Europese Territoriale Samenwerking (INTERREG V) (ETS)

Met dank overgenomen van EU monitor.

In oktober 2011 heeft de Europese Commissie een nieuwe verordening geformuleerd voor de Europese Territoriale Samenwerking. Dit programma maakt deel uit van een pakket wetgevende maatregelen dat gekoppeld is aan het Cohesiebeleid 2014-2020 en zal vanaf 2014 gaan gelden. De samenwerking is een voortzetting van INTERREG IV. Voor de periode 2014-2020 is het bedrag voor INTERREG V vastgesteld op 8,9 miljard euro.

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

In vogelvlucht

De Europese Territoriale Samenwerking is één van de doelstellingen van het Cohesiebeleid 2014-2020 van de Europese Unie. Het is de bedoeling dat het beleid Samenwerking door een Europees raamwerk kan worden voortgezet en verbeterd. Hiervoor zijn drie opties mogelijk:

 • Voortzetting van het huidige beleid met ruim geformuleerde prioriteiten en geen officiële verbinding tussen samenwerking en regionale programma's
 • Een thematische verdeling van samenwerking en integratie binnen een strategisch kader.
 • Volledige integratie van territoriale samenwerking in regionale programma's.

Hierbij is de voorkeur voor thematische verdeling van samenwerking en integratie naar voren gebracht omdat Territoriale Samenwerking efficiënter kan worden aangepakt en beter aansluiting vindt met Regionale Ontwikkeling. Dit betekent dat de investeringen van de Europese Unie zich gaan richten op nieuwe projecten en per gebied nieuwe doelstellingen moeten worden opgesteld.

Daarnaast is het programma gericht op de voortzetting van het Mechanisme voor Uitwisseling van Grondstoffen met de buitengrenzen van de Unie. Hierbij spelen de verschillende Partnerschappen en Pre-Toetredingsprotocollen een grote rol. Andere punten die het programma voor Europese Territoriale Samenwerking bevat zijn:

 • Het afstellen van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling op het programma voor Europese Territoriale Samenwerking
 • Het definiëren van prioriteiten en organisatie van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en bepalen wanneer aanspraak wordt gemaakt op het fonds.
 • De implementatieregelingen vaststellen.

Het tot uitvoering brengen van deze taken wordt geregeld door de Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking (EGTS), een orgaan dat samenwerkingsinstrumenten in het leven roept.

2.

Subsidie aanvragen

Op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is meer informatie te vinden over het aanvragen van INTERREG-subsidies.

Op de verschillende programmatische INTERREG-websites is uitgebreide informatie te vinden over lopende projecten en het indienen van projectvoorstellen.

 • 1. 
  Samenwerking in grensregio's (INTERREG A)
 • 2. 
  Samenwerking tussen regio's in verschillende landen
 • 3. 
  Samenwerking interregionaal en Europabreed
 

Programma

Website

Interreg Europe

Dit programma van de Europese Unie is gericht op de verbetering van de implementatie van het regionaal beleid en de regionale ontwikkelingsprogramma's, in het bijzonder de ERDF-investeringsprogramma's in groei en banen en de Europese Territoriale Samenwerking.

ESPON

Deze organisatie heeft als missie om beleidsvorming die regionale gelijkheid stimuleert, te ondersteunen. Dit doet ESPON door middel van onderzoek waarmee zij vergelijkbare informatie verstrekt over de verschillende regio's in Europa.

INTERACT

URBACT

Dit programma van de Europese Unie loopt van 2014 tot en met 2020 en heeft als doel het ontwikkelen van stedelijke netwerken.

3.

Meer informatie