Regering stuurt 'artikel 100' brief over poilitietrainingsmissie Afghanistan

maandag 10 januari 2011, 9:17

DEN HAAG (PDC) - De regering heeft besloten 545 man naar Afghanistan te sturen om de Afghaanse politie op te leiden en te trainen. Het doel van deze missie is het functioneren van de Afghaanse rechtsstaat te verbeteren. De missie heeft een opleidings- en trainingskarakter en zal niet worden ingezet voor offensieve militaire activiteiten.

Dit staat in een brief die de regering naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Met deze brief voldoet de regering aan het vereiste van artikel 100 van de Grondwet waarin staat dat de regering vooraf inlichtingen verstrekt aan de Staten-Generaal over de inzet of het ter beschikking stellen van de krijgsmacht ter handhaving of bevordering van de internationale rechtsorde.

De Staten-Generaal hoeven niet in te stemmen met het besluit. In december 2009 oordeelde de Tweede Kamer nog dat een instemmingsrecht niet nodig was omdat het ondenkbaar zou zijn dat een kabinet militairen op een buitenlandse missie zou sturen zonder dat daarvoor brede politieke steun zou bestaan. Overigens is het met deze missie de vraag of het besluit van het kabinet op brede steun van de Tweede Kamer kan rekenen.

bron kabinetsbesluit: www.rijksoverheid.nl