Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv)

Logo Raad voor de financiële verhoudingen

Deze adviesraad van de regering en het parlement had de wettelijke taak om gevraagd en ongevraagd adviezen te geven over hoe de financiële middelen van het Rijk het beste kunnen worden verdeeld over gemeenten en provincies. De adviezen hadden betrekking op het gemeente- en provinciefonds, het belastinginstrumentarium en op specifieke uitkeringen. Het doel hierbij was een evenwichtige verdeling die bijdroeg aan de doelmatigheid van de overheid als geheel. De Rfv bestond sinds 1997. Per 1 juli 2017 ging de Raad op in de Raad voor het openbaar bestuur.

De Raad bestond uit maximaal negen onafhankelijke deskundigen op het terrein van het openbaar bestuur, politiek en overheidsfinanciën. Zij werden geselecteerd op basis van hun deskundigheid en hun maatschappelijke ervaring. De Raad werd in zijn taken ondersteund door het secretariaat van de Raad voor het openbaar bestuur.