EP stemt in met rapport-Van den Berg inzake meer transparantie werkzaamheden EU (Europese governance)

donderdag 4 december 2003, Max VAN DEN BERG

Max VAN DEN BERG (PES, NL)

Verslag over Europese governance

Doc.: A5-0402/2003

Procedure : Initiatief

Debat : 3 december 2003

Stemming : 4 december 2003

Verslag aangenomen

Het Parlement neemt het verslag van Max VAN DEN BERG (PES, NL) over Europese governance aan. Het EP benadrukt daarin dat de verbetering van de band tussen de burgers en de instellingen van de Unie in de eerste plaats loopt via versterking van de wetgevende bevoegdheden van het Parlement, via een uniforme kieswet en via echte transparantie van de werkzaamheden. Volgens het Parlement is het instellen van een ex-ante effectbeoordeling ('burgertoets') om sociale, ecologische en economische effecten van wetsvoorstellen op het dagelijks leven van de burgers te toetsen, een goede methode om de burger centraal te stellen in het beleidsvormingsproces.

Wat de comitologieprocedure betreft, waarschuwt het EP dat deze geen vervanging mag worden voor de parlementaire democratie die steunt op de rol van het Europees Parlement en de Raad van Ministers als medewetgevers. In plaats van een veelvoud aan deskundigen en comités, moeten vooral het Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's de EU van advies dienen. In het eerste comité hebben legitieme vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld en de sociale partners zitting en in het tweede de vertegenwoordigers van de regionale en lokale overheden.

Het Parlement hekelt dat er nog steeds geen eenduidige overzichten zijn van de comités en werkgroepen die door de Europese Commissie zijn geraadpleegd, hoewel de Commissie de publicatie van deze overzichten reeds in 2000 in haar Witboek over de hervorming van de Commissie had aangekondigd. Het EP herhaalt daarom haar eerdere verzoek aan de Commissie om aan ieder wetsvoorstel of mededeling een lijst te hechten met alle bij de totstandkoming van die documenten geraadpleegde commissies, deskundigen, federaties, organisaties, instellingen en overige betrokkenen.

Afgezien van de vorderingen die geboekt kunnen worden op het vlak van de Europese governance, is het Parlement van mening dat de EU een belangrijke rol kan spelen in de promotie van mondiale governance. Mondiaal goed bestuur is een middel om doelstellingen van duurzame ontwikkeling, veiligheid, vrede en gelijkheid op wereldschaal te realiseren. Volgens het EP laat de recente mislukking van de WTO-conferentie in Cancún de noodzaak voor hervorming van de werkwijzen en besluitvormingsmechanismen van de WTO zien. De Wereldhandelsorganisatie moet efficiënter, transparanter en democratischer worden. Het Parlement pleit in dat verband voor een "parlementaire dimensie" binnen de WTO. Het EP vraagt de Commissie daartoe voorstellen te doen.

Tenslotte meent het Parlement dat de internationale vertegenwoordiging van de EU dusdanig moet worden herzien dat de Europese Unie met een eigen zetel vertegenwoordigd kan zijn in internationale organisaties.