Geen straf voor stemfraude

woensdag 11 april 2012, 15:07

DEN HAAG (PDC) - Een Eindhovenaar die op 2 maart 2011 bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten willens en wetens tweemaal heeft gestemd, heeft hiervoor geen straf opgelegd gekregen van de rechter. Doordat zijn verhuizing niet was verwerkt in de gemeentelijke basisadministratie van zijn oude woonplaats beschikte hij plots over twee stempassen. Na eerst in zijn nieuwe woonplaats gestemd te hebben, bracht hij voor de camera van de lokale televisie-omroep zijn tweede stem uit.

Ondanks dat het uitbrengen van de tweede stem de uitslag ontegenzeggelijk heeft beïnvloedt - zij het miniem - en dat de rechter oordeelde dat "hij bedrieglijk had gehandeld" kreeg de fraudeur slechts een aantekening op zijn strafblad. Want hoewel de Eindhovenaar "met de beste intenties en in het belang van de democratie handelde" had dit hem niettemin een fikse boete en straf kunnen opleveren getuige ten eerste, de Kieswet Artikel Z3:

"Degene die stembiljetten, stempassen, kiezerspassen, volmachtbewijzen of briefstembewijzen voorhanden heeft met het oogmerk deze wederrechtelijk te gebruiken of door anderen te doen gebruiken, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie."

En ten tweede, Wetboek van Strafrecht Artikel 129:

"Hij die bij gelegenheid van een krachtens wettelijk voorschrift uitgeschreven verkiezing, opzettelijk een plaats gehad hebbende stemming verijdelt of enige bedriegelijke handeling pleegt, waardoor aan de stemming een andere uitslag word gegeven dan door de wettig uitgebrachte stemmen zou zijn verkregen, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar en zes maanden of geldboete van de vierde categorie."

Bron: ANP