die zo veel mogelijk mensen ten goede komen.

Het ESF is gebaseerd op medefinanciering, waarbij zowel de lidstaten als de Europese Commissie, en soms ook de privésector, financiële bijdragen leveren. In de huidige financieringsperiode (2014-2020) is het ESF actief in alle 28 lidstaten met een totale begroting van 124,9 miljard euro (waarvan 86,4 miljard euro uit de EU-begroting).

Het ESF is ter plaatse actief door middel van operationele programma's. Deze vertalen de algemene doelstellingen op Europees niveau - mensen aan het werk helpen, het onderwijs verbeteren, sociale inclusie en betere overheidsdiensten bevorderen - in de specifieke behoeften van een regio of de lidstaten en hun burgers. Operationele programma's zijn het resultaat van onderhandelingen tussen de nationale autoriteiten en de Commissie, maar de uitvoering wordt beheerd door de betrokken autoriteiten in elk land. Dit laat zien hoe het ESF gebaseerd is op het beginsel van gedeeld beheer: verantwoordelijkheid op het passende niveau.

Voor meer informatie

Website van het Europees Sociaal Fonds

Abonneer u op de gratis e-nieuwsbrief over werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie van de Europese Commissie

Twitter: @mariannethyssen @EU_Social #ESF #EU60

IP/17/681

 

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail