Regeerakkoord 1998

Het regeerakkoord van het kabinet-Kok II is een lijvig document (113 pagina's, inclusief bijlages), waarin gedetailleerd de beleidsplannen worden uitgelegd. Van alle drie de coalitiepartners, PvdA, VVD en D66, is de invloed te herkennen, zonder dat er één partij duidelijk uitspringt. Het kabinet streefde in haar regeerakkoord tevens naar een samenleving gebaseerd op vrijheid en verantwoordelijkheid.

Daarvoor moet de economie meer concurrerend worden, zonder enig verlies van kwaliteit. Ook zoekt dit kabinet nadrukkelijk naar een balans tussen economie en ecologie. De allerzwaksten in de samenleving, geconcentreerd in achterstandswijken in de grote steden, moeten in staat worden gesteld een inhaalslag te maken en actief deel te kunnen nemen aan de maatschappij. Naast de economische programmapunten, wilde het kabinet-Kok II nog het belastingstelsel en het openbaar bestuur hervormen.

Letterlijke tekst (PDF)


Meer over