Europese Commissie wil 2,5 miljard euro ter beschikking stellen voor stimulering concurrentievermogen kleine en middelgrote ondernemingen

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op woensdag 30 november 2011.

Brussel, 30 november 2011 - Een betere toegang tot financiering en de aanmoediging van de ondernemersgeest, inclusief de oprichting van nieuwe ondernemingen, vormen de kern van het nieuwe financiële steunprogramma dat de Europese Commissie vandaag in Brussel heeft voorgesteld. Met een budget van 2,5 miljard EUR voor de periode 2014-2020 is het Programma voor het concurrentievermogen van bedrijven en kmo's (COSME) een financieringsinstrument dat in grote lijnen de acties van het huidige Programma voor concurrentievermogen en innovatie (CIP) voortzet. Het nieuwe programma is met name gericht op: 1) ondernemers, met name kmo's (kleine en middelgrote ondernemingen), die gemakkelijker toegang zullen krijgen tot financiering voor hun bedrijf, 2) burgers die zich als zelfstandige willen vestigen en die moeilijkheden ondervinden bij het oprichten of uitbouwen van hun zaak, 3) de autoriteiten van de lidstaten, die beter zullen worden bijgestaan in hun inspanningen om doeltreffende beleidshervormingen uit te werken en door te voeren.

Antonio Tajani , vicevoorzitter van de Europese Commissie en commissaris voor Industrie en ondernemerschap, zei: "Vergemakkelijking van de toegang van kmo's tot financiering, de markten en het beleid inzake ondernemerschap is van groot belang om de crisis het hoofd te bieden. Dit programma zal helpen om het groeipotentieel van de ondernemingen te ontsluiten doordat het de nadruk legt op het stimuleren van de echte industrie. Wij zullen het concurrentievermogen van de ondernemingen vergroten en nieuwe banen creëren, en uiteindelijk het groeipotentieel van de economie van de EU versterken."

Zie het huidige CIP programma en de toegang tot financiering op grond van het huidige CIP-programma.

Context

Het Programma voor het concurrentievermogen van bedrijven en kmo's zal de nadruk leggen op financiële instrumenten en steun verlenen voor de internationalisering van ondernemingen. Het zal in vergelijking met het vorige programma eenvoudiger zijn, zodat kleine ondernemingen er gemakkelijker gebruik van kunnen maken. De algemene doelstellingen van het programma zijn:

  • verbetering van de toegang van kmo's tot financiering in de vorm van eigen vermogen en schuld: In de eerste plaats zal een eigenvermogenfaciliteit voor groei-investeringen kmo's via financiële intermediairs commercieel gerichte, terug te betalen aandelenfinanciering verstrekken, hoofdzakelijk in de vorm van durfkapitaal. In de tweede plaats zal een leenfaciliteit kmo's rechtstreekse of andere risicodelingsmechanismen met financiële intermediairs verstrekken om leningen te dekken;
  • verbetering van de toegang tot markten in de Unie en in de rest van de wereld: via het Enterprise Europe Network zal groeigerichte bedrijfsondersteunende dienstverlening worden verstrekt om de expansie van bedrijven in de eengemaakte markt te vergemakkelijken. Dit programma zal kmo's ook buiten de Unie ondersteunen. Er zal ook steun worden verleend voor internationale industriële samenwerking, vooral om de verschillen op het gebied van het regelgevings- en ondernemingsklimaat tussen de EU en haar belangrijkste handelspartners te verkleinen.
  • bevordering van ondernemerschap: de activiteiten zullen onder meer bestaan in de ontwikkeling van ondernemersvaardigheden en -attitudes, in het bijzonder bij nieuwe ondernemers, jongeren en vrouwen.

Het programma zal naar verwachting 39 000 bedrijven per jaar steunen, waardoor deze 29 500 banen zullen kunnen behouden of scheppen en zo'n 900 nieuwe producten, diensten of processen op de markt zullen kunnen brengen. Ondernemers zullen gemakkelijker kredieten kunnen krijgen, vooral voor grensoverschrijdende activiteiten, doordat er naar verwachting 3,5 miljard EUR aan extra leningen en investeringen voor Europese bedrijven beschikbaar komt. De kredieten voor de uitvoering van het programma bedragen 2,5 miljard EUR, waarvan 1,4 miljard EUR wordt toegewezen aan financiële instrumenten. De rest wordt gebruikt voor de financiering van het Enterprise Europe Network, internationale industriële samenwerking en onderwijs in ondernemerschap.

Voor nadere informatie:

MEMO/11/852

IP/11/1475 en MEMO/11/848 Horizon 2020

IP/11/1479 en MEMO/11/851 Europees instituut voor innovatie en technologie (EIT)

 

Contact:

Carlo Corazza +32 22951752