Artikel 345:

344
Artikel 345
346

De Verdragen laten de regeling van het eigendomsrecht in de lidstaten onverlet.