Structuurfondsen (ESIF)

Met geld uit de structuurfondsen verkleint de Europese Unie de welvaartsverschillen tussen de regio's en tussen de lidstaten onderling. Dit past binnen het regionaal beleid. De structuurfondsen vormen ongeveer een derde van de EU-begroting.

De EU heeft drie structuurfondsen:

  • het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO): dit fonds financiert de ontwikkeling en structurele aanpassingen van Europese regio's op het gebied van concurrentiekracht en werkgelegenheid
  • het Europees Sociaal Fonds (ESF): dit fonds stelt geld ter beschikking voor (beroeps)opleidingen en initiatieven die de werkgelegenheid bevorderen
  • het Cohesiefonds: dit fonds is speciaal bedoeld ter ondersteuning van de armste Europese regio's

Door middel van deze structuurfondsen wil de Europese Unie de volgende drie doelstellingen bereiken:

  • het verkleinen van de economische verschillen tussen de Europese landen en regio's
  • het verbeteren van het regionale concurrentievermogen en de regionale werkgelegenheid
  • het stimuleren van samenwerking tussen alle landen en regio's in de EU

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Begrotingsperiode 2014-2020

Voor de begrotingsperiode 2014-2020 is in totaal 454 miljard euro gereserveerd voor de structuurfondsen. De begroting van de structuurfondsen staat grotendeels in het teken van onderzoek & innovatie, digitale technologie, een koolstofarme economie en kleine bedrijven. Van alle publieke investeringen in de verschillende EU-lidstaten wordt gemiddeld circa 15 procent gedaan met geld uit de structuurfondsen, maar voor sommige landen is dat zelfs 70 procent.

De Europese Commissie kan tussen 2015 en 2019 lidstaten verplichten hun programma aan te passen of het te schorsen wanneer zij niet voldoen aan de economische regelgeving die is vastgesteld door de EU.

2.

Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Dit is een van de Europese structuurfondsen. Het fonds is bedoeld om de belangrijkste economische onevenwichtigheden tussen de Europese regio's terug te dringen. Hiermee sluit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) aan bij de doelstellingen van het Europese regionale beleid. Om deze doelstellingen te bereiken financiert het fonds programma's voor de ontwikkeling en structurele aanpassing van achtergebleven regio's en voor de omschakeling van regio's met afnemende industriële activiteit.

3.

Het Europees Sociaal Fonds

Dit fonds is opgericht om het vinden van werk en het overstappen naar een nieuwe baan makkelijker te maken. Het Europees Sociaal Fonds (ESF) stelt met name geld ter beschikking om werklozen en gehandicapten aan betere of nieuwe banen te helpen. Het ESF is een van de Europese structuurfondsen. De activiteiten van het fonds sluiten aan bij de doelstellingen van verschillende Europese beleidsterreinen: het regionale beleid, het werkgelegenheidsbeleid en de inspanningen op het gebied van gelijke kansen voor alle EU-burgers.

4.

Het Europees Cohesiefonds

Het Cohesiefonds is een van de Europese structuurfondsen. Cohesie betekent letterlijk 'samenhang'. Het fonds is bedoeld om EU-lidstaten te ondersteunen waar het bruto nationaal inkomen (BNI) per inwoner onder de 90 procent van het EU-gemiddelde ligt. Via het Cohesiefonds streeft de Europese Unie ernaar om economische en sociale achterstanden weg te werken en de economische situatie in de desbetreffende regio's te stabiliseren. Het Cohesiefonds is onderdeel van het Europese regionaal beleid.

Inlichtingen in Nederland

Het ministerie van Economische Zaken coördineert de besteding van geld uit de Europese structuurfondsen in Nederland. Voor vragen en meer informatie kunt u terecht op de website van de Rijksoverheid.