Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Deze organisatie is de toezichthouder op alle zorgmarkten in Nederland. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) houdt toezicht op zowel de zorgaanbieders als verzekeraars, op zowel curatieve markten als op het gebied van langdurige zorg. 

De Nza richt zich onder meer op de goede uitvoering van verzekeringswetten door de zorgverzekeraars en de beheersing van de kosten door de zorgaanbieders. 

Hierbij heeft de NZa drie rollen: als marktmeester zorgt de NZa voor de juiste ordening van de zorgmarkten, als toezichthouder grijpt ze in als de belangen van de consumenten in het gedrang komen en tenslotte is ze een onafhankelijke adviseur voor publieke instanties.

De NZa bestaat sinds 1 oktober 2006 en is opgericht naar aanleiding van de komst van het nieuwe Nederlandse zorgstelsel in 2006. De NZa komt voort uit het College tarieven gezondheidszorg (CTG) en het College toezicht zorgverzekeringen (CTZ). 

Beide colleges richtten zich op de beheersing van de totale kosten (‘macrokosten’) via bekostiging van zorgverleners en het bewaken van goede uitvoering van verzekeringswetten in de zorg. Hoewel die taken blijven bestaan, is het accent in het werk van de NZa verschoven van uitvoering naar het pro-actief vaststellen van condities voor marktwerking en de handhaving daarvan. 

De NZa is gevestigd in Utrecht en heeft een paar honderd werknemers.