Commissie-Juncker presenteert derde jaarlijks werkprogramma: Naar een Europa dat ons beschermt, sterker maakt en verdedigt

Het werkprogramma van de Commissie voor het komende jaar staat geheel in het teken van de tien prioriteiten uit de politieke beleidslijnen: het gaat erom het hoofd te bieden aan de grootste uitdagingen waarmee Europa momenteel te maken heeft.

Op basis van het werkprogramma zullen de Commissie, het Europees Parlement en de Raad nu een gezamenlijke verklaring opstellen over gezamenlijke doelstellingen en prioriteiten voor 2017. De voorstellen moeten snel tot optreden leiden en de burger concrete resultaten bieden.

Voorzitter Jean-Claude Juncker: "We richten ons op de zaken die ertoe doen, op concrete maatregelen die de burger ten goede komen. Volgend jaar maart is het zestig jaar geleden dat de Verdragen van Rome werden ondertekend: laten we ons bij die gelegenheid achter een positieve agenda scharen. Dat is de inzet van het werkprogramma van de Commissie. In de komende weken zal ik samen met het Europees Parlement en de Raad een aantal initiatieven van groot politiek belang selecteren waaraan de komende maanden in het wetgevingsproces prioriteit moet worden geschonken. Zo kan Europa spijkers met koppen slaan."

Eerste vicevoorzitter Frans Timmermans: "We leven in een spannende tijd: we zullen samen nog harder moeten werken om de burgers van Europa te beschermen, sterker te maken en te verdedigen. Daartoe heeft deze Commissie vanaf dag één duidelijke en specifieke prioriteiten gesteld. We hebben zorgvuldig geluisterd naar het Europees Parlement, de Raad en de burgers, voor wie we het ten slotte doen. We hebben duidelijke vooruitgang geboekt, bijvoorbeeld waar het gaat om investeringen en werkgelegenheid, migratiebeheer, de aanpak van klimaatverandering en terrorismebestrijding. Maar daarmee zijn we er nog niet. Dit jaar moeten we akkoorden sluiten over de vele belangrijke voorstellen die al ter tafel liggen. Het is tijd dat we allen de daad bij het woord voegen."

Het werkprogramma voor dit jaar bevat 21 kerninitiatieven (zie de bijlage bij het persbericht) en 18 nieuwe Refit-voorstellen die de bestaande EU-wetgeving moeten verbeteren en moeten waarborgen dat onze regels geschikt zijn om het doel ervan te verwezenlijken. Om spijkers met koppen te slaan, heeft de Commissie in haar werkprogramma 34 hangende prioritaire voorstellen geselecteerd die we in de laatste twee jaar hebben gepresenteerd en die, mits snel goedgekeurd door het Parlement en de Raad, tot tastbare resultaten kunnen leiden.

Een Commissie die zich toelegt op de hoofdzaken

Vanaf het begin van haar mandaat geeft deze Commissie prioriteit aan belangrijke thema's waarbij Europees optreden een concrete verandering teweeg kan brengen. Het afgelopen jaar hebben we op belangrijke gebieden forse vooruitgang kunnen boeken door samen met het Europees Parlement en de Raad werk te maken van deze prioriteiten. Op alle tien punten hebben we resultaten geboekt. In het nieuwe werkprogramma staan concrete voorstellen voor het komende jaar. Zo wil de Commissie bijdragen aan de voorbereiding van de zestigste verjaardag van de Verdragen van Rome in maart 2017. We zullen nauw samenwerken met het Europees Parlement en de Raad om te verzekeren dat onze voorstellen vlot worden aangenomen.

