CULTUUR 2007

Sfeerimpressie: architectuur in Praag

Dit programma moest bijdragen aan het ontwikkelen van een gemeenschappelijke Europese culturele ruimte. Hierbij probeerde het programma de samenwerking te versterken tussen scheppende kunstenaars en andere personen en instellingen die met cultuur te maken hebben. CULTUUR 2007 liep van 2007 tot en met 2013 en had een begroting van 354 miljoen euro. Vanaf 2014 is CULTUUR 2007 opgegaan in het overkoepelende programma Creatief Europa.

De specifieke doelstellingen van het CULTUUR 2007-programma waren:

  • het stimuleren van grensoverschrijdende activiteiten van personen die in de culturele sector werkzaam zijn
  • de aanmoediging van onderlinge uitwisseling van artistieke en culturele werken en producten tussen lidstaten
  • de stimulering van de interculturele dialoog

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

In vogelvlucht

CULTUUR 2007 trachtte een aantal verbeteringen door te voeren ten opzichte van het 2000-programma. De voornaamste verbeteringen waren:

  • het verminderen van de versnippering. CULTUUR 2000 stond te veel los van de communautaire actie "ondersteuning van de organisaties van cultureel belang" en het evenement "culturele hoofdsteden van Europa"
  • het realistischer maken van de doelen ten opzichte van de middelen. Het vorige programma verloor aan effectiviteit vanwege het grote aantal doelstellingen
  • het stoppen van de harde afbakening tussen de disciplines, waardoor sommige vormen van culturele expressie buitengesloten dreigden te worden
  • het steunen van acties die reflecteren op de rol en de middelen van culturele samenwerking

CULTUUR 2007 was opgebouwd uit een drietal actiegebieden:

Ondersteuning van culturele acties

Het programma verleende steun aan Europese samenwerkingsprojecten met variabele duur en omvang, die bijdroegen aan minimaal twee van de doelstellingen van het programma. Dit gebeurde door middel van:

  • contactpunten voor culturele samenwerking; deze bracht actoren uit één of meerdere sectoren voor meerdere jaren bijeen
  • samenwerkingsacties; innovatieve acties voor kortere duur, die later via een contactpunt konden worden voortgezet
  • bijzondere acties; bewustmaking van Europeanen van de gemeenschap waar zij toe behoren, en de culturele diversiteit die daarin bestaat

Ondersteuning van organisaties

De EU ondersteunde culturele organisaties die op Europees niveau actief zijn. Ook werden acties gesteund ter bescherming van de nagedachtenis aan de slachtoffers van bijvoorbeeld oorlogen.

Ondersteuning van analysewerkzaamheden

Dit betrof de verzameling en de verspreiding van informatie op het gebied van de culturele samenwerking, zodat deze samenwerking beter werd verkend en kon worden ontwikkeld. Dit moest voornamelijk gebeuren op het gebied van mobiliteit van personen en organisaties in de culturele sector, de uitwisseling van kunstwerken en interculturele dialoog. 

2.

Subsidie aanvragen

SICA/CCP Nederland adviseert over Europese cultuursubsidies. De voorwaarden voor het aanvragen van subsidie kunnen per oproep verschillen. Bezoek de website van SICA/CCP voor meer informatie.

3.

Na 2013

Op 23 november 2011 stelde de Europese Commissie het Creative Europe-programma voor als opvolger van CULTUUR 2007, MEDIA 2007 en MEDIA Mundus. Dit nieuwe programma loopt van 2014 tot en met 2020.