Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv)

Logo Raad voor de financiële verhoudingen

Deze adviesraad van de regering en het parlement heeft de wettelijke taak om gevraagd en ongevraagd adviezen te geven over hoe de financiële middelen van het Rijk het beste kunnen worden verdeeld over gemeenten en provincies. De adviezen hebben betrekking op het gemeente- en provinciefonds, het belastinginstrumentarium en op specifieke uitkeringen. Het doel hierbij is een evenwichtige verdeling die bijdraagt aan de doelmatigheid van de overheid als geheel. De Rfv bestaat sinds 1997.

De Raad bestaat uit maximaal negen onafhankelijke deskundigen op het terrein van het openbaar bestuur, politiek en overheidsfinanciën. Zij zijn geselecteerd op basis van hun deskundigheid en hun maatschappelijke ervaring. De leden van de Raad worden bij Koninklijk Besluit benoemd. De Raad wordt in zijn taken ondersteund door het secretariaat van de Raad voor het openbaar bestuur.