We blijven werk maken van de tien prioriteiten door middel van 21 nieuwe initiatieven: 1) ter bevordering van werkgelegenheid, groei en investeringen komen we met voorstellen voor een jongereninitiatief, een actieplan voor de circulaire economie en een nieuw meerjarig financieel kader; 2) we zullen de digitale eengemaakte markt aan een tussentijdse beoordeling onderwerpen; 3) we zullen de strategie voor de energie-unie uitvoeren door werk te maken van voertuigen met geringe emissies en mobiliteit; 4) we zullen de interne markt verdiepen en billijker maken door de internemarktstrategie, de ruimtevaartstrategie voor Europa en het actieplan kapitaalmarktenunie uit te voeren en voorstellen voor een eerlijker belasting op ondernemingen te presenteren; 5) we zullen met ideeën voor de hervorming van de EU-27 en de versterking van de Economische en Monetaire Unie komen en we zullen een Europese pijler van sociale rechten voorstellen; 6) we zullen een "handel voor iedereen"-strategie uitvoeren, handelsbesprekingen met onze partners blijven voeren en onze handelsbeschermingsinstrumenten versterken; 7) we blijven een veiligheidsunie nastreven om terrorisme te bestrijden en zullen de diverse regels inzake de bescherming van persoonsgegevens en privacy op elkaar afstemmen; 8) we zullen de Europese migratieagenda uitvoeren; 9) om Europa's rol als wereldspeler te versterken, zullen we een Europees defensieactieplan presenteren, met een Europees defensiefonds, en de Commissie en de hoge vertegenwoordiger zullen een EU-strategie voor Syrië vaststellen en uitvoering geven aan de integrale EU-strategie en het strategisch partnerschap Afrika-EU; 10) we zullen de bestaande wetgeving aanpassen aan de bepalingen van het Verdrag inzake gedelegeerde en uitvoeringshandelingen, en we zullen de democratische legitimiteit van de bestaande procedures voor het vaststellen van bepaalde secondaire EU-handelingen beoordelen. Ten slotte zullen we krachtiger aansturen op handhaving van het EU-recht.

Een Commissie die verbetering hoog in het vaandel heeft

Dit jaar stellen we voor om 19 hangende wetgevingsvoorstellen in te trekken, omdat zij achterhaald zijn, en worden 16 bestaande wetgevingsinstrumenten ingetrokken, omdat zij verouderd zijn. Ook zullen we op tal van beleidsgebieden, waaronder de interne markt en milieu, krachtiger inzetten op handhaving, omdat zelfs de beste wetgeving nutteloos is als zij niet tot concrete resultaten leidt.

Veel van de kerninitiatieven die we volgend jaar zullen presenteren, vloeien voort uit de Refit-beoordelingen voor gezonde en resultaatgerichte regelgeving. Ze zullen bestaande wetgeving verbeteren en bijwerken, zodat de doelstellingen ervan ook in de toekomst doeltreffend, zonder onnodige lasten, kunnen worden verwezenlijkt. Bij het vaststellen van onze prioriteiten hebben we met name de 22 adviezen van het Refit-platform in aanmerking genomen. Dit nieuwe, onafhankelijke deskundigenpanel beoordeelt bestaande wetgeving en baseert zich op suggesties van burgers en belanghebbenden om de administratieve en financiële lasten die voortvloeien uit EU-wetgeving terug te dringen. Tegelijk met dit werkprogramma publiceren we een scorebord dat precies aangeeft welk gevolg er wordt gegeven aan de adviezen van het Refit-platform en hoe het ervoor staat met de 231 adviezen om de bestaande wetgeving te vereenvoudigen en de administratieve lasten ervan te beperken.

Achtergrond

Ieder jaar stelt de Commissie een werkprogramma op met een lijst maatregelen voor de komende twaalf maanden. Het werkprogramma maakt het publiek en de medewetgevers duidelijk met welke nieuwe voorstellen de Commissie wil komen, welke hangende voorstellen zij wil intrekken en welke EU-wetgeving zij wil herzien. De lopende werkzaamheden van de Commissie ter uitvoering van haar rol als hoedster van de Verdragen en ter handhaving van bestaande wetgeving en de gebruikelijke initiatieven die de Commissie ieder jaar goedkeurt, vallen niet onder het werkprogramma.

De Commissie heeft voor het opstellen van het werkprogramma voor 2017 overleg gepleegd met het Europees Parlement en de Raad, in het kader van het interinstitutioneel akkoord over beter wetgeven en op basis van de intentieverklaring die voorzitter Juncker en eerste vicevoorzitter Timmermans op 14 september, na de State of the Union-rede van de voorzitter, hebben verzonden.

Meer informatie

Vragen en antwoorden over het werkprogramma van de Commissie voor 2017:

Mededeling over het werkprogramma van de Commissie voor 2017:

Bijlage 1 - Belangrijke initiatieven:

Bijlage 2 - Nieuwe Refit-maatregelen:

Bijlage 3 - Prioriteiten voor de medewetgevers:

Bijlage 4 - Lijst van voorgenomen intrekkingen of wijzigingen:

Bijlage 5 - Lijst van intrekkingen van bestaande wetgeving:

Refit-scorebord

Refit-scorebord - samenvatting

Politieke beleidslijnen van voorzitter Juncker

State of the Union-rede, intentieverklaring en voortgang inzake de 10 prioriteiten

Verklaring van Bratislava

Interinstitutioneel akkoord over beter wetgeven

IP/16/3500

 

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


1.

Relevante EU dossiers