EP akkoord met verslag-Van Velzen inzake EU-meerjarenprogramma voor digitale inhoud in Europa

donderdag 22 april 2004, W.G. VAN VELZEN

W.G. VAN VELZEN (EVP/ED, NL)

Verslag over het voorstel voor een besluit tot vaststelling van een meerjarenprogramma van de Gemeenschap ter verbetering van de toegankelijkheid, het nut en de exploiteerbaarheid van digitale inhoud in Europa

Doc.: A5-0235/2004

Procedure : Medebeslissing, eerste lezing

Debat : 21 april 2004

Stemming : 22 april 2004

Verslag aangenomen

Het Parlement neemt een aantal technische wijzigingen aan op het meerjarenprogramma. Een aantal van de aangenomen amendementen strekt ertoe rekening te houden met het feit dat het e Content-programma doorloopt tot na het tijdvak van de huidige financiële vooruitzichten.

Algeheel doel van het voorgestelde meerjarenprogramma is om digitale inhoud toegankelijker, gebruiksvriendelijker en beter exploitabel te maken en aldus het creëren en verspreiden van informatie - op terreinen van openbaar belang - in het kader van de Unie te vergemakkelijken. Het voorgestelde programma is deels een voortzetting van het voorgaande programma e Content. Bepaalde activiteiten worden achterwege gelaten of met een andere benadering voortgezet. Er wordt nadruk gelegd op de meertalige aspecten van inhoud op cultureel en onderwijsgebied, evenals wetenschappelijke inhoud en op het gebruik van geografische informatie voor grensoverschrijdende diensten.