Gezondheid voor groei

Met dank overgenomen van EU monitor.

Dit derde actieprogramma volksgezondheid (Engelse titel: 'Health for Growth') heeft als doel de burger te helpen langer gezond te blijven en de zorgstelsels binnen de EU-lidstaten beter af te stemmen op de economische en demografische ontwikkelingen. Het programma loopt van 2014 tot en met 2020 en sluit aan op de Europa 2020-strategie.

Het budget voor deze periode is 449 miljoen euro.

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

In vogelvlucht

De Europese Unie houdt zich normaal gesproken niet bezig met gezondheidszorg, maar soms is actie op Europees niveau effectiever. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een uitbraak van epidemieën, regelgeving met betrekking tot chemicaliën, het voorkomen van verwondingen bij ongelukken op het werk, etcetera.

De EU onderneemt actie door:

  • het formuleren van Europa-brede regelgeving
  • het stimuleren van samenwerking tussen nationale overheden
  • het bevorderen van goede praktijkvoorbeelden en uitwisseling van data van ziektes en medicijnen
  • het stimuleren van een gezonde leefstijl

Op 9 november 2011 is het derde actieprogramma als voorstel door de Europese Commissie aangenomen. In juni en december 2012 heeft de Raad van de Europese Unie zich erover gebogen. In november 2013 is overeenstemming bereikt over het Europese gezondheidsprogramma. Het Europees Parlement heeft op 26 februari 2014 ingestemd met het programma; op 11 maart 2014 hebben de Raad en het Parlement het voorstel officieel ondertekend. De verordening is op 21 maart 2014 gepubliceerd.

Het budget uit het Commissievoorstel, 446 miljoen euro, is uiteindelijk bijgesteld naar 449 miljoen euro.

Het programma heeft vier doelstellingen:

Doelstelling 1: bijdragen aan innoverende en duurzame gezondheidszorgstelsels

Via innovatie moeten de kosten in de gezondheidszorg worden teruggedrongen en tegelijkertijd moet de kwaliteit van de zorg worden verbeterd. De vergrijzing van de samenleving brengt een aanzienlijke kostenstijging in de zorg met zich mee; 48 procent van het budget van het programma is dan ook gereserveerd voor deze doelstelling.

Doelstelling 2: het vergroten van toegang tot een betere en veiligere gezondheidszorg voor EU-burgers

Burgers moeten betere toegang krijgen tot medische deskundigheid en informatie over specifieke aandoeningen, ook buiten de nationale grenzen. Er moeten gezamenlijke oplossingen en richtsnoeren komen om de kwaliteit van de gezondheidszorg en de veiligheid van patiënten te verbeteren.

Doelstelling 3: preventie van ziekten en bevorderen van goede gezondheid

Optimale werkwijzen moeten leiden tot kosteneffectieve preventiemaatregelen voor de bestrijding van belangrijke risicofactoren als roken, alcoholmisbruik en obesitas, maar ook ziekten als hiv/aids.

Doelstelling 4: burgers beschermen tegen grensoverschrijdende gezondheidsbedreigingen

Gemeenschappelijke benaderingen moeten worden ontwikkeld om beter voorbereid te zijn op noodsituaties op het gebied van de gezondheid.

2.

Subsidie aanvragen

Alle lidstaten van de EU kunnen participeren in het programma. Ook EVA- en EER-landen als Noorwegen, IJsland en Liechtenstein mogen deelnemen en derde landen waaronder de nabuurpartnerlanden, de kandidaat-lidstaten en een aantal landen op de Westelijke Balkan.

Oproepen voor projectvoorstellen worden gepubliceerd op de website van het Uitvoerend Agentschap voor Consumenten, Gezondheid en Voedsel (Chafea).