Timmerman-Buck: samenwerking Kamers nodig bij Europees beleid

woensdag 17 juni 2009

Eerste Kamervoorzitter Yvonne Timmerman-Buck wil dat Eerste en Tweede Kamer hun werkzaamheden op het gebied van de Europese regelgeving goed gaan afstemmen. Zij schrijft dit in een brief aan Gerdi Verbeet, voorzitter van de Tweede Kamer. Er zou hierover op korte termijn overleg moeten plaatsvinden.

Volgens de Senaatsvoorzitter kan goede samenwerking ervoor zorgen dat tijdiger en doelmatiger invloed door het Nederlandse parlement wordt uitgeoefend op de Europese regelgeving. Als het Verdrag van Lissabon tot stand komen, hebben beide Kamers op dat vlak bevoegdheden en verantwoordelijkheden.

Mevrouw Timmerman vraagt haar collega Verbeet tot werkafspraken te komen, bijvoorbeeld door de Kamers onderwerpen te laten selecteren om zo prioriteiten bij de behandeling te kunnen aanbrengen. Verder moet onderlinge informatie-uitwisseling worden verbeterd en moet bij het beoordelen van de noodzaak van Europese regelgeving (subsidiariteitstoets) zoveel mogelijk naar een gezamenlijk oordeel worden gestreefd.

bron: www.eerstekamer.nl, kamerstuk EK 30.953, G