Lidstaten moeten wetgeving tbv controles van jaarrekeningen snel ten uitvoer leggen

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op dinsdag 10 maart 2009, 14:57.

Het Europees Parlement is ontevreden over de tenuitvoerlegging door de lidstaten van de richtlijn betreffende de wettelijke controles van jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen. In een verslag dat vandaag werd aangenomen betreuren Europarlementsleden het dat slechts 12 lidstaten de richtlijn volledig in nationale wetgeving hebben omgezet. Ze roepen de Europese Commissie op om te zorgen voor onmiddellijke omzetting en naleving.

De richtlijn betreffende de wettelijke controles van jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen was aangenomen in reactie op de crisis die volgde op de ondergang van Enron. De huidige financiële crisis onderstreept het belang van kwalitatief hoogstaande boekhoudings- en auditpraktijken, vinden Europarlementsleden.

De doelstelling van de richtlijn is:

  • de kwaliteit van controles van jaarrekeningen in de gehele EU optimaliseren en zo het vertrouwen in de verslaglegging verbeteren ten gunste van de situatie op de financiële markten.  
  • gelijke concurrentievoorwaarden voor de auditsector tot stand brengen binnen de interne markt.

De richtlijn moest ten laatste vóór 29 juni 2008 in nationale wetgeving worden omgezet. In het vandaag aangenomen verslag heeft rapporteur Bert Doorn (EVP-ED, NL) de tenuitvoerlegging van de richtlijn in de lidstaten geëvalueerd en aangegeven welke bepalingen nog moeten worden omgezet.  

Het Parlement stelt bijvoorbeeld vast dat enkele lidstaten de verplichting om auditors binnen maximaal zeven jaar te laten rouleren ten uitvoer hebben gelegd door middel van een zeer korte roulatieperiode van twee of drie jaar. Het betwijfelt of zulke korte roulatieperioden de kwaliteit en de continuïteit van de wettelijke controles van organisaties van openbaar belang ten goede komen en wijst erop dat ze een nadelige invloed kunnen hebben op het inzicht van auditors en auditkantoren in de gecontroleerde organisatie.

Europarlementsleden roepen de Commissie daarom op, in overleg met de lidstaten te streven naar eenduidigheid inzake de beleidsprioriteiten op de lange termijn die de EU zich in dit kader stelt, en de wijze waarop die het best kunnen worden gerealiseerd. Ze dringen er bij de Commissie op aan om in nauwe samenwerking met de lidstaten structuren voor nationale kwaliteitsborging te bevorderen, die een onafhankelijke en externe kwaliteitsborging van auditkantoren garanderen.

Procedure: Initiatief / Debat: 9 maart 2009 / Stemming: 10 maart 2009 / Verslag aangenomen (645-11-18)