NAIADES II (NAIADES II)

Dit actieprogramma voor de binnenscheepvaart is de opvolger van NAIADES (2006-2013) en van start gegaan op 1 januari 2014. Doel van het programma is versterking van de binnenvaartsector in Europa. De Nederlandse Europarlementariër Corien Wortmann-Kool (CDA) was rapporteur voor het programma. Zij werd opgevolgd door de Roemeense Marian-Jean Marinescu.

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

In vogelvlucht

Voor NAIADES II zijn de volgende doelen gedefinieerd:

 • 1. 
  Verbetering van de kwaliteit van de infrastructuur de integratie van de binnenvaart in de logistieke keten.

  Het gaat hier zowel om het verbeteren van de infrastructuur van de binnenvaart zelf (via de Financieringsfaciliteit voor Europese Verbindingen) als het laten aansluiten van de binnenvaart op het wegtransport en andere vormen van vervoer (via Ten-T)

 • 2. 
  Ondersteuning van de marktwerking en van de herstructurering van de sector

  In de jaren voor de lancering van NAIADES II is de werkgelegenheid in de binnenvaart naar schatting met 10 procent gedaald, terwijl de gemiddelde leeftijd van werknemers in de sector boven de 50 jaar ligt. De Europese Commissie bezint zich samen met de lidstaten en de sector op geschikte maatregelen.

 • 3. 
  Vergroening van de sector door terugdringing van de uitstoot en stimulering van innovatie

  De binnenvaartsector is energie-efficiënt, veilig en heeft nauwelijks te kampen met files of geluidsoverlast. Op het gebied van duurzame brandstoffen valt echter nog een hoop te verbeteren.

 • 4. 
  Een nieuwe governance-aanpak

  Overlapping van regelgeving en bevoegdheden moet worden aangepakt door meer samenwerking met internationale instanties.

NAIADES II heeft geen eigen budget, maar zal worden gefinancierd door de Connecting Europe Facility (infrastructurele maatregelen) en Horizon 2020 (onderzoek, ontwikkeling en innovatie). Beide financieringsinstrumenten kunnen ook worden ingezet voor beleidsondersteuning en vlootvergroening.

2.

Subsidie aanvragen

In de Subsidiewijzer voor de Europese Binnenvaart is actuele informatie te vinden over nationale en regionale subsidieprogramma's in het kader van NAIADES.