Europees Parlement bespreekt Portugees voorzitterschap en Europese top

Het Europees Parlement debatteert over de resultaten van de Europese Raad van vorige week en over het Portugese voorzitterschap van het afgelopen halfjaar.

Opening van de zitting

Hans-Gert PÖTTERING (EVP-ED, DE) opent de zitting en feliciteert de Hongaarse collega's met de ratificatie van het Verdrag van Lissabon door het Hongaarse parlement. Het Hongaarse parlement is het eerste parlement dat ratificeert en het heeft dat met een zeer grote meerderheid gedaan.

Dan zegt de voorzitter: "Vandaag ondertekenen we de EU-begroting voor 2008. Tijdens de onderhandelingen kon het EP overeenstemming bereiken over de financiering van het hele Galileo-project en het Europese Technologie-instituut uit de Europese begroting. Met betrekking tot het buitenlandse beleid is het Parlement erin geslaagd de financiering voor Palestina en het gemeenschappelijke buitenlandse en veiligheidsbeleid zeker te stellen, door de mobilisatie van het flexibiliteitsinstrument. Daarbij kon het EP ook de financiering van de andere politieke verplichtingen van de EU veiligstellen." Volgt de ondertekening van de begroting 2008.

Debat over het Portugese voorzitterschap en de Europese Raad

De voorzitter van het Parlement

Hans-Gert PÖTTERING (EVP-ED, DE) dankt de Raad en de Commissie voor de samenwerking en spreekt van een goed resultaat van het Portugese EU-Voorzitterschap. De ondertekening van het Verdrag van Lissabon was een mooi symbool.

Namens de Raad

Premier José SOCRATES heeft het gevoel dat Portugal zijn plicht vervuld heeft. Er is nu een beter Europa, beter voor zichzelf en beter voor de rest van de wereld. De drie prioriteiten van het voorzitterschap waren het verdrag, de top met Brazilië en de top met Afrika. Alle doelstellingen zijn verwezenlijkt. Het Verdrag van Lissabon is het antwoord op de institutionele crisis in Europa. De waarden van het Europese burgerschap zijn vastgelegd in het Handvest van de Grondrechten. Daarnaast is Europa besluitvaardiger geworden. En de Europese instellingen worden slagvaardiger. Het Verdrag staat het Europa toe veel beter te reageren op de uitdagingen van de moderne tijd. Het Verdrag zendt een boodschap uit naar de hele wereld, namelijk "Europa is terug."  

Waarom een top met Brazilië? Heel simpel, er was nog geen jaarlijkse top met Brazilië, terwijl er wel jaarlijkse toppen zijn met Rusland, China en India. De top met Brazilië is een verrijking van het externe beleid van de Unie.

Europa betaalt de prijs voor het niet houden van een dialoog met Afrika. De top met Afrika was een succes. Voor het eerst in de geschiedenis van de wereld is er een gezamenlijke strategie van Europa en Afrika. Vrede en veiligheid, migratie en de mensenrechten, dat zijn de onderwerpen die structuur zullen geven aan de dialoog met Afrika.

Portugal heeft wel degelijk ook werk gemaakt van de burgerlijke vrijheden. Onder Portugees voorzitterschap is het Handvest van de Grondrechten ondertekend en is een Dag tegen de Doodstraf ingesteld. De VN zijn akkoord gegaan met een moratorium op de doodstraf. Bovendien worden de Oost-Europese lidstaten op 21 december a.s opgenomen in de Schengenruimte. Socrates herinnert zich nog heel goed dat de grens tussen Spanje en Portugal werd opengesteld. Toen voelden de Portugezen zich voor het eerst leden van de Europese familie.

Op sociaal gebied is Portugal erin geslaagd de lidstaten akkoord te doen gaan met de principes van flexizekerheid. Ook is zeer veel aandacht besteed aan het migratiebeleid. Bestrijding van de illegale immigratie en samenwerking met de landen van oorsprong zijn de pijlers van dat beleid.

Voorts is onder het Portugese voorzitterschap het Galileoproject goedgekeurd. Ook de kaderrichtlijn over de strategie voor het mariene milieu is aangenomen. Het akkoord van Bali is ook onder Portugees voorzitterschap bereikt.

"De institutionele problemen zijn opgelost. Europa kan nu het hoofd bieden aan de problemen in de wereld."

De fractiewoordvoerders

Joseph DAUL (EVP-ED, FR) ziet "een Europa in marsorder." Daul feliciteert Hongarije met de ratificatie. De EVP-ED-fractie zal campagne blijven voeren voor het Verdrag van Lissabon. Vanaf januari 2009 zullen de bevoegdheden van het EP toenemen. De ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid moet gerealiseerd worden en er moet een vredesmacht naar Kosovo worden gestuurd. Alleen een sterk Europees bestuur zal de aarzelingen kunnen weghalen bij de klimaatstrijd tegen de opwarming, de conferentie van Bali is daar een voorbeeld van. Het leggen van een hypotheek op onze kleinkinderen is een misdaad. De Europese burger verwacht ook een antwoord van Europa op de prijsstijgingen van voedsel. "De lidstaten, hoe groot ze ook zijn, hebben ieder voor zich geen plaats meer in de geglobaliseerde wereld."

