Toezicht en controle

De handhaving van sommige wetten is door de regering uitbesteed aan verzelfstandigde organisaties, waar de minister verantwoordelijk voor is. Zo ziet het Commissariaat voor de Media toe op de handhaving van de Mediawet en houdt de Inspectie SZW zich bezig met de handhaving van wetgeving op het gebied van sociale zekerheid en werkgelegenheid.

De Nationale Ombudsman en de Algemene Rekenkamer, beiden een Hoog College van Staat, nemen een bijzondere positie in omdat ze toezicht houden op de regering. Hun onafhankelijke positie ten opzichte van de regering is daardoor goed gewaarborgd.

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Samenleving

 • Nationale Ombudsman

  De Nationale ombudsman is een onafhankelijk Hoog College van Staat dat klachten van burgers over onbehoorlijk gedrag van organen en ambtenaren van de centrale overheid en politie onderzoekt. Niemand kan de ombudsman voorschrijven hoe hij zijn taak moet uitvoeren.

 • Autoriteit Consument en Markt (ACM)

  De Autoriteit Consument en Markt is een zelfstandig bestuursorgaan dat zich inzet voor een goed functionerende markt voor bedrijven en consumenten. Hiertoe let de ACM op de naleving van wetgeving op het gebied van energie, telecommunicatie, vervoer en post, alsook op het gebied van concurrentie en consumentenrecht.

 • Commissariaat voor de Media (CvdM)

  Het Commissariaat voor de Media (CvdM) ziet toe op de naleving van de Mediawet en de Wet op de vaste boekenprijs. Het doel hiervan is om de kwaliteit, onafhankelijkheid en diversiteit van de nieuwsvoorziening van de media te waarborgen.

2.

Financiën

 • Autoriteit Financiële Markten (AFM)

  Deze onafhankelijke instantie houdt toezicht op de financiële markten in Nederland en bestaat sinds 1 maart 2002. Onder het toezicht vallen de markten van sparen, beleggen, verzekeren en lenen.

 • Algemene Rekenkamer

  De Algemene Rekenkamer is een onafhankelijk Hoog College van Staat dat de rechtmatigheid en doelmatigheid van de ontvangsten en uitgaven van de Rijksoverheid controleert. Daarnaast kijkt de Algemene Rekenkamer of de overheid beleid uitvoert zoals dat was bedoeld. Ook maakt de Rekenkamer risicoanalyses.

3.

Zorg

 • Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

  De NZa is een zelfstandig bestuursorgaan, gelieerd aan het ministerie van VWS, dat toezicht houdt op alle zorgmarkten in Nederland. Hierbij let het onder andere op de beheersing van kosten en de juiste uitvoering van wetten.

4.

Sociale zaken

 • Inspectie SZW

  De Inspectie SZW houdt toezicht op verscheidene sociale wetten (bijvoorbeeld de Wet minimumloon en de Arbeidsomstandighedenwet), spoort fraude op en signaleert ontwikkelingen op het gebied van sociale zaken en werkgelegenheid.

5.

Milieu

 • Milieu

  Instanties die toezicht houden op de handhaving van de milieuwetgeving operen op drie verschillende niveaus: internationaal, nationaal en lokaal/gemeentelijk. Op internationaal niveau speelt de Europese Commissie een grote rol. Meer dan de helft van de Nederlandse wetgeving is namelijk gebaseerd op Europese regelgeving. De Europese Commissie houdt toezicht op de naleving van deze regelgeving.


Meer over