Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR)

Logo WRR Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) brengt onafhankelijke, wetenschappelijke adviezen voor toekomstig regeringsbeleid uit aan de regering. Door de openbaarheid kunnen WRR-rapporten grote politieke invloed hebben. De WRR is in 1976 officieel bij wet ingesteld.

Prof.mr. J.E.J. (Corien) Prins is vanaf 1 april 2017 voorzitter van de WRR.

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Taken en bevoegdheden

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) heeft volgens de Instellingswet WRR de volgende taken:

  • verschaffen van wetenschappelijke gefundeerde informatie ten behoeve van het regeringsbeleid over ontwikkelingen die op langere termijn de samenleving kunnen beïnvloeden. Het is de bedoeling dat de WRR tijdig wijst op tegenstrijdigheden en te verwachten knelpunten, probleemstellingen formuleert over de grote beleidsvraagstukken en beleidsalternatieven aangeeft;
  • een wetenschappelijk gefundeerd kader ontwikkelen dat de regering ten dienste staat voor het stellen van prioriteiten en het voeren van een samenhangend beleid;
  • ten aanzien van werkzaamheden op het gebied van toekomstonderzoek en planning op lange termijn, zowel binnen als buiten de overheid, voorstellen doen voor het opheffen van structurele tekortkomingen, het bevorderen van bepaalde onderzoekingen en het verbeteren van communicatie en coördinatie.

2.

Positie

Ten opzichte van andere organisaties

De WRR is een adviesorgaan van de regering, maar valt niet onder de Kaderwet Adviescolleges.

De directeuren van de planbureaus van de overheid zijn adviserend lid van de WRR. Het gaat om de directeuren van het:

Ten opzichte van de regering

De Raad brengt rapporten uit aan de regering, via de minister-president. Nadat de ministerraad kennis heeft genomen van een WRR-rapport, wordt het openbaar gemaakt. De WRR stelt zijn werkprogramma vast na overleg met de minister-president.

De WRR is onafhankelijk, maar de leden worden wel (voor vijf jaar) benoemd op voordracht van de minister-president en met goedkeuring van de ministerraad. Raadsleden zijn éénmaal herbenoembaar. De secretaris van de WRR (die leiding geeft aan het bureau dat de WRR ondersteunt) wordt benoemd op voordracht van de minister-president.

De WRR wordt bekostigd met overheidsgeld.

3.

Invloed en prestaties

De WRR brengt onafhankelijk advies uit aan de regering. Door de openbaarheid van de adviezen (waarop een kabinetsreactie wordt geformuleerd) kunnen de adviezen grote invloed hebben op het denken in het parlement en in de samenleving.

Enkele bekende rapporten in recente jaren zijn 'De publieke kern van het internet' (2015), 'Big Data in een vrije en veilige samenleving' (2016) en 'Samenleving en financiële sector in evenwicht' (2016). Verder bracht de WRR rapporten uit over onder meer onderwijs, integratie, voedsel en klimaatstrategie.

Kerngegevens

Leden

De WRR heeft minimaal vijf en maximaal elf leden. Momenteel bestaat de WRR uit acht leden. De directeuren van het CBS, CPB, PBL, SCP zijn zoals eerder vermeld adviserend lid van de WRR. Zij vallen dus niet onder de acht permanente leden van de WRR.


Meer over