Europees Fonds voor de integratie van onderdanen van derde landen (EIF)

Het doel van dit fonds was het steunen van EU-lidstaten bij het bevorderen van de integratie van inwoners die oorspronkelijk van buiten de Europese Unie komen. Het ging daarbij vooral om de integratie van net gearriveerde personen.

Het fonds beoogde ook de capaciteit van de lidstaten te vergroten voor het ontwikkelen, implementeren, monitoren en evalueren van integratiestrategieën, -beleid en -maatregelen. Daarnaast was er ook ondersteuning voor informatie-uitwisseling, best practices en samenwerking in en tussen lidstaten.

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

In vogelvlucht

De door dit fonds gesteunde activiteiten waren aanvullend op activiteiten die werden uitgevoerd in het kader van het Europees Sociaal Fonds (ESF). De activiteiten van het ESF hebben als doel de arbeidsparticipatie van immigranten te vergroten. Het fonds hield zich niet bezig met de integratie van vluchtelingen. Dat valt onder het Europees Vluchtelingenfonds.

Voorbeelden van maatregelen: interculturele training en dialoog, en activiteiten in gastlanden waarbij de nieuwe inwoners werden opgevangen, geïntroduceerd in de maatschappij en werden onderwezen in basiskennis op het gebied van taal, geschiedenis, instellingen, etc.

Voor de periode 2007-2013 was een budget beschikbaar van 825 miljoen euro. Het grootste gedeelte daarvan, 768 miljoen euro, werd onder de lidstaten verdeeld op basis van het aantal inwoners uit derde landen. Het restant, 57 miljoen euro, was voor gezamenlijke acties op Europees niveau.

2.

Na 2013

Vanaf 2014 is dit fonds opgegaan in het nieuwe Asiel- en Migratiefonds.