Nieuwe inspanningen nodig voor deelname vrouwen aan vrede en veiligheid

De conferentie op hoog niveau van de Europese Unie vraagt om nieuwe inspanningen ter uitvoering van Resolutie 1325 van de VN-Veiligheidsraad over de deelname van vrouwen aan vrede en veiligheid

In aanwezigheid van H.K.H. prinses Astrid van België zijn Catherine Ashton, hoge vertegen­woordiger voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid/vice-voorzitter van de Europese Commissie, en Steven Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken van België, vandaag in het Egmontpaleis in Brussel opgetreden als gastvrouw en gastheer voor een conferentie op hoog niveau ter gelegenheid van de tiende verjaardag van Resolutie 1325 van de VN-Veiligheidsraad over de deelname van vrouwen aan vrede en veiligheid, waarbij zij hebben aangedrongen op een volledige en snelle uitvoering ervan.

Catherine Ashton zei het volgende: "In Resolutie 1325 van de VN-Veiligheidsraad werd benadrukt dat het belangrijk is dat vrouwen gelijk worden behandeld met mannen en volledig betrokken worden, wat de inspanningen voor de handhaving en bevordering van vrede en veiligheid betreft. Tien jaar later is dit voornemen echter nog niet ten uitvoer gelegd." De hoge vertegenwoordiger/vice-voorzitter prees de tot nog toe gedane inspanningen en verwees naar de aanneming in 2008 van Resolutie 1820 van de VN-Veiligheidsraad over de strijd tegen seksueel geweld, maar zei dat ze graag meer vooruitgang zou zien. Vrouwen zijn nog steeds het mikpunt van geweld in gewapende conflicten in de wereld en zijn nog steeds zwaar ondervertegenwoordigd bij formele vredes­besprekingen en inspanningen om de vrede te handhaven. HV/vice-voorzitter Ashton stelde een doortastend optreden in het vooruitzicht, in het bijzonder binnen de Europese Dienst voor Extern Optreden, en beschreef de alomvattende aanpak die de Europese Unie volgt voor het uitvoeren van de resoluties 1325 en 1820 over vrouwen, vrede en veiligheid, waarin gendergelijkheid en vrouwen­rechten centraal staan in de crisisbeheersingsmissies en ontwikkelingssamenwerking van de EU.

Steven Vanackere zei, namens het Belgische voorzitterschap, het volgende: "Vrouwen worden in onevenredige mate getroffen door conflictsituaties, zoals blijkt uit het lijden dat door seksueel geweld wordt veroorzaakt." Hij sprak de wens uit dat er betere rechtsmiddelen en maatregelen komen ter bescherming van vrouwen. "Evenals andere landen, waaronder acht lidstaten van de EU, heeft België een nationaal actieplan aangenomen om in het kader van de nationale wetgeving uitvoering te geven aan de VN-resoluties. Dit is een blijk van de inzet van ons land, maar ook van onze specifieke verantwoordelijkheid op dit gebied", verklaarde minister Vanackere.

De conferentie, met als belangrijke sprekers Rachel Mayanja, speciale VN-adviseur inzake genderkwesties en de verbetering van de positie van vrouwen, en Margot Wallstrom, speciale vertegenwoordiger bij de secretaris-generaal van de VN voor seksueel geweld in gewapende conflicten, en andere prominenten, zoals Alain Leroy, hoofd van de VN-afdeling voor vredes­handhavingsoperaties en Shirin Ebadi, die in 2003 de Nobelprijs voor de vrede kreeg, riep in het bijzonder op tot meer aansprakelijkheid en tot toezicht op de naleving van vrouwenrechten in gewapende conflicten, met name door de VN-Veiligheidsraad. De conferentie benadrukte dat de deelname van vrouwen aan internationale vredes- en veiligheidsoperaties moet worden gestimuleerd en eiste dat er een eind wordt gemaakt aan de straffeloosheid voor geweld tegen vrouwen in gewapende conflicten.