Martin SCHULZ (PES, DE) noemt het voorzitterschap een succes. "De roem van Portugal is vergroot." "De top van Afrika heeft Afrika de waardigheid teruggeven die het continent door de Europeanen ontnomen was." De top met Brazilië was een juiste stap, omdat wij gemeenschappelijke waarden delen met Zuid-Amerika. Schulz prijst het voorzitterschap met zijn strijd tegen de doodstraf. Er liggen echter ook nog uitdagingen in het verschiet. Schulz heeft eerder gezien dat een verdrag werd ondertekend dat er nooit is gekomen.

Er moet een mededeling van de Commissie komen over de diensten van algemeen belang. De Commissie zegt dat dat niet nodig is, maar de socialisten staan wat dat betreft aan de kant van de Raad. Het kan niet zijn dat de Commissie probeert het land-van-oorsprong-beginsel in de dienstenrichtlijn via de achterdeur weer probeert in te voeren. We moeten de burgers uitleggen dat Europa sociaal verantwoord is georganiseerd. Europa zal sociaal zijn, of het zal niet zijn.

Graham WATSON (ALDE/ADLE, UK) zegt cryptisch: "Het Portugese voorzitterschap was geen uitzondering op de regel dat de uitzondering de regel bevestigt." Het Portugese voorzitterschap heeft laten zien dat het onmogelijke toch mogelijk was. De bijeenkomst met Afrika was bijzonder, maar heeft Europa en Afrika misschien wel verder uit elkaar gedreven. En wat is er eigenlijk terechtgekomen van de agenda's van Lissabon en Göteborg en van flexicurity? Watson prijst het voorzitterschap voor zijn rol in de conferentie van Bali en ten aanzien van Kosovo. Socrates heeft zich een leider van een groot zeevarend land betoond.

Brian CROWLEY (UEN, IE) wenst het voorzitterschap geluk. Sommigen vinden dat het verdrag niet ver genoeg gaat, anderen dat het te ver gaat. Feit is, dat de bestaande verdragen niet geschikt zijn voor het Europa van de toekomst. Op Bali heeft Europa laten zien wat het vermag als het met één stem spreekt. "Veel te lang hebben te veel lidstaten en hun premiers alleen maar toegekeken en moeilijk gedaan omdat één persoon in Afrika ten onrechte de mensenrechten schendt." We moeten de landen in Afrika die succesvol zijn, helpen en de andere landen ook zover zien te krijgen.

Monica FRASSONI (GROENEN/EVA, IT) noemt het gedrag van Gordon Brown schandelijk. "We moeten ons geduld ten aanzien van zulke mensen verminderen." De Groenen waren graag verder gegaan met het verdrag in plaats van een defensieve opstelling te kiezen. De Groenen vragen zich af wat de inhoud is van het strategische partnerschap met Brazilië. "Het lijkt erop dat het belang van de Unie wordt vereenzelvigd met de belangen van onze bedrijven." We moeten het met Brazilië ook hebben over het milieu. Ook is Frassoni bezorgd over de samenwerking 'à la carte' met Afrika. "De economische partnerschapsovereenkomsten zijn geen ontwikkelingsinstrumenten, zeggen de Afrikaanse leiders terecht." Wat in Bali is bereikt is mooi, maar is moeilijk om te zetten in wetten en daden.

Volgens Francis WURTZ (EVL/NGL, FR) moet een overzicht van een voorzitterschap een moment zijn om het eigen optreden kritisch tegen het licht te houden. Er is sprake van een financiële crisis, ja zelfs van een klap in het gezicht van het Angelsaksische model. Men wil nog steeds vrije concurrentie met voorbijgaan aan arbeidsrechten. "Zal Europa alles opofferen aan de graal van de vrije concurrentie?" De doelstellingen om de CO2-uitstoot te verminderen gaan de goede kant op, maar welke concrete maatregelen komen er? Ten slotte zegt Wurtz dat de isolatie van Gaza en de bezettingen moeten worden beëindigd.

Nigel FARAGE (IND/DEM, UK) vindt het heel leuk om Pöttering de begroting voor 2008 te zien ondertekenen, maar kan zich niet aansluiten bij de gelukwensen van de andere fractieleiders. Het Verdrag van Lissabon is een constitutioneel verdrag. "We worden voor de gek gehouden. Het is een bewuste poging om de mensen van Europa de grondwet door de strot te duwen en referenda te vermijden. Er is sprake van Euronationalisme. Als hier het Europese volkslied wordt gespeeld, gaat iedereen opstaan." "Geef de mensen in Portugal een referendum. Als het verdrag echt zo goed is, kan het wel aan de burgers worden verkocht."