Europese Territoriale Samenwerking (INTERREG IV)

Dit initiatief beoogde de ruimtelijke en regionale ontwikkeling in de Europese Unie te versnellen. INTERREG bestaat uit verschillende deelprogramma's die projecten met grens- en regio-overschrijdende samenwerking ondersteunen. Daarbij is het van belang een harmonieuze samenwerking van Europese lidstaten te bevorderen.

Voorbeeld van een project is de samenwerking tussen regio's om de mogelijkheden van windenergie op zee verder te ontwikkelen en tegenstanders van deze duurzame energiebron te overtuigen. Een ander voorbeeld is het gebruiken van grondwater uit mijnen om gebouwen te verwarmen.

Grensoverschrijdende samenwerking is nodig, omdat de aanwezigheid van landsgrenzen ertoe leidt dat grensgemeenschappen in ruimtelijk opzicht van elkaar worden afgezonderd. In het verleden zijn grensregio's in nationale beleidsplannen ook vaak verwaarloosd en als perifere regio's van het nationale grondgebied beschouwd.

De activiteiten van INTERREG worden uitgevoerd in het kader van de derde doelstelling van het regionale beleid. Financiering komt uit het structuurfonds EFRO. Tussen 2007 en 2013 investeerde de EU ruim 8,5 miljard euro in INTERREG.

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

In vogelvlucht

Tot 2007 was INTERREG een communautair initiatief. Vanaf 2007 is het regionaal beleid sterk vereenvoudigd. Hierdoor zijn de activiteiten van communautaire initiatieven ondergebracht bij operationele programma's.

INTERREG IV was onderverdeeld in de volgende drie onderdelen:

  • INTERREG A: stimulering van grensoverschrijdende samenwerking (regio's met lands- en zeegrenzen)
  • INTERREG B: stimulering van transnationale samenwerking (alle regio's)
  • INTERREG C: stimulering van interregionale samenwerking, coöperatienetwerken en uitwisseling van ervaring (hele gebied van de EU)

2.

Na 2013

In de begrotingsperiode 2014-2020 wordt INTERREG IV opgevolgd door INTERREG V. Voor deze periode is 11,7 miljard euro uit de begroting voor het cohesiebeleid bestemd voor territoriale samenwerking.