EP akkoord met rapport-Van Velzen inzake hergebruik en commerciële exploitatie van overheidsinformatie

donderdag 25 september 2003, W.G. VAN VELZEN

W.G. VAN VELZEN (EVP/ED, NL)

Gemeenschappelijk standpunt met het oog op de aanneming van de richtlijn inzake het hergebruik en de commerciële exploitatie van overheidsdocumenten

 

Doc.: A5-0284/2003

Procedure : Medebeslissing, tweede lezing

Debat : 24 september 2003

Stemming : 25 september 2003

Gemeenschappelijk standpunt aangenomen

In tweede lezing neemt het Parlement een aantal compromisamendementen aan. Tegen besluiten of handelingen van de openbare lichamen moet beroep kunnen worden ingesteld. Het Parlement bepaalt dat de openbare lichamen de indieners van verzoeken om hergebruik van informatie op de hoogte moeten stellen van de beroepsmiddelen die kunnen worden aangewend. Voorts wil het EP dat de lidstaten overzichtslijsten opstellen van de voornaamste databases van openbare lichamen. Deze moeten bij voorkeur on line toegankelijk zijn.

Het Parlement bepaalt dat, wanneer een vergoeding voor overheidsinformatie wordt verlangd, de totale inkomsten niet hoger mogen zijn dan de totale kosten die zijn gemaakt om documenten te verzamelen, te produceren, te vermenigvuldigen en te verspreiden, met inachtneming van de vereistezelffinanciering van het betrokken openbare lichaam. Basisinformatie dient, zoveel mogelijk langs elektronische weg, algemeen toegankelijk te worden gemaakt. Onder basisinformatie wordt verstaan alle informatie van 'de democratische constitutionele staten', dat zijn onder andere wetteksten, arresten en informatie van vertegenwoordigende lichamen zoals parlementen.

Wanneer informatie van overheden beschikbaar wordt gesteld, kan zij door burgers en bedrijven worden gebruikt en commercieel geëxploiteerd worden. Te denken valt hierbij aan de informatie die overheden verzamelen op sociaal, economisch, geografisch, toeristisch, meteorologisch of milieugebied. Het Commissievoorstel voorziet in een aantal uitzonderingen op de vrije beschikbaarheid van documenten, bijvoorbeeld voor culturele instellingen. Op documentatie van deze instellingen is in veel gevallen het auteursrecht van toepassing. Daarnaast mogen deze instellingen hun documentatie met winst verkopen, om zo zichzelf te kunnen bedruipen.